Natječaj za dodjelu financijske podrške udruzi – koordinatorici inicijative za osnivanje Platforme organizacija civilnoga društva za međunarodnu razvojnu suradnju u okviru raspoloživih sredstava planiranih u Državnom proračunu za 2012. godinu.

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

 

Temeljem Odluke o objavljivanju i provođenju natječaja za dodjelu financijske podrške udruzi – koordinatorici inicijative za osnivanje Platforme organizacija civilnoga društva za međunarodnu razvojnu suradnju u 2012. godini (KLASA: 302-01/12-01/21; URBROJ: 521-III-02-04-12-4), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu financijske podrške udruzi – koordinatorici inicijative za osnivanje Platforme organizacija civilnoga društva za međunarodnu razvojnu suradnju u okviru raspoloživih sredstava planiranih u Državnom proračunu za 2012. godinu.

 

 

1.         UVJETI ZA PRIJAVU

PRIJAVITI SE MOGU:

 • udruge ili privatne zaklade u partnerstvu s još do najviše 9 (devet) udruga i/ili zaklada, poželjno iz različitih županija u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, a čija je djelatnost povezana s aktivnostima u provedbi politike međunarodne razvojne suradnje Republike Hrvatske te promicanjem vrijednosti iste u zemljama partnerima/primateljicama razvojne pomoći;
 • koordinatorica prijave inicijative za osnivanje Platforme mora biti udruga koja treba djelovati najmanje 3 (tri) godine, a udruge/zaklade – partnerske organizacije najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana objave ovog natječaja;
 • povezivanje na inicijativi za osnivanje Platforme obuhvaćenoj ovim natječajem ostvaruje se po modelu jedne organizacije – koordinatorice, odnosno vodeće organizacije (udruge) i do 9 (devet) partnerskih organizacija (udruga/zaklada);
 • inicijativa za osnivanje Platforme se može prijaviti u različitim kombinacijama broja i vrsta prihvatljivih organizacija (npr. 10 udruga; ili 5 udruga i 5 zaklada; 3 zaklade i 7 udruga; i slično.);
 • poželjno je prijavom inicijative za osnivanje Platforme povezati organizacije iz različitih županija u Republici Hrvatskoj;
 • udruga – koordinatorica mora imati najmanje 2 (dvije) godine iskustva u aktivnoj provedbi projekta iz područja međunarodne razvojne suradnje Republike Hrvatske (sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu, N.N. 146/08) što treba biti razvidno iz Statuta udruge;
 • prijaviti se može inicijativa osnivanja Platforme povezivanjem najmanje 10 (deset) udruga/zaklada s provedbom daljnjeg povezivanja na razini Republike Hrvatske;
 • svaka udruga u partnerstvu s još 9 (devet) organizacija može poslati samo jednuprijavu na ovaj natječaj bez obzira prijavljuje li se kao koordinatorica ili kao partner na projektu. Organizacija koja dostavi više prijava biti će sa svim prijavama odbijena iz razloga nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja;
 • Udruga-koordinatorica prijave osnivanja Platforme treba dostaviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova prijedlog povezivanja na propisanim obrascima zajedno sa Strategijom Platforme organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju za dvogodišnje razdoblje (2013.-2014. godine), koja mora biti usklađena s nacionalnim strateškim prioritetima (sukladno Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje 2009. – 2014. godine, N.N. 24/09).

NE MOGU SE PRIJAVITI:

 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 • organizacije (udruge i zaklade) čiji osnivači su pravne osobe profitnog sektora, odnosno fizičke osobe koje su većinski vlasnici profitne organizacije;
 • ostale neprofitne organizacije koje nisu registrirane kao udruge, odnosno zaklade;
 • organizacije koje nisu podmirile svoje zakonske obveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa;
 • javne zaklade, odnosno zaklade osnovane od državnih tijela ili tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2.         SADRŽAJ PRIJAVE

Zainteresirane organizacije trebaju ispuniti propisane obrasce prijave za ostvarivanje financijske podrške te ostalu natječajnu dokumentaciju i poslati je u roku na adresu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Prijavu podnosi udruga – koordinatorica inicijative za osnivanje Platforme u ime svih partnerskih organizacija na projektu.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva dužne su svoje programe prijaviti na propisanim obrascima zajedno s elektronički popunjenim obrascima na CD-u uz detaljan opis programa koje prijavljuju kao i Strategiju Platforme organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju za razdoblje 2013.-2014. godine, u svrhu dobivanja financijske podrške iz dijela prihoda od igara na sreću planiranih Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu na aktivnosti A777058 – Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu, što čini cjelovitu dokumentaciju.

Prijava mora sadržavati:

 1. Dokaz o registraciji:
  • za udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika) ne stariji od 3 mjeseca do dana raspisivanja Natječaja (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj – N.N. br. 11/02.) iz kojeg je vidljivo da udruga-koordinatorica inicijative za osnivanje Platforme djeluje najmanje 3 (tri), a organizacija partner u projektu najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana objave ovog natječaja.;
  • za privatne zaklade – preslika Rješenja o registraciji zaklade iz koje je vidljivo da zaklada djeluje najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja za svaku od organizacija partnera u projektu;
 2. Popunjen, ovjeren i potpisan opisni obrazac u papirnatom obliku (na propisanom obrascu);
 3. Popunjen opisni obrazac u elektroničkom obliku - na CD-u (na propisanom obrascu);
 4. Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac proračuna u papirnatom obliku (na propisanom obrascu);
 5. Popunjen obrazac proračuna u elektroničkom obliku - na CD-u (na propisanom obrascu);
 6. Životopis voditelja/-ice iz udruge koordinatorice projekta, s datumom i potpisom (na propisanom obrascu);
 7. Strategiju Platforme organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju za razdoblje 2013.-2014. godine - do 10 stranica teksta (Times New Roman, veličina slova: 12). Strategija mora sačinjavati:
 8. analizu stanja,
 9. jasno definiranu misiju, viziju i ciljeve te vrijednosti Platforme u kontekstu međunarodne razvojne suradnje Republike Hrvatske, i konačno
 10. uspostavu mehanizama provedbe politika međunarodne razvojne suradnje i jačanja kapaciteta članica mreže.;
 11. Strategiju Platforme organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju za razdoblje 2013.-2014. godine u elektroničkom obliku - na CD-u;
 12. za obveznike jednostavnog knjigovodstva Odluku o nesastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2012. godinu
 13. Presliku financijskog izvješća za 2011. godinu za udrugu–koordinatoricu projekta i svaku od organizacija partnera u projektu i to:< >za obveznike dvojnog knjigovodstva presliku financijskog izvješća za 2012. godinu, ovjerenog i potpisanog od osobe odgovorne za zastupanje organizacije, na propisanim obrascima i to:Račun prihoda i rashoda (na obrascu PR-RAS-NPF)Bilancu (na obrascu BIL-NPF)Bilješke (mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojem s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose)Potpisanu i ovjerenu Izjavu o partnerstvu u papirnatom obliku (na propisanom obrascu);
 14. Presliku Statuta udruge-koordinatorice inicijative;
 15. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana računajući od dana objave natječaja - u izvorniku.

Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr.


3.         NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti (bez obzira na način dostave) u papirnatom obliku zajedno s CD-om na kojem posebno naznačena dokumentacija iz poglavlja 2. ovog Natječaja treba biti popunjena u elektroničkom obliku, uz napomenu "Prijava na natječaj – Podrška inicijativi osnivanja Platforme organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju" te uz oznaku NE OTVARAJ!, na adresu:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, 
Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja
Sektor za UN, globalna pitanja i međunarodne organizacije
Služba za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 
10 000 Zagreb

Zakašnjele prijave (pristigle u pisarnicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova nakon 15. siječnja 2013. godine), nepotpune prijave, prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave uz koje se neće nalaziti propisana dokumentacija na CD-u, prijave koje neće biti poslane na propisanim obrascima ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog Natječaja, neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava unutar ovog Natječaja je 15. siječnja 2013. godinePrijave pristigle u pisarnicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova nakon tog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

4.         PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Stručno povjerenstvo neće razmatrati prijavu:

 • koja je dostavljena osobno ili poslana poštom nakon roka za podnošenje prijava (pristigle u pisarnicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova nakon 15. siječnja2013. godine);
 • koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i dokumentacijom za prijavu;
 • koja nije napisana na propisanim obrascima za Natječaj te je podnesena na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja;

5.         ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA

Ocjenu prijava, nakon komisijskog otvaranja zaprimljenih prijava, obavit će Stručno povjerenstvo Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu financijske podrške udruzi – koordinatorici inicijative za osnivanje Platforme organizacija civilnoga društva za međunarodnu razvojnu suradnju u 2012. godini (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo).

Prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova će, na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, donijeti Odluku o dodjeli financijskih sredstava udruzi – koordinatorici inicijative za osnivanje Platforme organizacija civilnoga društva za međunarodnu razvojnu suradnju u 2012. godini za jedan (1) prihvaćeni program udruge – koordinatorice inicijative osnivanja Platforme.

Udruga-koordinatorica čija prijava temeljem predložene inicijative za osnivanje Platforme bude odabrana od strane Stručnog povjerenstva, dužna je:

 • U roku od 30 dana od datuma objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava udruzi-koordinatorici inicijative za osnivanje Platforme organizacija civilnoga društva za međunarodnu razvojnu suradnju u 2012. godini, udruga-koordinatorica inicijative potpisat će Ugovor o financijskoj podršci s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,
 • Voditelj programa inicijative osnivanja Platforme dužan je djelovati nepristrano, u općem interesu svih organizacija civilnog društva koje djeluju u području međunarodne razvojne suradnje, a kako ne bi došlo do spoznaje nalaska u sukobu interesa;
 • U roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora o financijskoj podršci, udruga-koordinatorica inicijative osnivanja Platforme dužna je predložiti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Poslovnik o radu Platforme, sukladno Glavnim zadacima Platforme istaknutim u obrascu Opisa natječaja koji čini sastavnu dokumentaciju ovog Natječaja, a što će činiti predmet Ugovora o financijskoj podršci.

 

6.         VISINA FINANCIJSKE PODRŠKE

Iznos financijske podrške koji se planira dodijeliti udruzi –koordinatorici inicijative osnivanja Platforme ovim Natječajem, a u svrhu umrežavanja udruga/zaklada u Platformu organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju za 2012. godinu iznosi do 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna). Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ovom financijskom podrškom omogućuje financiranje u 100%-tnom iznosu.

7.         ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PRIJAVA

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prihvaćenu prijavu udruge-koordinatorice inicijative za osnivanje Platforme biti će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske www.mvep.hr.
Svim organizacijama civilnog društva koje se prijave na ovaj Natječaj, Ministarstvo će pisanim putem dostaviti obavijest o rezultatima njihove prijave.

8.         PRAVO PRIGOVORA

Prigovor na rezultate Natječaja, organizacije civilnog društva mogu dostaviti pisanim putem u roku od osam (8) dana od datuma objave rezultata Natječaja na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske www.mvep.hr na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb.

9.         DODATNE INFORMACIJE U SVEZI OVOGA NATJEČAJA

Ovaj Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr.

 

KLASA: 302-01/12-01/21 
URBROJ: 521-III-02-04-12-5

Zagreb, 16. studenoga 2012.

 

Prilog:

 

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana