Putno zdravstveno osiguranje

Odgovarajućim i valjanim putnim zdravstvenim osiguranjem pokrivaju se troškovi koji bi mogli nastati za vrijeme podnositeljeva boravka u Hrvatskoj, a u svezi s povratkom u državu iz koje dolazi, zbog zdravstvenih razloga, žurne medicinske pomoći i/ili žurnoga bolničkog liječenja.

Podnositelj zahtjeva za vizu za jedan ili dva ulaska dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva cijelo razdoblje boravka u Hrvatskoj.

Podnositelj zahtjeva za vizu za neograničeni broj ulazaka dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog planiranog boravka u Hrvatskoj. Podnositelj zahtjeva je dužan sklopiti putno zdravstveno osiguranje s osiguravajućim društvom u državi boravka. Ako to nije moguće, treba zatražiti putno zdravstveno osiguranje u drugoj državi.

Fizička ili pravna osoba iz Hrvatske, koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Hrvatske.

Najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 eura.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana