Vijeće za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council)

 

Uvod - transformacija Pakta o stabilnosti (PS) u Vijeće za regionalnu suradnju (RCC)

Nakon što su se okolnosti i situacija u regiji JIE bitno izmijenile u pozitivnom smislu, definirana je izlazna strategija i transformacija PS. Ključni cilj transformacije bio je preuzimanje regionalnog vlasništva nad regionalnom suradnjom. U suradnji s Europskom komisijom, međunarodnim partnerima te državama regije izrađen je plan transformacije PS prema kojem Proces suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP) preuzima ulogu političkog okvira za suradnju, Vijeće za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council - RCC) zamjenjuje PS (Regionalni stol i 3 radna stola), umjesto tajništva PS u Bruxellesu osniva se Tajništvo RCC-a sa sjedištem u Sarajevu, s glavnim tajnikom iz regije. Na sastanku 27. veljače 2008. godine u Sofiji izvršena je primopredaja ovlasti s PS na RCC. Time je dovršen proces afirmacije načela regionalnog vlasništva.

Republika Hrvatska je aktivno sudjelovala u aktivnostima PS od njegovog osnutka 1999. godine, a kao predsjedavajuća SEECP-om 2006/2007, imala je vodeću ulogu u procesu transformacije PS u RCC. Zagreb je bio domaćin Regionalnog stola PS 10. svibnja 2007. koji je održan paralelno sa Sastankom ministara vanjskih poslova SEECP-a te Sastankom predsjednika država i vlada zemalja SEECP-a 11. svibnja 2007. kad je započet proces osnivanja Vijeća za regionalnu suradnju.

Vijeće za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council) je novi okvir za regionalnu suradnju u kojoj zemlje Jugoistočne Europe, Europska komisija i međunarodni donatori zajednički odlučuju o projektima od značaja za razvitak Jugoistočne Europe.
Glavne aktivnosti Vijeća za regionalnu suradnju:

 • Potpora procesima regionalne suradnje u Jugoistočnoj Europi
 • Suradnja s inicijativama i radnim skupinama koje je pokrenuo Pakt o stabilnosti za Jugoistočnu Europu;
 • Potpora europskim i euroatlantskim integracijskim procesima zemalja regije;
 • Davanje smjernica glavnom Tajniku RCC-a i Tajništvu RCC-a u Sarajevu

Članstvo u RCC-u

 • Države sudionice SEECP-a (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldova, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Turska) te Kosovo (u posebnom statusu)
 • Europska unija (zastupljena Trojkom EU u sastavu: predsjedavajući, EK i Tajništvo Vijeća ministara)
 • Države donatori (Austrija, Češka, Danska, Finska, Francuska, Italija, Irska, Kanada, Latvija, Mađarska, Norveška, Njemačka, Poljska, SAD, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija)
 • Međunarodne organizacije i institucije (EBRD, EIB, World Bank, CoE, Council of Europe Development Bank, OECD, NATO, OSCE, UNECE, UNDP, Europski parlament, SECI)

Prioriteti RCC-a

 • Gospodarski i društveni razvitak
 • Infrastruktura
 • Pravosuđe i unutarnji poslovi
 • Sigurnosna suradnja
 • Izgradnja ljudskog kapitala
 • Parlamentarna suradnja


Dokumenti

Statut RCC-a je temeljni dokument koji regulira ustrojstvo, prioritete i način funkcioniranja RCC-a. Sudionici inauguralnog sastanka Vijeća za regionalnu suradnju usvojili su u Sofiji 27. veljače 2008. godine Zajedničku deklaraciju o uspostavi RCC-a kojom je označen početak rada RCC-a.

Nova arhitektura regionalne suradnje u Jugoistočnoj Europi sastoji se od SEECP-a, RCC-a i Tajništva RCC-a.

SEECP je glavni okvir za političku suradnju zemalja regije koji pruža političke smjernice radu RCC-a. RCC je operativno tijelo regionalne suradnje koje se sastaje jednom godišnje a čine ga zemlje Jugoistočne Europe, Trojka EU (predsjedavajući, EK i Tajništvo vijeća ministara), države donatori, te međunarodne organizacije i institucije uključene u projekte u Jugoistočnoj Europi. Države koje financiraju Tajništvo RCC-a čine Odbor RCC-a. Tajništvo RCC-a pruža stručnu i administrativnu potporu RCC-u, glavnom tajniku RCC-a, te predsjedavajućem SEECP-a, ima 3 organizacijske jedinice u Sarajevu: Kabinet, Tim stručnjaka i Administraciju te Ured za vezu pri europskim i euro-atlantskim institucijama u Bruxellesu.

Uz prethodnu podršku Vijeća za regionalnu suradnju odluku o izboru glavnog tajnika RCC-a donose ministri vanjskih poslova SEECP-a, a potvrđuju je predsjednici država i vlada SEECP-a. Glavni tajnik upravlja radom Tajništva te koordinira rad RCC-a. Mandat glavnog tajnika RCC-a traje tri godine, uz mogućnost produženja za još tri godine.

Tajništvo RCC-a postalo je u potpunosti operativno u svibnju 2008. 

Inicijative i radne skupine

U Zagrebu se nalaze sjedišta 4 inicijative koje je pokrenuo Pakt o stabilnosti:

 • RACVIAC - Centre for Security Cooperation - jedan od najuspješnijih projekata za jačanje regionalne stabilnosti u čijem radu sudjeluje 21 država od 2000. godine
 • Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (International Sava River Basin Commission)
 • Agencija za obrazovno reformske inicijative u Jugoistočnoj Europi (ERI SEE)
 • Regionalni centar za jednakost spolova (Gender Task Force)
Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana