Strategija Europske unije za dunavsku regiju

EU Strategije su oblik suradnje EU i ne-EU država neke regije, osmišljene s ciljem da predstavljaju okvir za rješavanje pitanja koja države ili njihove pojedine regije same ne mogu riješiti na zadovoljavajući način, već je za to potreban transnacionalni strateški pristup, projekti i umrežavanje.
Republike Hrvatska aktivno sudjeluje u dvije makroregionalne strategije: Strategiji EU za dunavsku regiju (EUSDR) i Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

Strategija EU za dunavsku regiju - Dunavska strategija

Dunavskom strategijom obuhvaćeno je 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka (savezne pokrajine Baden-Württemberg i Bavarska), Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldova, Ukrajina, Češka, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Ukupna populacija regije je preko 110 milijuna stanovnika.
Temelji se na dva dokumenta: 1. Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija o Strategiji EU za dunavsku regiju; 2. pripadajući Akcijski plan.

Područja suradnje Strategije EU za dunavsku regiju

Kroz razdoblje širokih javnih konzultacija Europske komisije s dionicima Dunavske strategije od jeseni 2009. do lipnja 2010. godine utvrđena su četiri glavna cilja, odnosno stupa suradnje u okviru Strategije:

 • Povezivanje dunavske regije
 • Očuvanje okoliša u dunavskoj regiji
 • Izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnost

Rad se odvija kroz jedanaest prioritetnih područja (Priority Areas):

 • Jačanje mobilnosti i inter-modalnosti prometa
  1a- unutarnji plovni putovi
  1b- željeznički, cestovni i zračni promet;
 • Poticanje razvoja održivih izvora energije;
 • Jačanje kulturne suradnje, turizma i kontakata među ljudima;
 • Očuvanje kvalitete voda;
 • Upravljanje rizicima za okoliš;
 • Očuvanje bio-raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka i tla;
 • Razvoj društva znanja kroz istraživačku djelatnost, obrazovanje i   informacijske tehnologije;
 • Jačanje konkurentnosti poduzetništva i razvoj privrednih klastera;
 • Ulaganje u ljude i vještine;
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta i suradnje;
 • Zajedničko razmatranje sigurnosnih pitanja i suzbijanje organiziranog kriminala.

Svako prioritetno područje koordiniraju po dvije države sudionice Dunavske strategije.
Republika Hrvatska je su-koordinator u prioritetnom području 6- Očuvanje bio-raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka i tla (nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode) s njemačkom saveznom pokrajinom Bavarskom te u prioritetnom području 8- Jačanje konkurentnosti poduzetništva i razvoj privrednih klastera (nadležnost Ministarstva poduzetništva i obrta), zajedno s njemačkom saveznom pokrajinom Baden-Württemberg. U ostalih devet prioritetnih područja Republika Hrvatska također ima predstavnike imenovane od strane resornih ministarstava, koji zajedno s predstavnicima drugih zemalja sudionica ravnopravno sudjeluju u odlučivanju o pitanjima vezanim uz određeno područje Strategije.
Popis predstavnika ministarstava s prema prioritetnim područjima Akcijskog plana Strategije EU za dunavsku regiju s mail adresama

Prioriteti Republike Hrvatske u okviru Dunavske strategije

Kao glavni razvojni prioriteti hrvatske dunavske regije utvrđeni su:
a) unapređenje inter-modalnog prometa i učinkovito povezivanje dunavske regije s jadranskom obalom;
b) povećanje gospodarske konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i razvoj posebnih oblika turizma;
c) zaštita okoliša, prevencija rizika i razvoj obnovljivih izvora energije;
d) jačanje ljudskih potencijala.

Provedba Strategije i Akcijskog plana – projektna suradnja

Provedbu aktivnosti određenih Akcijskim planom osiguravaju Koordinatori prioritetnih područja. To podrazumijeva organizaciju redovitih sastanaka na razini Upravljačkih skupina (Steering Groups) za pojedina prioritetna područja. Upravljačku skupinu čine predstavnici relevantnih resora svih država Dunavske strategije za određeno područje. U Upravljačkoj skupini svakog prioritetnog područja sudjeluje i po jedan predstavnik Republike Hrvatske (vidi popis gore). Zadatak koordinatora prioritetnih područja je omogućavanje umrežavanja voditelja projekata s partnerima u dunavskoj regiji, kao i asistencija pri pronalaženju odgovarajućeg instrumenta financiranja.
Na nacionalnoj i regionalnoj razini, provedbu Strategije osiguravaju Nacionalni koordinatori.  Nacionalni koordinator RH je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

S ciljem pružanja pomoći u implementaciji, komunikaciji i evaluaciji EUSDR, a na inicijativu EK, oformljen je ured DANUBE STRATEGY POINT u Bruxellesu. (http://www.danube-region.eu/contact/danube-strategy-point)
Instrumenti financiranja projekata Dunavske strategije mogu biti nacionalna, regionalna i lokalna sredstva, EU fondovi, sredstva EIB i EBRD te drugih međunarodnih financijskih institucija i donatora.
Transnacionalni program europske teritorijalne suradnje Dunav 2014-2020 (TN DUNAV) koji je u financijskom razdoblju 2014-2020 zamijenio SEE program, predstavlja dio mogućeg financiranja projekata u okviru EUSDR.
http://www.interreg-danube.eu/ 
http://www.strukturnifondovi.hr/program-transnacionalne-suradnje-interreg-v-b-dunav-2014-2020


Primjeri projekata podržanih od strane EUSDR

 • Danubeparks II (http://www.danubeparks.org/) - fokus projekta je umrežavanje i suradnja zaštićenih područja pored Dunava - iz Hrvatske sudjeluju Javna ustanova Park prirode Kopački rit i Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje).
 • Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL). - http://www.seecel.hr/

 

Kontakt:

Maja Bakran Marcich
pomoćnica ministra za europske poslove
nacionalni koordinator za Strategiju EU za dunavsku regiju
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4569 850
Faks: 01/4569 972
e-pošta: europski.poslovi@mvep.hr

Željka Barić
Voditeljica Službe za EU institucije, regionalne politike EU i projekte
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4597 413
Faks: 01/4569 972
e-pošta: zeljka.baric@mvep.hr

Marija Vrdoljak Domljanović
Služba za EU institucije, regionalne politike EU i projekte
Odjel za regionalne politike EU i projekte
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4597 789
Faks: 01/4569 972
e-pošta: marija.vrdoljak@mvep.hr

 

Korisne poveznice:
Službena stranica Strategije EU za dunavsku regiju:
http://www.danube-region.eu/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/DanubeRegionStrategy
Komunikacija Europske komisije o Strategiji EU za dunavsku regiju:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:EN:HTML
Akcijski plan Strategije EU za dunavsku regiju:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/action_plan_danube.pdf 
Transnacionalni program europske teritorijalne suradnje Dunav 2014-2020 (TN DUNAV): http://www.interreg-danube.eu/
Europski strukturni i investicijski fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/transnacionalna-suradnja
Audio-video materijal:

Napomena: audio-video materijal vlasništvo je Europske komisije

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana