Razvoj čovjeka

Hrvatska politika razvojne suradnje i humanitarne pomoći vođena je usmjerenošću na:

  • razvoj čovjeka,
  • njegovo dostojanstvo, prava i dobrobit te
  • razvoj ljudskih sposobnosti i ostvarenje punog potencijala, neovisno o spolu, statusu, pripadnosti, uvjerenju ili mjestu boravka.

Promicanje temeljnih ljudskih prava i uključivosti prožima sve segmente ove politike.

Siromaštvo je univerzalno i ne poznaje zemljopisne, društvene ni dobne granice. Društvena isključivost, temeljena na predrasudama, jedan je od glavnih uzroka nejednakosti i raslojavanja društva. Hrvatska  svoju razvojnu politiku, uz borbu protiv siromaštva, usmjerava prema krajnjem cilju jačanja dostojanstva te političke, gospodarske i društvene uključenosti pojedinca, koji će biti zadovoljan svojim životom i svojom ulogom u društvu i koji će na taj način pozitivno pridonositi razvoju svojeg okruženja.

Posebna je pozornost pritom usmjerena na sljedeća područja razvoja čovjeka:

Obrazovanje je jedan od najvažnijih alata za poticanje osobnog i profesionalnog razvoja te međusobnog poštivanja. U međunarodnoj zajednici promičemo znanje kao temeljnu i univerzalnu ljudsku vrijednost, koja je besplatna i koja ima umnožavajući učinak ako se razmjenjuje.

Budući da je kultura važan sektor za društveni razvoj i razvoj čovjeka, koji potiče pomirbu, sudjelovanje pojedinca u društveno-kulturnom životu i jačanje samopoštovanja, u svojim razvojnim programima potičemo kulturnu raznolikost i međukulturalni dijalog. Hrvatska se također zalaže za međugeneracijsku solidarnost i razmjenu znanja koja će potaknuti uključivost i spriječiti gubitak usvojenog znanja.

Zdravlje je preduvjet osobnog razvoja, naročito žena, djece i mladih. U tom smislu, nastavljam se doprinos jačanju zdravstvenog sustava zemalja partnerica te će se najugroženijim skupinama,  pogođenima sukobom, omogućiti psihološka pomoć, zdravstvena skrb i rehabilitacija te razmjena znanja o djelovanju liječničkih timova u sukobima.   

Zaštita i osnaživanje žena, djece i mladih. Žene i djeca dokazano su najranjivije skupine stanovništva tijekom sukoba. Osim što su najčešće civilne žrtve sukoba, značajan je učinak žena na višesektorski razvoj. Ujedno, žene su neizostavne u upravljanju procesima pomirenja i poslijeratne obnove, sprječavanju nasilja, posebno seksualnog nasilja, samozapošljavanju i poslijeratnoj obnovi, kao i uzdržavanju obitelji tijekom kriza. Radom na razvoju ljudskih potencijala pridonosimo stvaranju povoljne poduzetničke klime i osnaživanju žena, osobito poduzetnica, kao značajnog gospodarskog i društvenog čimbenika.

Hrvatska razvojna i humanitarna politika usmjerena je prije svega na izvlačenje djece iz zone ratnog djelovanja. Djeci i mladima bit će pružana prilika za usvajanje osnovnih znanja i vještina te će im biti omogućen što viši stupanj obrazovanja. Naročita pozornost bit će usmjerena na aktivnosti protiv prisilnih sklapanja brakova te prisilnog rada djece, kojoj će biti otvorene mogućnosti obrazovanja. Djeca i mladi bit ciljna su skupina razvojnih projekata temeljenih na programima obrazovanja, zdravlja, promicanja nenasilja i tolerancije.

Održivi gospodarski razvoj. Izgradnja zdravih temelja za razvoj društva ovisi o uspostavi pametnog, održivog i uključivog gospodarskog okruženja koje će se temeljiti na korporativnoj, socijalnoj i okolišnoj odgovornosti, koje je oslobođeno od korupcije i koje poštuje lokalni kontekst. Hrvatska u pomaganju izgradnje održivog gospodarskog razvoja koristi vlastita iskustva gospodarske preobrazbe, poslijeratnog gospodarskog oporavka te ponovnog podizanja razine privlačnosti za strana ulaganja.

Hrvatska se zauzima za pravo autohtonih stanovnika na samoodrživo posjedovanje i obradu zemlje te će se u državama, u kojima katastarsko pravo vlasništva nije uređeno, zalagati za uređenje zakupa zemlje koja je stanovnicima osnovni izvor prihoda. Promiče se poštivanje međunarodnih okolišnih, radnih i društvenih standarda, djeluje se protiv dječjeg rada te naglašava stajalište kako samo vremenski umjeren i dostojno plaćen rad osigurava zadovoljstvo, inovativnost i produktivnost radnika.

U suradnji s privatnim sektorom, razmatraju se mogućnosti podrške razvoju:

  • malog i srednjeg poduzetništva,
  • cjeloživotnog učenja za poduzetništvo i financijske pismenosti kao ključne vještine,
  • ženskog poduzetništva,
  • gospodarstva temeljenog na znanju i zaštiti okoliša te
  • revitalizacije gospodarstva nakon sukoba, naročito u pogledu turizma.

Ohrabruje se kreativnost, inovativnost i razmjena spoznaja i iskustava.

Imajući u vidu stalnu promjenjivost globalnog razvojnog krajolika, kao i nova događanja na međunarodnoj sceni, Hrvatska će, ovisno o situaciji, potrebama i interesima, u svojoj razvojnoj politici obuhvatiti i područja koja su izvan navedenih zemljopisnih ili sektorskih prioriteta, kako bi ponudila odgovore na nove globalne izazove te zainteresiranim međunarodnim dionicima, naročito onima koji za to pokažu potrebu, ponudila svoja znanja i iskustva. 

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana