Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Proces suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP)

Proces suradnje u jugoistočnoj Europi (South East European Cooperation Process - SEECP) pokrenut je 1996. godine u Sofiji u cilju jačanja regionalne suradnje, sigurnosti i stabilnosti, gospodarske suradnje kao i suradnje na području pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma. Intenziviranjem dobrosusjedskih odnosa te preobrazbom regije u područje mira i stabilnosti SEECP želi omogućiti približavanje država sudionica Procesa europskim i euroatlantskim strukturama.

Posebnost SEECP-a sastoji se u tome što je nastao na inicijativu zemalja regije. SEECP se profilira kao autentični proces suradnje na jugoistoku Europe. Temeljni dokument SEECP-a je Povelja o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i suradnji u Jugoistočnoj Europi, usvojena 2000. godine u Bukureštu.

Dokument: https://www.rcc.int/files/user/docs/2013.10.03_CHARTER_SEECD.pdf

SEECP-a ima trinaest država sudionica: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku, Grčku, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Moldovu, Rumunjsku, Srbiju, Tursku, Sloveniju te Kosovo. Suradnja u okviru SEECP-a nije institucionalizirana, a koordinira ju država predsjedateljica. Predsjedanje SEECP-om rotira na godišnjoj bazi (srpanj – lipanj), bez unaprijed zadanog redoslijeda. Bivši, aktualni i budući predsjedatelj SEECP-a surađuju u tzv. Trojci.

Države sudionice SEECP-a sastaju se na razini predsjednika država/vlada, ministara vanjskih poslova, političkih direktora MVP-a te resornih ministara. Redovite su aktivnosti iz domene parlamentarne dimenzije SEECP-a. Godine 2014. osnovana je Parlamentarna skupština SEECP.

Republika Hrvatska je sudjelovala u aktivnostima SEECP-a u statusu promatrača od 1997. godine. Formalna sudionica Procesa postala je 22. listopada 2004. godine. Republika Hrvatska predsjedala je SEECP-om 2006. – 2007. te 2016. – 2017. godine.

Tijekom prvog predsjedanja Republike Hrvatske SEECP-om 2006. – 2007. godine započeo je proces transformacije Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu u Vijeće za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council – RCC). Na summitu SEECP-a u Zagrebu 11. svibnja 2007. godine usvojena je Zagrebačka deklaracija i Zagrebački završni akt o jačanju SEECP-a, potpisan je Protokol uz Povelju o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i suradnji u Jugoistočnoj Europi, potvrđena je odluka o imenovanju Hide Biščevića glavnim tajnikom Vijeća za regionalnu suradnju te odluka o Sarajevu kao sjedištu Tajništva RCC-a.

Glavna načela drugog predsjedanja Republike Hrvatske SEECP-om 2016. – 2017. bila su solidarnost; potpora državama u procesu pristupanja EU; povezanost; jačanje političkog dijaloga kroz parlamentarnu suradnju te energetska sinergija. Predsjedanje RH fokusiralo se na tri prioritetna područja: znanost i obrazovanje, energetiku i prekograničnu suradnju u humanitarnim i kriznim situacijama. Moto hrvatskog predsjedanja SEECP-om bio je „Povezanost. Komunikacija. Suradnja“.

Održani su neformalni sastanci ministara vanjskih poslova SEECP-a u rujnu 2016. u New Yorku, te u ožujku 2017. godine u Zagrebu. Na ministarskom sastanku o jačanju konkurentnosti i obrazovanju poduzetnika održanom u Zagrebu u prosincu 2016. usvojena je Zagrebačka povelja o cjeloživotnom učenju za poduzetništvo. Presjedanje Republike Hrvatske SEECP-om završilo je sastancima na najvišoj razini – sastankom ministara vanjskih poslova te sastankom na vrhu predsjednika država i vlada 30. lipnja 2017. godine u Dubrovniku.

U razdoblju 2020. – 2021. SEECP-om predsjeda Turska.

Više o SEECP-u na:

https://www.rcc.int/