Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Specijalizirane agencije UN-a

Specijalizirane ustanove, programi i tijela u sustavu UN-a

Opći pregled

Intenziviranje odnosa među državama, posebice u 20. stoljeću, uvelike potaknuto tehnološkim razvojem čovječanstva, dovelo je do potrebe institucionalizacije njihove suradnje na najrazličitijim područjima tih odnosa. Tako nastaju „udruženja“ država s određenim, često specijaliziranim područjem djelovanja i stalnim tijelima zaduženima za osiguranje trajnosti suradnje država na pojedinom području. Nakon osnivanja UN-a za usklađivanje svih akcija oko postizanja ciljeva na polju međunarodne suradnje u rješavanju problema gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i kulturnog značenja, kao i promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda, javlja se potreba za drugim, s UN-om povezanim međunarodnim organizacijama, pa i drugim međunarodnim programima i tijelima specijaliziranog djelokruga.

Specijalizirane ustanove UN-a:

Specijalizirane ustanove UN-a su samostalne međunarodne organizacije s vlastitim konstitutivnim aktima („ustavima“) i vlastitim pravnim sustavima. Neke od tih organizacija su starije od samog UN-a (npr. Međunarodna organizacija rada, Svjetska poštanska unija, Međunarodna unija za telekomunikacije). Iako imaju vlastiti, svojim „ustavom“ predviđen specijalizirani djelokrug da bi stekle status specijaliziranih ustanova UN-a potrebno je da se u skladu s odredbama Povelje UN-a povežu sa središnjom organizacijom međunarodnim ugovorom koji u ime Ujedinjenih naroda sklapa ECOSOC, a potvrđuje Opća skupština. Sadržaj takvog odnosa sastoji se u pravu UN-a, da putem ECOSOC-a daje preporuke za usklađivanje politike i djelatnosti tih međunarodnih organizacija. Stoga se za specijalizirane ustanove kaže da pripadaju „obitelji UN-a“.  Članstvo specijaliziranih ustanova ne mora se nužno preklapati s članstvom UN-a, niti je ograničeno na to članstvo, no danas, kada su tako reći sve države svijeta članice UN-a, do takva će preklapanja nužno doći. Osim s UN-om specijalizirane ustanove surađuju i međusobno, te s različitim programima, komisijama i tijelima u sustavu UN-a.

 • Međunarodna organizacija rada (ILO) - Osnovana je 1919. neposredno nakon Prvog svjetskog rata. Sjedište organizacije je u Ženevi. Glavni cilj Organizacije je osiguranje boljih uvjeta rada i sveukupnog položaja radnika. Republika Hrvatska primljena je u članstvo 6. kolovoza 1992., a od 2000. članica je upravnog tijela ILO-a.
 • Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) - Osnovana je 1945. u Kanadi, a od 1951. sjedište joj je u Rimu. Cilj je organizacije poboljšanje prehrane i povećanje proizvodnje hrane. Republika Hrvatska primljena je u članstvo 8. studenog 1993.
 • Organizacija UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) - Osnovana je 1945. u Londonu, a za njezino sjedište odabran je Pariz. Cilj organizacije je unaprjeđenje međunarodne suradnje na području obrazovanja, znanosti i kulture. Republika Hrvatska članica je od 1. lipnja 1992. RH je od 1999. članica pomoćnih tijela UNESCO-a: međuvladinog vijeća za razvoj komunikacije i međuvladinog odbora za bioetiku.
 • Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) - Osnovana je 1947. i  ima sjedište u Ženevi. Cilj organizacije je podizanje razine zdravlja u svijetu. Republika Hrvatska primljena je u članstvo 23. lipnja 1992. Prim.dr.sc. Iva Franelić Pejnović članica je Stalnog odbora Regionalnog odbora za Europu do 2021.
 • Svjetska banka – World Bank - Svjetska banka obuhvaća četiri institucije: Međunarodnu banku za obnovu i razvoj – IBRD, osnovanu 1945., Međunarodno financijsko udruženje – IFC, osnovano 1956., Međunarodno udruženje za razvoj – IDA, osnovano 1960. (RH je članica navedenih institucija od 25. veljače 1993.) i Multilateralnu investicijsku garancijsku ustanovu – MIGA, osnovanu 1968. (RH je članica od 15. svibnja 1993.). Sve četiri institucije imaju zajednički cilj smanjenje siromaštva i poboljšanje životnog standarda ljudi  kroz unapređenje održivog gospodarskog rasta i razvoja. Sjedište Svjetske banke je u Washingtonu.
 • Međunarodni monetarni fond (IMF) - Fond je osnovan 1944. na konferenciji UN-a u Bretton Woodsu (SAD) sa zadaćom  omogućavanja uravnoteženog rasta međunarodne trgovine i poticanja međunarodnog sustava plaćanja i transakcija oslobođenog zapreka za razvoj međunarodne trgovine. RH je članica IMF-a od 14. prosinca 1992.
 • Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) - Organizacija je osnovana 1944. Njezina je zadaća omogućavanje svekolikog razvoja civilnog zračnog prometa. Sjedište organizacije je u Montrealu. RH je članica od 9. svibnja 1992.
 • Poštanska unija (UPU) - Unija je osnovana 1874., a specijaliziranom ustanovom UN-a postala je 1948. Cilj je UPU-a stvaranje jedinstvenog poštanskog područja svih njezinih članica. Sjedište je u Bernu. RH je članica od 3. lipnja 1992.
 • Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) - Osnovana je 1865. s ciljem unaprjeđenja suradnje na području telekomunikacija. Sjedište Unije je u Ženevi. RH je članica od 3. lipnja 1992.
 • Svjetska meteorološka organizacija (WMO) - Osnovana je 1950. u cilju unaprjeđivanja međunarodne suradnje u području meteorološke službe. Postoje i regionalna meteorološka udruženja koja okupljaju službe država pojedinih regija radi uže suradnje. Sjedište Organizacije je u Ženevi. RH je članica od 8. studenog 1992.
 • Međunarodna pomorska organizacija (IMO) - Organizacija je osnovana 1948. s ciljem omogućavanja razmjene informacija i druge suradnje između vlada država članica na području pomorstva. Sjedište Organizacije je u Londonu. RH je članica od 8. srpnja 1992.
 • Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) - Osnovana je 1967.  sa zadaćom organiziranja brige o intelektualnom vlasništvu i omogućavanja industrijskog i kulturnog razvoja stimuliranjem kreativnih aktivnosti i olakšavanjem transfera tehnologije. Sjedište organizacije je u Ženevi. RH je članica od 8. listopada 1991.
 • Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) - Fond je počeo raditi 1977. Glavni cilj Fonda je mobiliziranje resursa za unaprjeđenje proizvodnje hrane i bolju prehranu siromašnijeg stanovništva u zemljama u razvoju. RH ima status promatrača.
 • Organizacija UN-a za industrijski razvoj (UNIDO) - Osnovana je 1979. sa sjedištem u Beču, a specijaliziranom ustanovom UN-a postala je 1987.  Cilj je Organizacije stvaranje uvjeta za industrijski napredak zemalja u razvoju kao i stvaranje fonda od donacija razvijenih zemalja. RH je članica od 2. lipnja 1992., a od  1999. je članica Odbora za industrijski razvoj UNIDO-a.
 • Svjetska turistička organizacija (WTO) - Osnovana je 1975. sa sjedištem u Madridu. Cilj organizacije je promicanje i razvoj turizma. RH je članica od 4. listopada 1993.

Programi i tijela UN-a:

Programi i tijela  UN-a osnovani su unutar samog UN-a, ponajprije od Opće skupštine  UN.

 • Konferencija UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD) - Promiče međunarodnu trgovinu, osobito između zemalja na različitom stupnju razvoja, radi ubrzanja gospodarskog rasta nerazvijenih zemalja.
 • UN-ov Program za razvoj (UNDP) - Najveći  program UN-a, osnovan radi ubrzanja razvojnog procesa u nerazvijenim zemljama putem pružanja financijske i tehničke pomoći.
 • UN-ov Program za okoliš (UNEP) - UNEP je ustanovljen 1972. godine ponajprije radi postizanja održivog razvoja u zaštiti i očuvanju okoliša.
 • Ured Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) - Osnovna mu je zadaća omogućiti međunarodnu zaštitu izbjeglica i pronalaženje trajnog rješenja za njihovu zaštitu. Sjedište mu je u Ženevi.
 • Fond UN-a za djecu (UNICEF) - Fond je samostalno tijelo koje ima za cilj davanje pomoći, posebice nerazvijenim zemljama, za razvoj stalnih službi koje se brinu o zdravlju i socijalnoj skrbi djeteta. Sjedište Fonda je u New Yorku.
 • Fond UN-a za stanovništvo (UNFPA) - Fond je osnovan u cilju davanja financijske pomoći za istraživanja i potporu pri rješavanju problema vezanih za stanovništvo, promicanje svijesti o planiranju obitelji i zaštiti prava planiranja obitelji. Sjedište Fonda je u New Yorku.
 • Program UN-a za ljudska naselja (UN-HABITAT) - Program UN-HABITAT je osnovala Opća skupština UN-a sa zadaćom promicanja održivih ljudskih naselja i gradova, kako u socijalnom smislu, tako i u smislu brige za zaštitu i očuvanje okoliša.
 • Institut UN-a za naobrazbu i istraživanje (UNITAR) - Glavni cilj Instituta je osiguranje programa naobrazbe i istraživanja. Institut  izdaje razne znanstvene priručnike, razvija softvere i organizira tečajeve. Sjedište Instituta je u Ženevi.
 • Sveučilište UN-a (UNU) - Sveučilište studente i istraživače usmjerava na opće ljudske vrijednosti, nove pravce u svjetskom gospodarstvu, tehnološki i znanstveni napredak, populacijsku dinamiku i socijalnu skrb. Sjedište Sveučilišta je u Tokyju.
 • Agencija za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) - Agencija vodi program pomoći za palestinske izbjeglice u suradnji s lokalnom vladom. Sjedište agencije je u Beču.
 • Međunarodni institut za promicanje položaja žena (INSTRAW) - Institut je samostalno tijelo UN-a koje se bavi istraživanjima, obukom i širenjem informacija kojima se unaprjeđuje položaj žena. Sjedište Instituta je u Santo Domingu, u Dominikanskoj Republici.

Tijela osnovana na temelju UN-ovih konvencija o ljudskim pravima (Treaty bodies):

Za praćenje primjene međunarodnih ugovora uspostavljeni su različiti odbori koji o svojim aktivnostima izvješćuju Opću skupštinu. Odbori su: Odbor o uklanjanju rasne diskriminacije (CERD), Odbor za prava čovjeka, Odbor o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Odbor o uklanjanju diskriminacije protiv žena (CEDAW), Odbor protiv torture i Odbor o pravu djeteta.

Ostale međunarodne organizacije povezane s UN-om

 • Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) - Osnovana je 1956. kao organizacija pod okriljem UN-a, pa od tuda i njezina uža povezanost s Vijećem sigurnosti nego s ECOSOC-om, što je karakteristika specijaliziranih ustanova UN-a. Statut IAEA-e kao njezin „ustav“ određuje njezinu zadaću u usmjeravanju uporabe atomske energije u svrhe ostvarenja mira, zdravlja i napretka svih dijelova svijeta, a ne u vojne svrhe. 

Preparatory Commission for the Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

 • Svjetska trgovinska organizacija (WTO) - Opći sporazum o tarifama i trgovini (GATT) prerastao je 1995. u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Glavni ciljevi organizacije su regulacija, nadzor i liberalizacija svjetske trgovine, kao i osiguravanje pravnog okvira za provođenje pregovora o trgovinskim sporazumima te rješavanje sporova među državama članicama. Sjedište je u Ženevi. RH je u WTO primljena u srpnju 2000.  WTO, kao ni ranije Općim sporazumom o tarifama i trgovini (GATT), ne ubraja se među specijalizirane ustanove UN-a, iako je u svom djelovanju bitno upućen na suradnju s njima.