Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Međunarodni sud (ICJ)

Međunarodni sud je glavno sudsko tijelo UN-a osnovano 1945. godine i jedino je glavno tijelo UN-a čije sjedište nije u New Yorku već u Haagu. Statut Suda sastavni je dio Povelje UN. Stranke Statuta su sve članice UN, ali mogu biti i druge države, ako to odluči Opća skupština na preporuku Vijeća sigurnosti. Međunarodni sud rješava sporove između država članica, daje savjetodavna mišljenja na traženje Opće skupštine i Vijeća sigurnosti te drugih tijela i specijaliziranih agencija UN, ako ih za to ovlasti Opća skupština.

Sud sudi na temelju međunarodnih ugovora, međunarodnog običajnog prava i općih pravnih načela; kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila može koristiti i neke sudske presude ili naučavanje najpoznatijih publicista.

Sud je sastavljen od 15 sudaca izabranih od Opće skupštine i Vijeća sigurnosti. Sudjelovanje država u postupku pred Sudom je dobrovoljno, ali ako prihvate jurisdikciju Suda po pojedinom pitanju tada su obvezne poštivati odluke Suda. Sjedište suda je u Haagu.

 

Linkovi:

·         Više informacija