Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Terorizam

RH i UN u suzbijanju terorizma

Republika Hrvatska snažno osuđuje svaki pojavni oblik terorizma. Terorizam se smatra jednim od najtežih oblika kaznenih djela. U kontekstu suzbijanja terorizma, Hrvatska je ujedno i aktivni zagovornik strogog poštivanja međunarodnog prava, s naglaskom na Povelju UN-a i sve međunarodne konvencije i protokole vezane za borbu protiv terorizma, te osobito onog dijela koji se odnosi na zaštitu ljudskih prava. S tim u svezi, Hrvatska podupire aktivnosti Organizacije Ujedinjenih naroda, koje mora imati središnju koordinacijsku ulogu u borbi protiv terorizma jer kao krovno međunarodno tijelo jedino može osigurati legalitet i legitimitet globalnim anti-terorističkim mjerama i na taj način pridonijeti stvarnom postizanju međunarodnog mira i sigurnosti.

Republika Hrvatska odlučno odbija svaku ideju kolektivne odgovornosti za terorizam i poistovjećivanje terorista s bilo kojim narodom, vjerom ili etničkom zajednicom. U svrhu uklanjanja plodnog tla za regrutiranje terorista potrebno je otkloniti i okolnosti koje pogoduju širenju terorizma (poput siromaštva, neriješenih sukoba i drugih političkih kriza, loših gospodarskih i društvenih uvjeta života itd.) te jačati međukulturalni i međuvjerski dijalog. U tom smislu Republika Hrvatska posebno pozdravlja donošenje UN-ove Globalne strategije za suzbijanje terorizma koju je usvojila Opća skupština UN-a. Svjesna kompleksnosti fenomena terorizma, ali i neophodnosti jedinstvenog globalnog pristupa u njegovom suzbijanju, Republika Hrvatska drži da ovaj dokument doprinosi naporima međunarodne zajednice glede izrade dugo očekivane Sveobuhvatne konvencije o međunarodnom terorizmu.

Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u međunarodnim protuterorističkim naporima i na bilateralnom i na multilateralnim planu. Posebno valja istaknuti činjenicu da je ulaskom u dvogodišnje ne-stalno članstvo u Vijeću sigurnosti, Republika Hrvatska preuzela, između ostalih dužnosti, i predsjedanje Protuterorističkim odborom Vijeća sigurnosti. Uspješna suradnja također se vodi i s drugim relevantnim tijelima UN-a, a osobito s UN-ovim Uredom za droge i kriminal iz Beča (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime).

Neposredno nakon terorističkih napada na SAD u rujnu 2001. g Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda reagiralo je jednoglasno je 28. rujna 2001. usvojivši rezoluciju 1373 kojom su se intenzivirala aktivnost međunarodne zajednice na ovom planu. Rezolucijom je ujedno uspostavljen i Protuteroristički odbor za nadgledanje provedbe rezolucije 1373 a države članice UN-a obvezane su podnijeti Odboru svoja nacionalna izviješća o poduzetim mjerama propisanim u R-1373. Republika Hrvatska dostavila je do sada ukupno četiri Izvješća Protuterorističkom odboru Vijeća sigurnosti UN-a o nacionalnim mjerama za suzbijanje terorizma - S/2001/1271, S/2002/727, S/2003/454 i S/2004/128. U međuvremenu, uslijed pojačavanje dinamike međunarodne suradnje, Protuteroristički odbor je promijenio metodologiju rada te, umjesto principa nacionalnih izvješća, osnovao Izvršni direktorat i započeo terenske posjete državama članicama s ciljem ostvarivanja učinkovitije međunarodne suradnje.

Jedan od prvih koraka Republike Hrvatske na nacionalnoj razini bilo je osnivanje Međuresorske radne skupine (MRS) za praćenje nacionalne provedbe rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o suzbijanju terorizma 22. studenog 2001. g. Od svojeg osnutka 2001. godine MRS je uspješno koordinirala aktivnosti državnih tijela Republike Hrvatske glede ispunjavanja međunarodnih obveza, te izgradnje učinkovitih mehanizama sigurnosti u odnosu na pitanja terorizma. Republika Hrvatska prilagodila je svoje zakonske propise s odredbama međunarodnopravnih instrumenata na planu suzbijanja međunarodnog terorizma te je u međuvremenu postala strankom svih 13 ključnih UN konvencija za suzbijanje terorizma kao i recentne Konvencije Vijeća Europe o prevenciji terorizma.

Suzbijanje terorizma zahtijeva iznimno velike napore međunarodne zajednice i dobru koordinaciju svih uključenih strana. S vremenom ova je zadaća postala dijelom aktivnosti ne samo UN-a već i drugih međunarodnih organizacija globalnog i regionalnog karaktera (Vijeće Europe i CODEXTER, NATO, OESS i EU itd.). Sukladni tome pojavile su se i nove brojne međunarodne političke i pravne obveze za Republiku Hrvatsku. Na inicijativu same MRS, Vlada Republike Hrvatske svojom je novom Odlukom 21. travnja 2005. g. osnovala novu Međuresorsku radnu skupinu za suzbijanje terorizma (MRST) i time prijašnjoj MRS znatno proširila mandat.

Aktualni mandat Međuresorske radne skupine za suzbijanje terorizma, koja djeluje na operativno-stručnoj razini, obuhvaća praćenje nacionalne provedbe odredbi relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o terorizmu (osobito 1267 o mjerama protiv talibanskog režima, 1373 o suzbijanju terorizma i 1566 o prijetnji međunarodnom miru uzrokovanom terorističkim napadima), te provedbu odredbi ostalih relevantnih međunarodnih dokumenata, odnosno inicijativa u sklopu Europske unije, NATO-a, Vijeća Europe i OESS-a na polju borbe protiv terorizma.