Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Strategija EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)

Makroregionalna Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju pokrenuta je u listopadu 2014. godine, a uključuje četiri države članice (Hrvatsku, Grčku, Italiju, Sloveniju) te Albaniju, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Makroregija, u kojoj živi 70 milijuna ljudi, imat će koristi od povećane suradnje u četiri ključna područja: plavom rastu, prometu, kvaliteti okoliša i održivom turizmu.

EUSAIR se nadovezuje na 15-godišnju suradnju unutar Jadransko jonske inicijative i na Pomorsku strategiju za Jadransko i Jonsko more Europske komisije iz studenog 2012. godine.

Upravljanje

Dokument „Towards a streamlined governance and management architecture for the EUSAIR“ definira dvije razine upravljanja uz političku razinu: Upravljački odbor (GB) kao koordinacijsku razinu i Tematske upravljačke skupine (TSG) kao implementacijsku razinu.

Glavno koordinacijsko tijelo EUSAIR-a je Upravljački odbor sastavljen od:

 • nacionalnih koordinatora i nacionalnih koordinatora za EU fondove svih osam država sudionica (u RH predstavnici MVEP i MRRFEU – Službe za ETS),
 • koordinatora sva 4 stupa,
 • predstavnika relevantnih uprava EK (REGIO, MARE, NEAR),
 • predstavnika Europskog parlamenta,
 • predstavnika Odbora Regija i predstavnika Jadransko-jonske međuregionalne Grupe,
 • predstavnika Europskog socijalno-gospodarskog vijeća,
 • Stalnog tajništva Jadransko jonske inicijative i
 • Upravljačkog tijela TN programa ADRION

Upravljački odbor zadužen je za provedbu strateških smjernica u pogledu upravljanja i provedbe EUSAIR-a i njegovog Akcijskog plana

Tematske upravljačke skupine (TSG) četiri „stupa“ Strategije osiguravaju provedbu aktivnosti definiranih Akcijskim planom.

Svakim stupom koordiniraju jedna država članica EU i jedna država nečlanica.

Prvi stup: „Plavi rast“ ima za cilj poticanje održivog gospodarskog razvoja te stvaranje poslovnih prilika i otvaranje novih radnih mjesta u području „plavih“ gospodarskih sektora, kao što su ribarstvo i akvakultura. Neki od prioriteta unutar ovog stupa su: učinkovito korištenje resursa u ribarstvu i poticanje proizvodnje i potrošnje hrane iz mora; poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti pomorskog gospodarstva kroz institucionalnu i infrastrukturnu podršku; podrška istraživanju, razvoju i primijenjenim inovacijama u pomorskoj industriji te ulaganje u razvoj ljudskih resursa. U radu tematske upravljačke skupine za ovo područje sudjeluju predstavnici Ministarstva gospodarstva i poduzetništva te Ministarstva poljoprivrede RH.

Drugi stup „Povezivanje regije“ bavi se pitanjima prometne i energetske povezanosti regije s ostatkom Europe i globalno. U radu Tematske upravljačke skupine za ovo područje sudjeluju predstavnici ministarstva nadležnog za energetiku te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH.

Treći stup „Kvaliteta okoliša“ ima za cilj postizanje i održavanje dobrog stanja okoliša, očuvanje zaštićenih područja i ekološki značajnih područja EU Natura 2000 te olakšavanje održivog razvoja obalnih područja na način da se osigura da okoliš i krajobrazi budu uzeti u obzir i u skladu s gospodarskim, socijalnim i kulturnim razvojem. Neki od prioriteta unutar ovog stupa za RH su: ekološki uzgoj u obalnom području; očuvanje bioraznolikosti i ekosustava; smanjenje antropogene eutrofikacije; održivo upravljanje prirodnim dobrima; smanjenje utjecaja morskog otpada na okoliš itd.

Četvrti stup: “Održivi turizam“ bavi se razvijanjem punog potencijala regije u smislu inovativnog, održivog i odgovornog turizma. Diversifikacija turističkih proizvoda i usluga, zajedno s rješavanjem pitanja sezonalnosti, trebali bi potaknuti poslovanje i stvoriti radna mjesta.

RH (Ministarstvo turizma) zajedno s Albanijom koordinira četvrtim stupom Strategije.

Uloga TN programa Adrion

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg Vb ADRION) osmišljen je da predstavlja dio mogućeg financiranja za projekte od interesa za EUSAIR. Podržava tzv. “soft djelatnosti“ (razmjena i prijenos iskustava, jačanje kapaciteta, uspostava partnerstva) te u opravdanim slučajevima investicije manjeg obujma. ADRION ne podržava velika ulaganja i razvoj infrastrukture kao ni znanstvena i tehnološka istraživanja. Programsko područje programa ADRION u potpunosti se podudara s programskim područjem EUSAIR-a (4EU države članice: Hrvatska, Grčka, Italija(12 regija + 2 pokrajine), Slovenija + 4 IPA države: Albanija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina). Specifični ciljevi programa odabrani su na način da se poklapaju s četiri stupa Strategije.

ADRION pruža podršku Strategiji za jadransku i jonsku regiju na način da je

 • u okviru prioritetne osi 4 dogovoren strateški projekt „Facility Point“, kojemu je cilj pružiti tehničku podršku upravljačkim strukturama EUSAIR-a te
 • organiziranjem ciljanih poziva za dostavu isključivo projektnih prijedloga koji ostvaruju ciljeve Strategije

Prioriteti i aktivnosti Republike Hrvatske u okviru Jadransko jonske strategije

Kao EU članica i sudionica dvije makroregionalne strategije, RH predstavlja most između Strategije EU za dunavsku regiju i Strategije EU za jadransku i jonsku regiju odnosno Srednje i JIE. Promocija održivog ekonomskog rasta i zapošljavanja kao i poslovnih mogućnosti u području plavog gospodarstva, postizanje bolje prometne povezanosti razvojem intermodalnog transporta uz poboljšanje energetske infrastrukture te zaštita okoliša i olakšavanje održivog razvoja obalnih područja čime se povećava atraktivnost regije način je na koji se omogućuje rast, zapošljavanje i teritorijalna kohezija sudionica regije, a posebno kohezija između obale i unutrašnjosti.

Ključna područja suradnje za RH su osiguranje opskrbe energijom, rješavanje pitanja nepotpune povezanosti u okviru prometnih pravaca te razvoj luka i ruralnog zaleđa čime će se RH snažnije pozicionirati unutar EU kao energetsko i prometno čvorište. Također, Hrvatska snažno podupire EUSAIR kao katalizator nastavka i revitalizacije procesa proširenja te podržava sudjelovanje svih zemalja regije u makroregionalnoj strategiji.

Hrvatsko su-predsjedanje EUSAIR-om od lipnja 2015. do lipnja 2016

Hrvatska je, uz preuzimanje predsjedanja Jadransko-jonskom inicijativom, u lipnju 2015. postala prva država koja je uz EK su-predsjedala Upravljačkim odborom EUSAIR-a. Dvije hrvatske inicijative postale su dio osnivačkih dokumenata Strategije:

 1. mogućnost primanja novih zainteresiranih država u EUSAIR
 2. rotacijski princip su-predsjedanja stupovima Strategije, koji omogućuje ravnopravno pokretanje inicijativa unutar pojedinih područja.

Kao završni događaj hrvatskog su-predsjedanja u Dubrovniku je 12. i 13. svibnja 2016. održan Prvi Forum EUSAIR-a, koji je okupio ministre vanjskih poslova i ministre nadležne za EU fondove država sudionica, dužnosnike EK na čelu s povjerenicom za regionalnu politiku Corinom Cretu te oko 700 predstavnika tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, obrazovnih i znanstveno-istraživačkih institucija, poslovnog sektora, financijskih institucija, civilnog društva i drugih dionika. Na ministarskom sastanku, usvojena je Dubrovačka deklaracija.

Od lipnja 2016. do lipnja 2017. EUSAIR-om je su-predsjedala Grčka.

Drugi godišnji forum održan je 11.i 12. svibnja 2017., u Grčkom gradu Ioannina. Kao i u Dubrovniku, u sklopu foruma održan je sastanak na kojemu su sudjelovali ministri vanjskih poslova i ministri zaduženi za koheziju i EU fondove država sudionica. U usvojenoj Deklaraciji predstavnici država sudionica obvezali su se, među ostalim, uložiti veće napore na pronalaženju financijskih sredstava za financiranje projekata, u prvom redu Jadransko-jonske autoceste i projekata koji imaju za cilj sigurnost pomorskog prometa i energetsku povezanost regije.

Od lipnja 2017. do lipnja 2018. EUSAIR-om je su-predsjedala Italija.

Ciljevi talijanskog predsjedanja bili su: ojačati i osnažiti ekonomske, socijalne i kulturne potencijale Jadransko-jonske regije s posebnom pažnjom na politiku dijaloga i suradnje država članica te suradnju gradova, komora i sveučilišta. Također, promovirala je i organizirala okrugle stolove unutar TSG-a.

Treći godišnji forum EUSAIR održao se u svibnju 2018. na Siciliji, na kojemu su sudjelovali ministri vanjskih poslova i ministri zaduženi za koheziju i EU fondove država sudionica. Tema ovogodišnjeg Foruma bila je „Naša regija, naša budućnost“ te se raspravljalo o prometnoj povezanosti, izgradnji i osnaživanju energetskih mreža u cilju razvoja Jadransko-jonske regije. Razgovaralo se, također, o mehanizmima financiranja četiri stupa Strategije EUSAIR-a te o novim idejama i projektima.

Na ministarskom sastanku, usvojena je Catanijska deklaracija, a Makedonija je primljena u članstvo Jadransko-jonske inicijative.

Od lipnja 2018. do lipnja 2019. EUSAIR-om predsjeda Crna Gora.

Za vrijeme predsjedanja Crna Gora provodit će dugoročne ciljeve EUSAIR-a i osigurati kontinuitet inicijativa prethodnog talijanskog predsjedanja. Neki od prioriteta predsjedanja su: promicanje „plavog rasta“ kao što su održivi ribolov, akvakultura i integrirano upravljanje obalnim područjima, razmjena znanja i iskustva mladih, suradnja sveučilišta, znanost i istraživanje, povezivost ponajviše u području transporta, zaštita okoliša. Fokus će, također, biti na promociji i razvoju turizma s obzirom da je turistički sektor postao sve važniji čimbenik gospodarskog napretka jadransko-jonskog područja.


Kontakti:

Željka Barić
Voditeljica Službe za europske makroregije i EU fondove
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4597 413
e-pošta: zeljka.baric@mvep.hr

dr.sc. Nedjeljko Špilek
Služba za europske makroregije i EU fondove
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4598 071
e-pošta: nedjeljko.spilek@mvep.hr

Lovorka Šimičević
Služba za europske makroregije i EU fondove
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4569-964
e-pošta: lovorka.simicevic@mvep.hr


Dokumenti:
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EN)
http://www.mvep.hr/files/file/2015/150922-1-communication-of-the-commission-eusair.pdf
Communication (HR)
http://www.mvep.hr/files/file/2015/150922-2-celex-52014dc0357-hr-txt.pdf
EUSAIR Action Plan
http://www.mvep.hr/files/file/2015/150922-3-eusair-action-plan-17-june-2014.pdf
Working Paper devised by the EUSAIR National Coordinators in partnership with the Commission “Towards a streamlined governance and management architecture for the EUSAIR“
http://www.mvep.hr/files/file/2015/150922-7-working-paper-on-eusair-governance-and-management-final-12-nov-2014.pdf
Brochure “For a prosperous and integrated Adriatic and Ionian Region” (EN)
http://www.mvep.hr/files/file/2015/150922-8-brochure-en.pdf
Brochure (HR)
http://www.mvep.hr/files/file/2015/150922-9-brochure-hr.pdf
Q&A on the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
http://www.mvep.hr/files/file/2015/150922-10-memo-questions-and-answers.pdf

Korisni linkovi:
http://www.adriatic-ionian.eu/
http://www.adrioninterreg.eu/