Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Makro-regionalne strategije EU


Makro-regionalne strategije EU su oblik suradnje EU i ne-EU država neke regije, osmišljene s ciljem da predstavljaju okvir za rješavanje pitanja koja države ili njihove pojedine regije same ne mogu riješiti na zadovoljavajući način, već je za to potreban transnacionalni strateški pristup, projekti i umrežavanje.

Djelovanje MRS EU,  kroz integrirani okvir Europskog vijeća za države članice i susjedne zemlje a imajući u vidu zajedničke prirodno-geografske karakteristike, ima za krajnji cilj doprinos postizanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije EU.

Rezultati regionalne politike MRS EU bi trebali doprinijeti: vidljivo dobrim rezultatima za stanovnike regije, projektima održivog razvoja za veći dio regije, koherentnom i uzajamnom pomaganju u radu prema zajedničkim ciljevima i to uz pomoć realističnog i izvedivog financiranja.

MRS EU su popraćene s dva osnovna dokumenta: Komunikacijom i Akcijskim planom.

Makro-regionalne strategije su:

 

Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u EU strategiji  za dunavsku regiju (EUSDR) i EU strategiji za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Provedba MRS EU se zasniva na 3-ne načelima:­

  • NE novim sredstvima
  • NE novom zakonodavstvu
  • NE novim institucijama

 

Sredstva za financiranje potrebne za aktivnosti MRS EU su dostupna iz raznih izvora financiranja kao npr. ESIF, IPA, ENPI, ETC- Interreg, razni centralizirani programi kao npr. LIFE, LEADER, HORIZON2020 i sl.,  Europske fin. Institucije, privatni sektor i donatori.