Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Politika EU u području ljudskih prava

Ljudska su prava univerzalna i nedjeljiva. U skladu s tim Europska unija (EU) aktivno promiče i štiti temeljna prava unutar svojih granica, kao i u odnosima s trećim zemljama te ih redovito uključuje u svoju vanjsku politiku. Pritom su aktivnosti EU ponajviše usmjerene na  ukidanje smrtne kazne,  suzbijanje mučenja, rasizma i ksenofobije, sprječavanje ratnih zločina i genocida te snaženje politika  zaštite prava žena i djece, zaštitu manjina, zaštitu osoba s invaliditetom i drugih skupina za koje je uočena potreba angažiranog pristupa zaštiti njihovih ljudskih prava. Republika Hrvatska sudjeluje u oblikovanju stajališta EU u svezi s temama iz području ljudskih prava. Pritom smo posebice aktivni u promicanju prioriteta hrvatske vanjske politike u ljudsko-pravnoj dimenziji - poštivanju ljudskih prava najosjetljivijih društvenih skupina, kao što su kršćanska manjina u određenim dijelovima svijeta, djeca, izbjeglice te specifičnih aspekata u zaštiti prava žena. Hrvatska je sudjelovanje u radu Radne skupine Vijeća EU o ljudskim pravima (COHOM) i u koordinacijama država EU pri relevantnim međunarodnim tijelima u području ljudskih prava.

Kao instrumente za pomoć državama za unaprjeđenje nacionalnih politika na području ljudskih prava EU  priredila je niz smjernica o ljudsko-pravnim prioritetima (smrtna kazna, branitelji ljudskih prava, djeca u oružanim sukobima). Republika Hrvatska pri reviziji zakonodavstva i izradi nacionalnih planova rukovodi se instrumentima i smjernicama EU. Jedan od takvih instrumenata je i Human Rights Dialogue - kreativna i intenzivna suradnja s trećim državama u cilju osnaživanja ljudskih prava.

U kontekstu šire potpore ljudskim pravima u svijetu, EU je utemeljila Europsku inicijativu za demokraciju i ljudska prava. Cilj je inicijative promicanje zaštite ljudskih prava (ukidanje smrtne kazne, borba protiv mučenja, rasizma i diskriminacije, poštivanje političkih i građanskih prava), jačanja demokracije, dobrog upravljanja i vladavine prava te sprječavanja sukoba u trećim zemljama. Inicijativa financira projekte za zaštitu ravnopravnosti spolova i za prava djece, te podupire zajedničke aktivnosti EU-a i drugih organizacija u zaštiti ljudskih prava.