Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata 29.7.2013. 1.7.2013. 3/2014 i 4/2014 30.6.2014. 6/2014
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata (privremeni prestanak primjene od 1.1.2017.) 27.6.2013. 1.7.2013. 3/2014 30.6.2014. 6/2014 1.1.2019.
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata (privremeni prestanak primjene od 1.1.2017.) 26.6.2013. 1.7.2013. 3/2014 30.6.2014. 6/2014 1.1.2018.
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata 25.6.2013. 1.7.2013. 3/2014 30.6.2014. 6/2014 1.1.2019.
Plan namjere između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Nizozemske u svezi daljnjeg jačanja kapaciteta hrvatskog Ministarstva pravosuđa 7.9.2009.
Pismo namjere između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Nizozemske i Svjetske banke o financiranju Projekta pravosudne reforme sredstvima Svjetske banke 7.10.2008.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova i prekomorskih odnosa Kraljevine Nizozemske u području unutarnjih poslova 7.7.2008. 7.7.2008.
Dogovor između ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i ministra financija Republike Hrvatske za financiranje projekta br. NOK07/HR/3/1 "Razvoj upravljanja ljudskim potencijalima i preuređenje konferencijskih dvorana i arhiva s knjižnicom" 29.4.2008. 1.5.2008.
Dogovor između ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i ministra financija Republike Hrvatske za financiranje projekta br. NOK07/HR/3/2 "Razvoj sustava poslovnog izvještavanja i analize Ministarstva financija" 29.4.2008. 29.4.2008.
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetu časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu 20.2.2008. 20.2.2008. 11/2009 1.1.2010. 13/2009
Memorandum o suglasnosti između Centra za izvješćivanje o neuobičajenim transakcijama Nizozemskih Antila i Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske o suradnji u razmjeni informacija povezanih s pranjem novca, financiranjem terorizma i s time povezanih kaznenih djela 14.11.2007. 14.11.2007.
Sporazum između Ministarstva financija Republike Hrvatske i ministra za razvojnu suradnju Kraljevine Nizozemske o darovnici za financiranje savjetničkih usluga radi poboljšanja procesa upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu financija 7.3.2007. 7.3.2007. 31.12.2007.
Zajednička izjava o ponovnoj uspostavi veze skelom između Vukovara i Vajske 21.10.2005.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Kraljevine Nizozemske o predpristupnom programu PSO za 2005. 7.6.2005. 7.6.2005.
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zapošljavanju partnera članova diplomatskih misija i konzularnih ureda 6.5.2005. 6.5.2005. 2/2007 8.3.2007. 3/2012
Sporazum između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva za razvojnu suradnju Kraljevine Nizozemske o darovnici za izradu Strategije izgradnje jedinstvenog informacijskog sustava upravljanja javnim financijama u Republici Hrvatskoj 26.11.2004.
Sporazum između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva za razvojnu suradnju Kraljevine Nizozemske o darovnici za izradu Studije racionalizacije informacijskog sustava za financijsko upravljanja (FMIS) u Republici Hrvatskoj 26.11.2004.
Memorandum o razumijevanju o predprisutnom programu Matra za 2005. godinu između Ministarstva europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske 15.11.2004. 15.11.2004.
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva za gospodarske poslove Kraljevine Nizozemske i Ministarstva za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Republike Hrvatske o programu gospodarske suradnje za godine 2004. i 2005. 30.1.2004. 30.1.2004.
Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o suradnji na smanjenju emisija štetnih plinova u skladu sa članom 6. Protokola iz Kyota 18.5.2001. 18.5.2001.
Memorandum o suglasnosti u svezi s nizozemskim programom za suradnju s Republikom Hrvatskom u godinama 2001.- 2003 17.11.2000.
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu 23.5.2000. 03/2001 6.4.2001. 05/01
Sporazum o nastavku važenja dvostranih međunarodnih ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske 3.2.2000.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit 11.6.1999. 15.11.1999. 12/99 1.2.2005. 3/2005
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza 11.6.1999. 15.11.1999. 09/99
Sporazum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Nizozemskog instituta za međunarodne odnose Clingendael 19.2.1999. 19.2.1999.
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Kraljevine Nizozemske u 1999. i 2000 16.11.1998. 16.11.1998.
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju 11.9.1998. 05/99 1.10.2000. 11/00
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske 11.9.1998. 02/99 1.10.2000. 11/2000-698
Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske 28.4.1998. 10/98 1.6.1999. 07/99 31.3.2021.
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva vanjske trgovine Kraljevine Nizozemske 13.5.1996. 13.5.1996.
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu 30.4.1996. 30.5.1996. 09/96 1.11.1996. 01/97
Dvostrani sporazum o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske prema nizozemskim vjerovnicima 29.2.1996. 12/96
Dvostrani sporazum o konsoloidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske prema nizozemskim vjerovnicima 29.2.1996. 12/96
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o međunarodnom cestovnom prometu 20.9.1994. 12/94 1.5.1995. 01/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske 11.2.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/2002)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Ugovor između SFRJ i Kraljevine Holandije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 22.2.1982. 12/1982 6.4.2001.
Administrativni sporazum o načinu primjene Konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije 11.5.1977. 11/1980 1.10.2000.
Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije 11.5.1977. 11/1980 1.10.2000.
Sporazum o zaštiti investicija između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Holandije 16.2.1976. 49/1976
Sporazum o kulturnoj suradnji između SFRJ i Kraljevine Holandije 11.8.1966. 12/1967
Sporazum o regulisanju nekih holandskih financijskih potraživanja 9.2.1961. 2/1962
Sporazum o obeštećenju holandskih nacionalnih interesa nacionalizovanih u Jugoslaviji 22.7.1958. 5/1959
Razmjena nota o uzajamnom informiranju o kaznenim sankcijama protiv stranaca 8.6.1954.
Ugovor o sudskom raspravljanju, arbitraži i mirenju između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije 11.3.1931. Sl.n.K.Jug. 85-xxxvii/1932
Konvencija o trgovini i plovidbi između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije 28.5.1930. Sl.n.K.Jug. 85-xxxvii/1932.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477