Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroka

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Memorandum o suglasnosti između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroka o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu 8.2.2019. 8.2.2019.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Kraljevine Maroka o suradnji u području zdravstva i medicine 8.2.2019. 8.2.2019.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području turizma 8.2.2019.
Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane 8.2.2019. 4/2019
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području morskog ribarstva 27.1.2011.
Ugovor o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka 11.11.2008. 5/2016
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 26.6.2008. 1/2009, 4/2009 25.10.2012. 8/2012
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i suradnje Kraljevine Maroko koji se odnosi na suradnju između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Marokanske kraljevske diplomatske akademije 30.11.2005. 30.11.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 29.9.2004.
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko 7.7.1999. 7.7.1999. 01/2002 31.1.2002. 05/02
Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko 7.7.1999. 15/99 9.10.2001. 13/2001
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i posebnih putovnica 7.7.1999. 11/99 4.1.2001. 01/01
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Maroko 7.7.1999. 7.7.1999.
Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko 17.2.1999. 17.2.1999. 09/99 28.9.2000. 05/03 28.9.2015.
Protokol o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko 26.6.1992. 26.6.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477