Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Francuske Republike

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Sporazum o suradnji na području stripa između Ministrice kulture i medija Republike Hrvatske i Ministrice kulture Francuske Republike, Ministra europskih i vanjskih poslova Francuske Republike 21.2.2021. 21.2.2021.
Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo - Akcijski plan 2018. - 2021. 6.4.2018. 6.4.2018.
Dodatak Zajedničke izjave o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Francuske Republike tijekom turističke sezone 7.7.2017. 7.7.2017.
Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo - Akcijski plan 2014. - 2017. 2.3.2015. 2.3.2015.
Zajednička izjava o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Francuske Republike tijekom turističke sezone 13.5.2014. 13.5.2014.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o suradnji na području obrane 14.7.2013. 12/2013 1.10.2016. 5/2016
Izjava o osnivanju zajedničkog tima za suradnju (upućivanje francuskih policijskih službenika u Republiku Hrvatsku tijekom turističke sezone 2013.) 12.7.2013. 12.7.2013. 16.8.2013.
Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike 20.5.2013. 6/2014 12.11.2014. 4/2015
Pismo namjere između Francuske Republike i Republike Hrvatske o upućivanju francuskih policijskih službenika u Republiku Hrvatsku tijekom turističke sezone 2013. 16.5.2013. 16.5.2013.
Izjava o namjeri između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Francuske Republike, Ministarstva kulture i komunikacija Francuske Republike 18.8.2011.
Zajednička deklaracija o suradnji između ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova, prekomorskih teritorija, teritorijalnih zajednica i useljeništva Francuske Republike tijekom turističke sezone 2011. 12.5.2011. 12.5.2011.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 25.1.2011. 7/2011 1.10.2011. 12/2011
Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo - Politička deklaracija i Akcijski plan 9.7.2010.
Zajednička deklaracija o suradnji između ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova i prekomorskih teritorija i teritorijalnih zajednica Francuske Republike tijekom turističke sezone 19.5.2010. 19.5.2010.
Protokol o suradnji između Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske i Francuske agencije za zdravstvenu sigurnost proizvoda za zdravstvo 10.3.2010. 10.3.2010.
Zajednička deklaracija o suradnji između ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova i prekomorskih teritorija i teritorijalnih zajednica Francuske tijekom turističke sezone 14.5.2009. 14.5.2009.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji 10.10.2007. 7/2008 1.9.2009. 7/2009
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja 10.10.2007. 7/2008 1.1.2009. 10/2008
Zajednička deklaracija o suradnji između ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova i prekomorskih teritorija i teritorijalnih zajednica Francuske Republike tijekom turističke sezone 21.6.2007. 21.6.2007.
Protokol o suradnji između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Francuske Republike o djelovanju i razvoju Francuske škole u Zagrebu 30.5.2007. 30.5.2007.
Program kulturne, obrazovne, sveučilišne, znanstvene i institucionalne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike za 2007., 2008. i 2009. godinu 22.3.2007. 22.3.2007.
Program kulturne, prosvjetne, sveučilišne, znanstvene i institucionalne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike za 2004, 2005 i 2006. godinu 16.6.2004. 16.6.2004.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike kojim se utvrđuju uvjeti suradnje u području potpore razvitku malih i srednjih poduzeća 19.6.2003. 19.6.2003. 01/04 8.3.2004. 5/2004
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 19.6.2003. 7/2004 1.9.2005. 8/2005
Memorandum o suradnji na provedbi hrvatsko-francuskog programa integriranih akcija 10.10.2002. 10.10.2002.
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike 27.1.1997. 27.1.1997. 09/97 23.12.1997. 03/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 3.6.1996. 01/97 5.3.1998. 11/99 28.8.2021.
Sporazum o reprogramiranju dugova između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike 20.2.1996. 20.2.1996. 09/96
Program kulturne, prosvjetne, tehničke, znanstvene i tehnološke suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike za 1996, 1997 i 1998.g 15.11.1995.
Sporazum o sukcesiji međunarodnih ugovora između Republike Hrvatske i Francuske Republike 12.10.1995.
Financijski protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike 22.5.1995. 10/95 22.5.1995.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o ukidanju viza 27.1.1995. 20/97 3.2.1995.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 27.1.1995. 27.1.1995. 13/95
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu stvari 24.10.1994. 02/95
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj, tehničkoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike 24.10.1994. 02/95 1.6.1995. 01/97
Protokol o uspostavi diplomatskih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike 24.4.1992. 24.4.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/96)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum o izmjeni članka 26. Opće konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Republike Francuske od 5.1.1950. (razmjena pisama). 11.10.1976.
Dopuna Opće konvencije o socijalnom osiguranju zaključene između Jugoslavije i Francuske 5.1.1950., izmjenjene i kompletirane dopunama od 5.2.1966. 13.2.1969, 31.1.1973. 30.10.1974.
Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak između SFRJ i Republike Francuske 28.3.1974. 1.9.2005.
Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o zaštiti investicija 28.3.1974.
Dopuna Opće konvencije o socijalnom osiguranju potpisane između Jugoslavije i Francuske 5.1.1950. godine, izmjenjene i dopunjene dopunama od 8.2.1966. i 13.2.1969. 31.1.1973.
Konvencija o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima između SFRJ i Republike Francuske 18.5.1971.
Administrativni sporazum između SFRJ i Repbulike Francuske o izmjeni, dopuni, ukidanju i zamjeni izvjesnih odredaba Administraivnog sporazuma od 23.1.1967., koji se odnosi na način primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5.1.1950., izmjenjenje i dopunjene novelama od 1966 i 1969. godine 29.4.1971.
Sporazum o uzajamnoj administrativnoj pomoći u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju carinskih prekršaja između SFRJ i Republike Francuske 28.4.1971.
Konvencija o izdavanju lica između SFRJ i Republike Francuske 23.9.1970.
Konvencija o izdavanju isprava o ličnom statusu i oslobođenju od legalizacije između SFRJ i Republike Francuske 29.10.1969.
Sporazum između SFRJ i Francuske Republike o olakšanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1.3.1954. godine 29.10.1969.
Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Francuske 29.10.1969.
Sporazum između SFRJ i Republike Francuske o izmjenama i dopunama Opće konvencije o socijalnom osiguranju, potpisane 5.1.1950. godine i dopunjene i izmjenjenje novelom od 8.2.1966. godine koji se odnosi na određivanje prava na obeštećenje u slučaju profesionalne bolesti 13.2.1969.
Administrativni sporazum o načinu primjene na rudarske radnike Opće konvencije o socijalnom osiguranju zaključenje između SFRJ i Francuske 5.1.1950. izmijenjene i dopunjene novelomod 8.2.1966. godine 13.3.1968.
Dopunski administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske kojim se ukidaju i zamjenjuju izvjesne odredbe čl. 56. Administrativnog sporazum od 23.1.1967. godine, koji je usvojen za primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osigurnaju, izmijenjene i dopunjene novelom (sporazumom) od 8.2.1966. godine 13.3.1968.
Dodatak sporazumui od 2.8.1958. godine, zaključen između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o reguliranju francuskih financijskih potraživanja (tekst nije objavljen) 1.6.1967.
Administrativni sporazum o načinu primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5.1.1950. 23.1.1967.
Administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske za primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5.1.1950., izmijenjene i dopunjene novelom uz spomenutu konvenciju i razmjenom pisama od 8.2.1966. godine, koja se odnosi na porodične dodatke 23.1.1967.
Sporazum između SFRJ i Republike Francuske o izmjeni i dopuni Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5.1.1950. godine 8.2.1966.
Protokol o zdravstvenoj zaštiti studenata između SFRJ i Republike Francuske 8.2.1966.
Francusko-jugoslavenski sporazum o obeštećenju francuskih dobara, prava i interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji i neobuhvaćenih Sporazumom od 14.4.1951. godine o obeštećenju francuskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji 12.7.1963.
Sporazum između FNRJ i Francuske Republike o regliranju francuskih potraživanja 2.8.1958.
Sporazum između FNRJ i Francuske Republike o reguliranju Francuskih potraživanja 2.8.1958.
Administrativni sporazum br: 1, 2, 3, koji se odnose na primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5.1.1950. godine, zaključen između FNRJ i Francuske 9.12.1952.
Sporazum o obeštećenju francuskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji 14.4.1951.
Opća konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Francuske Republike 5.1.1950.
Sporazum o izručivanju ratnih zločinaca (razmjena pisama) između francuske i jugoslavenske vlade 27.7.1946.
Konvencija o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Francuske 30.1.1929.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477