Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipta

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda glavnog tužitelja Arapske Republike Egipta 10.10.2017. 10.10.2017.
Zajednička izjava za suradnju i partnerstvo između Arapske Republike Egipta i Republike Hrvatske 1.12.2010.
Izvršni program kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat za godine 2010., 2011., 2012. i 2013. 1.12.2010. 1.12.2010. 31.12.2013.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine i industrije Arapske Republike Egipta o osnivanju Hrvatsko-egipatskog poslovnog vijeća 1.12.2010. 1.12.2010.
Ugovor između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 3.7.2005. 3/2006
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala 22.11.2004. 5/2005 30.7.2005. 9/2005
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o pomorskom prijevozu 15.12.2002. 17/2003 5.1.2004. 10/2005
Protokol sa drugog sastanka Zajedničkog egipatsko-hrvatskog odbora za trgovinu 30.4.2002.
Protokol o suradnji između Diplomatske Akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Instituta za diplomatske studije Ministarstva vanjskih poslova Egipta 13.1.2000. 13.1.2000.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Arapske Republike Egipat 5.7.1999. 5.7.1999.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o ukidanju viza za diplomatske, posebne i službene putovnice 5.7.1999. 11/99 6.7.1999.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji 5.7.1999. 05/2001
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Arapske Republike Egipat o održavanju i brizi za groblje u El Shattu 5.7.1999. 5.7.1999.
Sporazum između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o redovnom zračnom prometu 17.12.1998. 01/2002
Protokol sa drugog zasjedanja Hrvatsko-egipatskog odbora za gospodarsku suradnju, temeljem Ugovora o gospodarskoj suradnji od 14.12.1994 28.10.1997.
Ugovor o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat 28.10.1997. 04/99 15.4.1999.
Ugovor između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 27.10.1997. 08/98 2.5.1999. 13/99
Protokol s prvog zasjedanja hrvatsko - egipatskog odbora za gospodarsku suradnju 28.9.1995.
Ugovor o gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat 14.12.1994. 05/95 15.5.1995. 01/97
Ugovor o trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat 13.12.1994. 13/95 21.1.1996. 01/97 21.1.2014.
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat 1.10.1992. 1.10.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477