Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o produženju Provedbenog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o pretpristupnoj pomoći Hrvatskoj za razdoblje 2008.-2010. godine 19.8.2010. 30.8.2010. 1.7.2011.
Provedbeni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske u svezi pretpristupne pomoći Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2010.godine 12.11.2007. 12.11.2007.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima za provedbu danske bilateralne pomoći Hrvatskoj 24.10.2007. 24.10.2007. 3/2008 27.5.2008. 4/2008
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 14.9.2007. 12/2008 22.2.2009. 1/2009
Ugovor između Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Diplomatske akademije Hrvatske o odobrenju potpore programu/projektu u okviru Programa za susjedstvo 15.3.2006. 15.3.2006.
Ugovor o programu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima za provedbu "Predpristupne pomoći Danske Hrvatskoj za razdoblje 2005-2007" 30.11.2005. 30.11.2005. 2/2006 9.3.2006. 4/2006
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske 21.4.2005. 3/2006 1.11.2006. 2/2007
Administrativni sporazum za provedbu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske 21.4.2005. 7/2006
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 5.7.2000. 14/2000 12.1.2002. 01/02 25.10.2020.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske prema Kraljevini Danskoj 27.1.1998. 27.1.1998. 08/98 17.6.1998. 11/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari 19.3.1997. 19.3.1997. 05/98
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o zračnom prometu 6.3.1996. 07/96 6.11.1996. 01/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske 1.2.1992. 1.2.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 11/97)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ (tekst nije objavljen) 10.11.1988.
Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ (tekst nije objavljen) 5.3.1987.
Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ (tekst nije objavljen) 13.12.1985.
Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ (tekst nije objavljen) 20.2.1985.
Sporazum o privrednoj, industrijskoj i tehničkoj suradnji između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Kraljevine Danske 20.5.1981. 6/82
Sporazum između SFRJ i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine 19.3.1981. 15/81
Amandman na Konvenciju o socijalnom osiguranju od 22.6 1977. između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Danske 22.9.1978. 5/85
Konvencija između SFRJ i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju sa protokolom 22.6.1977. 5/80 1.11.2006.
Sporazum o kulturnoj suradnji između SFRJ i KraljevineDanske 12.10.1970. 49/71
Sporazum između SFRJ i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanje poduzeća koja obavljaju zračni i pomorski promet 11.4.1968. 5/68
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Danske o ukidanju viza 6.5.1964. 2/65 25.5.1998.
Ugovor o mirenju, arbitraži i sudskom rješavanju između Kraljevine Danske i Kraljevine Jugoslavije 14.12.1935. 239-LXXII/1937

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477