Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republika Čile

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o suradnji u području kulture za godine 2018. – 2021. 16.3.2018. 16.3.2018. 31.12.2021.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Magellanes, Republika Čile o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti 31.10.2017. 31.10.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda 28.7.2014. 6/2014 1.3.2016. 2/2016
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o partnerstvu i suradnji 25.1.2013. 27.5.2013.
Memorandum o suglasnosti između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea o međusobnoj suradnji 12.2.2008. 12.2.2008.
Protokol o međusobnoj suradnji u nadziranim prijevozima i isporukama predmeta kaznenog djela i drugim posebnim izvidnim mjerama između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea 12.2.2008. 12.2.2008.
Protokol o međusobnoj suradnji u razmjeni informacija između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea 12.2.2008. 12.2.2008.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture 11.4.2007. 1/2008 28.3.2008. 3/2008
Protokol o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Rebublike Hrvatske i Nacionalne komisije za znanstvena i tehnološka istraživanja Republike Čile o suradnji u pudručju znanosti i tehnologije 20.10.2005. 20.10.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 24.6.2003. 10/2004 22.12.2004. 9/2005
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čilea o suradnji u području kulture 21.11.2001. 21.11.2001.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o prevenciji i kontroli zloupotrebe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima 15.6.2001. 11/2004
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čile 9.4.2001. 9.4.2001.
Sporazum o suradnji između Diplomatske Akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske Akademije "Andres Bello" Republike Čile 24.9.1999. 24.9.1999.
Protokol o konzultacijama između Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čile 24.3.1997.
Ugovor o znanstvenoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile 28.11.1994. 06/96 4.8.1997. 13/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja 28.11.1994. 05/96 15.6.1996. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica 2.5.1994. 01/95 11.2.1995. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o ukidanju viza za nositelje običnih putovnica 15.2.1993. 15.2.1993.
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Čile 15.4.1992. 15.4.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477