Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Bugarske

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program suradnje u području kulture između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Bugarske za razdoblje 2021. – 2024. 12.10.2021. 12.10.2021.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva turizma Republike Bugarske o proširenju suradnje u području turizma 8.10.2020. 8.10.2020.
Program suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Bugarske u područjima znanosti i obrazovanja za razdoblje 2018.-2021. 4.6.2018. 4.6.2018. 31.12.2021.
Protokol sa sedme sjednice Mješovitog hrvatsko-bugarskog odbora za gospodarsku suradnju između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva i energetike Republike Bugarske 2.7.2014. 2.7.2014.
Program suradnje u području kulture između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Bugarske za razdoblje 2014.-2017. 29.4.2014. 29.4.2014. 31.12.2017.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Bugarske u područjima znanosti i obrazovanja za razdoblje 2014.-2017. 29.4.2014. 29.4.2014. 31.12.2017.
Memorandum o suradnji između Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske i Ministarstva rada i socijalne politike Republike Bugarske 28.2.2013. 28.2.2013.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji 27.5.2011. 5/2012 14.6.2012. 6/2012
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Bugarske za 2011., 2012. i 2013. godinu 27.4.2011. 27.4.2011. 31.12.2013.
Protokol sa šeste sjednice Mješovite komisije za gospodarsku suradnju između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva, energetike i turizma Republike Bugarske 1.6.2010.
Memorandum o suglasnosti između Agencije Republike Bugarske InvestBulgaria (IBA) i Agencije za promicanje izvoza i ulaganja Republike Hrvatske (APIU) 14.4.2010. 14.4.2010.
Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva i energetike Republike Bugarske 24.4.2009. 24.4.2009.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka 30.9.2008. 1/2009 11.3.2009. 4/2009
Program između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u području znanosti, obrazovanja i kulture za razdoblje 2006.-2008. 11.12.2007. 11.12.2007. 31.12.2008.
Protokol s pete sjednice Mješovite međuvladine komisije za gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Bugarske 23.5.2006.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 27.4.2006. 27.4.2006. 10/2006 1.1.2007. 1/2007
Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Bugarske o policijskoj suradnji 20.12.2005. 20.12.2005.
Memorandum o suradnji na području euroatlantskih integracija između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske 20.9.2005. 20.9.2005.
Protokol o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatskog instituta Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske 15.9.2004. 15.9.2004.
Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj Uniji 26.4.2004. 2/2005 8.3.2005. 3/2005
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Bugarske o socijalnom osiguranju 14.7.2003. 4/2004 1.10.2004. 7/2004
Sporazum za primjenu ugovora između Republike Hrvatske i Republike Bugarske o socijalnom osiguranju 14.7.2003. 8/2004 1.10.2004. 8/2004
Program suradnje na području znanosti, obrazovanja i kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske u razdoblju od 2003. do 2005. godine 14.7.2003. 14.7.2003. 31.12.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u području zdravstva i medicine 7.5.2003. 8/2007 10.9.2007. 9/2007
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske i Agencije «Financijsko obavještajni ured» Republike Bugarske o suradnji uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca 6.11.2002. 6.11.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 4.7.2002. 10/2003 3.8.2003. 15/2003
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o ukidanju viza 4.7.2002. 02/2003 27.3.2003. 08/03
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Bugarske 4.12.2001. 1.1.2002. 25.5.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o pomorskom prijevozu 2.10.2000. 01/2001 24.2.2001. 3/2001
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari 12.7.2000. 3/2001-152 28.4.2001. 06/01
Sporazum između Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Državne agencije za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Bugarske o suradnji na području normizacije, mjeriteljstva, potvrđivanja i ovlašćivanja 11.7.2000. 11.7.2000. 21.2.2008.
Program suradnje u području znanosti, prosvjete i kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske u razdoblju od 2000 do 2002 godine 26.5.2000. 30.11.2000.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Bugarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 15.7.1997. 03/98 30.7.1998. 10/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o veterinarskoj suradnji 15.7.1997. 01/98 1.3.1998. 04/98 1.1.2007.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske u borbi za sprečavanje organiziranog kriminala, nezakonitog prometa droge i psihotropnih tvari i terorizma 26.11.1996. 10/2003 1.8.2003. 15/2003
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari 21.11.1996. 15/99
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu između i preko njihovih teritorija 21.11.1996. 01/97 17.6.1997. 12/97
Ugovor o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske 25.6.1996. 05/98 25.1.1999. 10/01
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 25.6.1996. 14/96 20.2.1998. 04/98
Protokol sa prvog zasjedanja hrvatsko-bugarske Međuvladine komisije za gospodarsku suradnju 25.6.1996.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji na području zaštite bilja 24.6.1996. 02/98 27.3.1998. 04/98 1.1.2007.
Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske 17.1.1996. 10/2000 25.7.2000. 11/00
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji 13.6.1995. 05/98 28.5.1998. 08/98
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske 15.12.1993. 15.12.1993.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o gospodarskoj suradnji 23.7.1993. 23.7.1993. 12/93 29.4.1994. NN/MU 07/02 26.12.2006.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Bugarske 13.8.1992. 13.8.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/2002)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Konzularna konvencija između SFRJ i NR Bugarske 17.11.1987.
Sporazum između SFRJ i NR Bugarske o uzajamnom priznavanju svjedodžbi, diploma i naučnih zvanja 8.11.1983. 9/1985
Sporazum između SFRJ i NR Bugarske o naučno-tehničkoj suradnji u području korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe 8.9.1967.
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade NR Bugarske o ukidanju viza 13.3.1965. 8/1965 27.3.2003.
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade NR Bugarske o reguliranju cestovnog prijevoza putnika i robe 17.7.1964. 3/1966
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade NR Bugarske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 7.4.1964. 3/1964
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade NR Bugarske o suradnji u području zdravstvene zaštite, socijalnog stanja, urbanizma i stanbeno-komunalne djelatnosti 16.1.1963. 13/1963 10.9.2007.
Sporazum o suradnji u području turizma između FNRJ i NR Bugarske 12.10.1962. 8/1963
Administrativni sporazum o provedbi Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i NR Bugarske 9.6.1958. 4/1958
Konvencija o socijalnom osiguranju između Vlade FNRJ i Vlade NR Bugarske 18.12.1957. 8/1958 1.10.2004.
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade NR Bugarske o bližem reguliranju plovidbe na Dunavu 19.4.1957. 4/1958
Statut mješovite jugoslavensko-bugarske komisije za naučno-tehničku suradnju 6.3.1957. 4/1958
Sporazum o kulturnoj suradnji između FNRJ i NR Bugarske 24.12.1956. 12/1957
Ugovor između FNRJ i NR Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći 23.3.1956. 1/1957
Sporazum o naučno-tehničkoj suradnji između FNRJ i NR Bugarske 10.2.1956. 15/1956
Sporazum o besplatnom pružanju zdravstvenih usluga diplomatskim i ostalim službenicima Ambasade FNRJ u Sofiji i Ambasade NR Bugarske u Beogradu 15.11.1955. 3/1957

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477