Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Argentinske Republike

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike za godine 2018. – 2021. 12.3.2018. 12.3.2018.
Memorandum o suglasnosti između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Nacionalnog instituta službe vanjskih poslova Ministarstva vanjskih poslova i bogoštovlja Argentinske Republike u području diplomatskog usavršavanja 12.3.2018. 12.3.2018.
Sporazum između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Fakulteta za filozofiju i književnost Sveučilišta u Buenos Airesu, Argentinska Republika, o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti 7.11.2017. 7.11.2017.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Zagreb, Republika Hrvatska i Fakulteta humanističkih znanosti i umjetnosti Nacionalnog sveučilišta u Rosariju, Republika Argentina o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti 6.11.2017. 6.11.2017.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, tehnologije i produktivnih inovacija Argentinske Republike o suradnji u područjima znanosti i tehnologije 19.9.2014. 19.9.2014.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike o gospodarskoj suradnji 9.1.2014. 4/2014 22.1.2016. 1/2016
Memorandum o sporazumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova, međunarodne trgovine i bogoštovlja Argentinske Republike 7.4.2010. 7.4.2010.
Memorandum između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i fakulteta Humanističkih znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Rosariju o osnivanju lektorata hrvatskog jezika i književnosti 25.8.2008. 25.8.2008.
Program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike od 2007. do 2010. godine 16.4.2007. 16.4.2007.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova, Međunarodne trgovine i bogoštovlja Argentinske Republike i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske 12.6.2001. 12.6.2001. 12.6.2005.
Sporazum na području zdravstvene zaštite životinja između Republike Hrvatske i Republike Argentine 11.8.2000.
Ugovor o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine 2.12.1994. 01/95 11.2.1995. 01/97
Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine 2.12.1994. 06/95 30.10.1995. 01/97 22.1.2016.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji 2.12.1994. 04/97 22.5.1997. 12/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 2.12.1994. 04/96 1.6.1996. 01/97
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine 27.4.1994. 04/96 15.12.1997. 02/98
Protokol o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Argentine 13.4.1992. 13.4.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477