ŠTO JE VIZA
     
 

Viza je odobrenje za tranzit preko područja Republike Hrvatske ulazak ili boravak do tri mjeseca u svakom šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska.

Samo posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Republiku Hrvatsku, nego moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca u Republiku Hrvatsku (Zakon o strancima, "Narodne novine" br. 130/11 čl. 34., 35., i 36.).

Vizni sustav propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Na osnovi vize, stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske..

 
     
   
  VRSTE VIZA
     
 

KRATKOTRAJNA VIZA

Izdaje se za jedan, dva ili više tranzita s duljinom odobrenog boravka potrebnom za tranzit.

Isto tako, kratkotrajna viza izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka na područje Republike Hrvatske u svrhu turističkog, poslovnog, osobnog ili drugog putovanja. Rok valjanosti takve kratkotrajne vize ne može biti dulji od pet godina i ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Republiku Hrvatsku.

Neprekidan boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s kratkotrajnom vizom u Republici Hrvatskoj ne može biti dulje od tri mjeseca u svakom šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska.

ZRAKOPLOVNO- TRANZITNA VIZA

U pravilu, strancu koji za vrijeme međupristajanja u zračnoj luci u Republici Hrvatskoj ne napušta međunarodni tranzitni prostor ili zrakoplov ne treba viza.

Iznimno, Vlada Republike Hrvatske može odrediti da državljani određenih država te nositelji putnih isprava koje su izdala nadležna tijela tih država trebaju zrakoplovno-tranzitnu vizu.

Ona se izdaje strancu za jedan ili više prolazaka kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke, s rokom valjanosti do šest mjeseci.

 
     
   
  OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE VIZE
     
 

Zahtjev za vizu podnosi se na obrascu propisanom Dodatkom 1. Pravilniku o vizama ("Narodne novine" broj 7/2013), na snazi od 1. veljače 2013.

Podnositelj zahtjeva ispunjava obrazac latiničnim pismom i velikim tiskanim slovima te ga vlastoručno potpisuje.

Stranac koji je upisan u putnu ispravu stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize, također podnosi zahtjev za izdavanje vize na propisanom obrascu .

Zahtjev za izdavanje vize za maloljetnog stranca ili stranca lišenog poslovne sposobnosti podnosi i potpisuje njegov zakonski zastupnik.

Obrazac zahtjeva može se otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format) i dostupan je na različitim jezicima::

NAPOMENA: Zahtjevi za vizu na starom obrascu zaprimaju se do 28. veljače 2013.

 

 
     
   
  POSTUPAK IZDAVANJA VIZE
     
 

Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u Republiku Hrvatsku, u nadležnoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske, ili diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu s kojim je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza. 

Ako Republika Hrvatska nema diplomatske misije/konzularnog ureda u nekoj državi, stranac može podnijeti zahtjev za izdavanje vize i u najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji/konzularnome uredu u drugoj državi.

Stranac osobno podnosi zahtjev za izdavanje vize. Iznimno, u opravdanim slučajevima, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev za izdavanje vize, ali mora osobno pristupiti u diplomatsku misiju/konzularni ured radi izdavanja vize.

Zahtjev za izdavanje vize za maloljetnog stranca ili stranca lišenog poslovne sposobnosti podnosi njegov zakonski zastupnik.
Zahtjev za izdavanje vize podnosi se najranije tri mjeseca prije namjeravanog putovanja.

Uz zahtjev za izdavanje vize stranac prilaže:

 • valjanu putnu ispravu:
  • rok valjanosti putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize, 
  • putna isprava mora biti izdana u posljednjih 10 godina 
  • putna isprava mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
 • jednu fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • dokumentaciju kojom dokazuje:
  • svrhu boravka u Republici Hrvatskoj,
  • osigurani smještaj,
  • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu,
  • sredstvo putovanja i namjeru povratka u matičnu zemlju, odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju
 • dokaz o valjanom zdravstvenom ili putnom zdravstvenom osiguranju za podnositelja zahtjeva za izdavanje putne vize

 

 
     
   
  JAMSTVENO PISMO ZA STRANCA
     
 

1. Stranac dolazi u privatni posjet, na poziv fizičke osobe

Ako stranac dolazi u Republiku Hrvatsku u privatni posjet, prigodom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, kao dokaz o svrsi boravka prilaže Jamstveno pismo za stranca fizičke osobe, što ga ispunjava jamac - fizička osoba iz Republike Hrvatske.

Sadržaj Jamstvenog pisma propisan je Pravilnikom o vizama, Dodatak 2. (»Narodne novine« br. 49/08, 101/09 i 54/11).

Jamac može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren boravak u Republici Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Republici Hrvatskoj.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže i dokaz o stalnom izvoru prihoda u Republici Hrvatskoj (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

Jamac je dužan ovjeriti svoj potpis na jamstvenom pismu kod javnog bilježnika.

U slučaju da je i jamac nazočan kod podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, potpis na jamstvenom pismu može se ovjeriti i u:

 • diplomatskoj misiji/konzularnome uredu Republike Hrvatske, ako je jamac hrvatski državljanin, ili
 • kod nadležnog tijela države primateljice, ako je jamac stranac.

Diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske, kod kojeg stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje vize u svrhu privatnog posjeta, zadržava izvornik jamstvenog pisma.

Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Republici Hrvatskoj.

Obrazac Jamstvenog pisma za stranca fizičke osobe

Ovaj je obrazac u uporabi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu.

Obrazac se može otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format):

NAPOMENA: Jamstvena pisma na starim obrascima zaprimaju se do 31. ožujka 2013.


2. Stranac dolazi u poslovni posjet, na poziv pravne osobe

Ako stranac dolazi u Republiku Hrvatsku u poslovni posjet, prigodom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, kao dokaz o svrsi boravka prilaže Jamstveno pismo za stranca pravne osobe, što ga ispunjava jamac - pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj.

Obrazac jamstvenog pisma propisan je Dodatkom 5. Pravilniku o vizama (»Narodne novine« broj 7/2013). Uz jamstveno pismo, jamac prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).

Jamstveno pismo mora biti ovjereno službenim pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske, kod kojeg stranac podnosi zahtjev za izdavanje vize u svrhu poslovnog posjeta, zadržava izvornik jamstvenog pisma.

Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Republici Hrvatskoj.

Obrazac jamstvenog pisma za stranca pravne osobe

Obrazac se može otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format):

NAPOMENA: Jamstvena pisma na starim obrascima zaprimaju se do 31. ožujka 2013.

 

 

 
     
   
  PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
     
 

Odgovarajućim i valjanim putnim zdravstvenim osiguranjem pokrivaju se troškovi koji bi mogli nastati za vrijeme boravka stranca u Republici Hrvatskoj, a u svezi s povratkom u državu iz koje stranac dolazi, zbog zdravstvenih razloga, žurne medicinske pomoći i/ili žurnoga bolničkog liječenja.

Podnositelj zahtjeva za kratkotrajnu vizu za jedan ili dva ulaska dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva cijelo razdoblje boravka stranca u Republici Hrvatskoj.

Podnositelj zahtjeva za vizu za višekratni ulazak dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog planiranog boravka stranca u Republici Hrvatskoj.

Podnositelj zahtjeva je dužan sklopiti putno zdravstveno osiguranje s osiguravajućim društvom u državi boravka. Ako to nije moguće, treba zatražiti putno zdravstveno osiguranje u drugoj državi.

Fizička ili pravna osoba iz Republike Hrvatske, koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Republike Hrvatske.

Najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 eura (slovima: trideset tisuća eura).

Stranac kojemu je odobrena viza za višekratni ulazak potpisuje Izjavu o putnom zdravstvenom osiguranju za naknadne posjete.

Obrazac se može otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format):

 

 

 
     
   
  PRISTOJBE
     
 

Naplaćuju se na zahtjev za izdavanje vize, u trenutku podnošenja zahtjeva.

  HRK EUR USD
1. za zrakoplovno-tranzitnu vizu (A) 260,00 35 49
3. za kratkotrajnu vizu (C) 260,00 35 49
5. za žurno izdavanje vize kada je zahtjev bez opravdanog razloga podnesen tri ili manje od tri dana prije namjeravanog putovanja 520,00 70 97
Napomena: Na zahtjev za vizu na putnu ispravu u kojoj su upisani i članovi obitelji nositelja putne isprave plaća se jedna pristojba. Na zahtjeve sukorisnika takvih putnih isprava ne naplaćuje se pristojba. 

Sljedeće kategorije osoba oslobođene su od plaćanja pristojbi na zahtjeve za izdavanje vize:

 • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca),
 • djeca do navršenih šest godina,
 • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno.

 

 
     
   
  Uredba o viznom sustavu
     
 
 

NN 54/12 od 14. svibnja 2012.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1346

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijela

UREDBU
O VIZNOM SUSTAVU

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se vizni sustav Republike Hrvatske i visina sredstava potrebnih strancu za uzdržavanje tijekom kratkotrajnog boravka (u daljnjem tekstu: boravak do tri mjeseca) u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

Članak 2.

Državljani sljedećih država ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:

 • Republika Albanija, Kneževina Andora, Antigva i Barbuda, Argentinska Republika, Australija, Republika Austrija, Zajednica Bahama, Barbados, Kraljevina Belgija, Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Brazil, Brunej Darussalam, Republika Bugarska, Republika Cipar, Crna Gora, Češka Republika, Republika Čile, Kraljevina Danska, Republika Estonija, Republika Finska, Francuska Republika, Republika Gvatemala, Helenska Republika, Republika Honduras, Irska, Republika Island, Država Izrael, Japan, Kanada, Republika Koreja, Republika Kostarika, Republika Latvija, Kneževina Lihtenštajn, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Repub-lika Makedonija, Malezija, Republika Malta, Republika Mauricijus, Sjedinjene Meksičke Države, Kneževina Monako, Republika Nikaragva, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška, Novi Zeland, Savezna Republika Njemačka, Republika Panama, Republika Paragvaj, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika El Salvador, Republika San Marino, Republika Sejšeli, Republika Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Republika Slovenija, Republika Srbija, Sveta Stolica, Sveti Kristofor i Nevis, Kraljevina Španjolska, Kraljevina Švedska, Švicarska Konfederacija, Talijanska Republika, Republika Turska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Istočna Republika Urugvaj, Bolivarijanska Republika Venezuela.

Nezahtijevanje vize odnosi se i na sljedeće nositelje valjanih putnih isprava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske:

 • britanski (prekomorski) državljani (British Nationals (Overseas));
 • državljani britanskih prekomorskih područja koji imaju pravo nastanjenja u Ujedinjenom Kraljevstvu (British Overseas Territories Citizens who have the right of abode in the United Kingdom) i
 • britanski podanici koji imaju pravo nastanjenja u Ujedinjenom Kraljevstvu (British Subjects who have the right of abode in the United Kingdom).

Nezahtijevanje viza odnosi se i na nositelje valjanih putnih isprava izdanih u Posebnom upravnom području Hong Kong Narodne Republike Kine i Posebnom upravnom području Macao Narodne Republike Kine.
Nezahtijevanje vize odnosi se i na nositelje putovnica izdanih na području Tajvana, ako je u putovnicu unesen broj osobne iskaznice.

Članak 3.

Državljani sljedećih država mogu ući u Republiku Hrvatsku s valjanom osobnom iskaznicom, odnosno drugom ispravom kojom se dokazuju identitet i državljanstvo:

 • države članice Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP), Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino, Sveta Stolica, Švicarska Konfederacija.

Članak 4.

Državljani sljedećih država trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:

 • Islamska Republika Afganistan, Alžirska Narodna Demokratska Republika, Republika Angola, Republika Armenija, Republika Azerbajdžan, Kraljevina Bahrein, Narodna Republika Bangladeš, Belize, Republika Benin, Republika Bjelarus, Republika Bocvana, Višenacionalna Republika Bolivija, Burkina Faso, Republika Burundi, Kraljevina Butan, Republika Côte d’Ivoire, Republika Čad, Zajednica Dominike, Dominikanska Republika, Republika Džibuti, Arapska Republika Egipat, Republika Ekvador, Republika Ekvatorska Gvineja, Eritreja, Savezna Demokratska Republika Etiopija, Republika Fidži Otoci, Republika Filipini, Gabonska Republika, Republika Gambija, Republika Gana, Grenada, Gruzija, Republika Gvajana, Republika Gvineja, Republika Gvineja Bisau, Republika Haiti, Republika Indija, Republika Indonezija, Republika Irak, Islamska Republika Iran, Jamajka, Republika Jemen, Hašemitska Kraljevina Jordan, Republika Južna Afrika, Republika Južni Sudan, Republika Kabo Verde, Kraljevina Kambodža, Republika Kamerun, Država Katar, Republika Kazakstan, Republika Kenija, Narodna Republika Kina, Kirgiska Republika, Republika Kiribati, Republika Kolumbija, Unija Komora, Demokratska Republika Kongo, Republika Kongo, Demokratska Narodna Republika Koreja, Republika Kosovo, Republika Kuba, Država Kuvajt, Laoska Narodna Demokratska Republika, Kraljevina Lesoto, Libanonska Republika, Republika Liberija, Libija, Republika Madagaskar, Republika Malavi, Republika Maldivi, Republika Mali, Kraljevina Maroko, Republika Maršalovi Otoci, Islamska Republika Mauritanija, Savezne Države Mikronezije, Unija Mjanmar, Republika Moldova, Mongolija, Republika Mozambik, Republika Namibija, Republika Nauru, Savezna Demokratska Republika Nepal, Republika Niger, Savezna Republika Nigerija, Sultanat Oman, Islamska Republika Pakistan, Republika Palau, Papua Nova Gvineja, Republika Peru, Republika Ruanda, Ruska Federacija, Salomonovi Otoci, Nezavisna Država Samoa, Kraljevina Saudijska Arabija, Republika Senegal, Republika Sijera Leone, Sirijska Arapska Republika, Somalijska Republika, Srednjoafrička Republika, Republika Sudan, Republika Surinam, Kraljevina Svazi, Sveta Lucija, Demokratska Republika Sveti Toma i Prinsipe, Sveti Vincent i Grenadini, Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka, Republika Tadžikistan, Kraljevina Tajland, Ujedinjena Republika Tanzanija, Demokratska Republika Timor – Leste, Togoanska Republika, Kraljevina Tonga, Republika Trinidad i Tobago, Republika Tunis, Turkmenistan, Tuvalu, Republika Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Republika Uzbekistan, Republika Vanuatu, Socijalistička Republika Vijetnam, Republika Zambija, Republika Zimbabve.

Zahtijevanje vize odnosi se i na nositelje putnih isprava izdanih na području Palestinske Samouprave, entiteta bez međunarodno pravno priznatoga punog subjektiviteta.
Zahtijevanje vize odnosi se i na sljedeće nositelje valjanih putnih isprava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske:

 • državljani britanskih prekomorskih područja koji nemaju pravo nastanjenja u Ujedinjenom Kraljevstvu (British Overseas Territories Citizens who do not have the right of abode in the United Kingdom),
 • britanski prekomorski državljani (British Overseas Citizens),
 • britanske zaštićene osobe (British Protected Persons),
 • britanski podanici koji nemaju pravo nastanjenja u Ujedinjenom Kraljevstvu (British Subjects who do not have the right of abode in the United Kingdom).

Vlada Republike Hrvatske može za državljane pojedinih država odlučiti o privremenoj suspenziji viznog režima za određeno razdoblje.

Članak 5.

Iznimno od odredbi članka 4. ove Uredbe, osim ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom, nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica sljedećih država ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:

 • Republika Armenija, Višenacionalna Republika Bolivija, Arapska Republika Egipat, Republika Filipini, Gruzija, Republika Indija, Republika Indonezija, Islamska Republika Iran, Južnoafrička Republika, Država Katar, Republika Kazakstan, Narodna Republika Kina, Republika Kolumbija, Republika Kosovo, Republika Kuba, Kraljevina Maroko, Republika Moldova, Sultanat Oman, Republika Peru, Ruska Federacija, Kraljevina Tajland, Republika Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Socijalistička Republika Vijetnam.

Iznimno od odredbe članka 4. ove Uredbe, nositelji valjanih diplomatskih putovnica sljedećih država ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:
– Alžirska Narodna Demokratska Republika,
– Hašemitska Kraljevina Jordan.

Članak 6.

Iznimno od odredbi članka 4. ove Uredbe, nositelji valjanih diplomatskih, službenih ili običnih putovnica, ako su akreditirani pri Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih i europskih poslova te im je u putovnicu stavljen pečat Diplomatskog protokola Ministarstva vanjskih i europskih poslova i izdana posebna osobna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku.
Obične putovnice, u smislu ove Uredbe, su putovnice što ih države izdaju svojim državljanima, prema općim propisima o izdavanju putnih isprava, i njihovim nositeljima ne jamče nikakve posebne povlastice.

Članak 7.

Iznimno od odredbi članka 4. ove Uredbe, državljani Ruske Federacije, nositelji valjanih običnih putovnica, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku, ako:
– posjeduju ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe,
– posjeduju vaučer o uplaćenom turističkom aranžmanu.

Članak 8.

Iznimno od odredbi članka 4. ove Uredbe, osim ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom, Vlada Republike Hrvatske može, pod uvjetom uzajamnosti, odlučiti o nezahtijevanju viza za državljane pojedinih država, nositelje valjanih običnih putovnica, koji su:

 • civilni članovi posade zrakoplova, uz postojanje odgovarajuće potvrde i bilješke u općoj deklaraciji i planu leta;
 • civilni članovi posade ili prateće osobe zrakoplova koji sudjeluju u havarijsko-spasilačkim letovima, uz postojanje odgovarajuće bilješke u općoj deklaraciji i planu leta;
 • civilni članovi posade brodova, ako su upisani u popis osoblja broda i popis posade.

Članak 9.

Državljani sljedećih država trebaju zrakoplovno-tranzitnu vizu:

 • Islamska Republika Afganistan, Narodna Republika Bangladeš, Eritreja, Savezna Demokratska Republika Etiopija, Republika Gana, Republika Irak, Islamska Republika Iran, Demokratska Republika Kongo, Savezna Republika Nigerija, Islamska Republika Pakistan, Somalijska Demokratska Republika, Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, državljani nabrojenih zemalja, nositelji valjanih običnih putovnica, ne trebaju zrakoplovno-tranzitnu vizu ako imaju dozvolu boravka u jednoj od sljedećih država:

 • država članica EEP-a, Kneževina Andora, Japan, Kanada, Kneževina Monako, Republika San Marino, Sjedinjene Američke Države, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija,

ako je nositelju omogućen povratak u državu koja je izdala dozvolu boravka.
Zahtijevanje zrakoplovno-tranzitne vize ne odnosi se na nositelje valjanih diplomatskih, službenih i posebnih putovnica.

Članak 10.

Nositelji sljedećih valjanih posebnih putnih isprava i s njima izjednačenih putnih isprava trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:

 • putnih isprava za izbjeglice koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica, od 28. srpnja 1951. godine,
 • putnih isprava za osobe bez državljanstva koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, od 28. rujna 1954. godine,
 • putnih isprava za strance.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, nositelji valjanih putnih isprava za izbjeglice ili putnih isprava za osobe bez državljanstva, izdanih u:

 • državama članicama EEP-a, Kneževini Andori, Japanu, Kanadi, Kneževini Monako, Republici San Marino, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Švicarskoj Konfederaciji,

ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, nositelji valjanih putnih isprava za strance izdanih u:

 • državama članicama EEP-a, Kneževini Andori, Japanu, Kanadi, Kneževini Monako, Republici San Marino, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Švicarskoj Konfederaciji, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske,

ako je nositelju omogućen povratak u državu koja je izdala putnu ispravu.
Nositelji valjanih posebnih putnih isprava izdanih u državama nabrojenima u članku 9. stavku 1. ove Uredbe, trebaju zrakoplovno-tranzitnu vizu.

Članak 11.

Nositelji valjanih posebnih putnih isprava što ih izdaju Ujedinjeni narodi, odnosno specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda (Laissez-Passer), ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.

Članak 12.

Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje vize u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili druge države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza, dužan je dokazati da ima dovoljno sredstava za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.
Pri ulasku u Republiku Hrvatsku, tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice ovlašteno je od stranca zatražiti da predoči sredstva za uzdržavanje tijekom boravaka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.
Visina sredstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka je protuvrijednost 100 € (slovima: sto eura) po danu predviđenog boravka u Republici Hrvatskoj.
Ako stranac posjeduje ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Republike Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protuvrijednosti 50 € (slovima: pedeset eura) po danu predviđenog boravka u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o viznom sustavu (»Narodne novine«, br. 41/2008, 56/2009, 153/2009 i 148/2010).

Članak 14.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2012. godine.

 

Klasa: 216-03/12-01/02
Urbroj: 5030109-12-1
Zagreb, 10. svibnja 2012.


Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.