Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

  Ispiši
Natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2012. godinu


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, sukladno članku 23. Zakona o udrugama (NN, 88/01), članku 3. točki 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu (NN, 031/12) te odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN, 16/07)

raspisuje

NATJEČAJ

za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2012. godinu1. UVJETI ZA PRIJAVU

Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti sve udruge čija je djelatnost vezana uz njegovanje suradnje i prijateljstva između Republike Hrvatske i ostalih država svijeta – društva prijateljstva.
U obzir će se uzeti prijava udruge/društva koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 • registrirana je i djeluje na području Republike Hrvatske, te je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija;
 • osnovna djelatnost udruge je njegovanje suradnje i prijateljstva između Republike Hrvatske i ostalih država svijeta, što treba biti razvidno iz Statuta udruge;
 • ne obavlja poslove iz djelokruga tijela državne uprave;
 • aktivno i kontinuirano djeluje najmanje dvije (2) godine, što treba biti razvidno iz Statuta udruge;
 • djelovanje udruge je u službi općeg dobra i javnosti te u skladu s općim vrednotama utvrđenima Ustavom Republike Hrvatske;
 • ima aktivno tijelo upravljanja (primjerice: Izvršni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
 • vodi transparentno financijsko poslovanje.


2.   SADRŽAJ PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koje prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2012. godinu.
Prijava mora sadržavati:

 • Obrazac za prijavu;
 • Obrazac s procjenom proračuna programa/projekta za 2012. godinu;
 • Životopis voditelja/ice programa/projekta s datumom i potpisom (standardizirani životopis);
 • Presliku financijskog izvješća o poslovanju udruge u 2011. godini, tj. računa prihoda i rashoda i bilance poslovanja udruge za 2011. godinu s pečatom o zaprimanju Državnog ureda za reviziju ili FINA-e, kao i ovjerenog pečatom i potpisom odgovorne osobe Udruge (udruge koje, sukladno članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, nisu u obvezi sastavljanja financijskih izvješća, dostavljaju presliku knjige blagajne i knjige prihoda i rashoda ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe Udruge, kao i presliku odluke o nesastavljanju financijskog izvješća usvojenu od Skupštine podnositelja);
 • Presliku Plana i programa udruge za 2012. godinu, sa zapisnikom sa sjednice tijela upravljanja na kojoj je isti usvojen i ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe Udruge;
 • Izvadak iz Registra udruga, ne stariji od šest mjeseci do dana raspisivanja Natječaja (izvornik);
 • Potvrdu o RNO broju, u obliku ispisa s internetske stranice Registra neprofitnih organizacija (http://www.mfin.hr/hr/neprofitno-racunovodstvo);
 • Presliku važećeg Statuta udruge na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnog registracijskog tijela (pečat Županijskog ureda za opću upravu);
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ovlaštene osobe za zastupanje (izvornik).

Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr .3. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu treba poslati isključivo poštom uz napomenu "Prijava na natječaj" na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb (prijave poslane na adrese drugih ministarstava ili tijela državne uprave smatrat će se nevažećima).
Rok za podnošenje prijava unutar ovog Natječaja iznosi 30 dana od dana objave.
Prijave s poštanskim žigom nakon 30-tog dana od objave smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.4. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Stručno povjerenstvo neće razmatrati prijavu:

 • koja je dostavljena osobno ili poslana poštom nakon roka za podnošenje prijava od 30 dana od objave u javnim glasilima;
 • koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i dokumentacijom za prijavu;
 • koja nije napisana na propisanom obrascu za Natječaj te je podnesena na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja;
 • ako obrazac za prijavu i obrazac za procjenu proračuna programa nisu čitko i u cijelosti popunjeni, odnosno napisani strojopisom.


5. ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVE

Ocjenu prijava programa/projekata, nakon komisijskog otvaranja zaprimljenih prijava, obavit će Stručno povjerenstvo Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu financijske potpore programima/projektima društava prijateljstva za 2012. godinu.
Ministar vanjskih i europskih poslova će, na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, donijeti Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte.6. VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti pojedinoj udruzi/društvu putem ovog Natječaja je 100.000,00 kuna.


7.  ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA /PROJEKATA

Odluka o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova integracija Republike Hrvatske www.mvep.hr.
Svim udrugama/društvima koje se prijave na ovaj Natječaj, Ministarstvo će pisanim putem dostaviti obavijest o rezultatima njihove prijave.
Udruge/društva kojima se odobri financijska potpora obvezne su, u roku od 30 dana od datuma objave Odluke o prihvaćenim programima/projektima, potpisati Ugovor o financijskoj potpori za provedbu programa/projekta s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova.


8. PRAVO PRIGOVORA

Prigovor na rezultate Natječaja udruge/društva mogu dostaviti pisanim putem u roku od osam (8) dana od datuma objave rezultata Natječaja na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske www.mvep.hr na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb.


9. DODATNE INFORMACIJE U SVEZI OVOGA NATJEČAJA

Ovaj Natječaj se objavljuje u dnevnim listovima „Jutarnji list“ i „Večernji list“ te na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr .
Za sva dodatna pojašnjenja u svezi ovoga Natječaja udruge se mogu javiti na e-mail: drustva-prijateljstva@mvep.hr.

 

KLASA: 910-08/12-01/1
URBROJ: 521.II-03-01-12-3

Zagreb, 31. kolovoz 2012.

Prilozi: