Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama

OSNOVNE INFORMACIJE

Što je Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama?

Migracije su odavno globalna stvarnost i jedan od većih izazova u svijetu. Uređivanje pitanja migracija moguće je samo u kontekstu najšire moguće međunarodne suradnje. Do sada nije postojao jedinstveni međunarodni okvir za njihovo uređenje te su Ujedinjeni narodi, kao najveća globalna organizacija, predložili izradu dokumenta koji bi na sustavan način uredio suradnju među državama članicama vezano uz pitanje regularnih migracija.

Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama (Globalni kompakt) rezultat je jednoipolgodišnjih diplomatskih rasprava i međuvladinog pregovaračkog procesa između država članica UN-a, od kojih se velika većina usuglasila oko zajedničkih ciljeva za regularne migracije.

Ukratko Globalni kompakt je izraz zajedničke volje spomenutih država da na temelju dosadašnjih iskustava i praksi koje su pokazale najbolje rezultate, definiraju katalog ciljeva i mjera koje će, prema vlastitim potrebama i prioritetima, te u skladu s nacionalnim zakonodavstvima, moći koristiti u situacijama regularnih migracija.

Je li Globalni kompakt međunarodnopravno obvezujući sporazum i tko će ga potpisati?

Globalni kompakt nije međunarodnopravni ugovor i nije pravno obvezujući dokument. Globalni kompakt se ne potpisuje. Nakon usvajanja na konferenciji u Marakešu tekst Globalnog kompakta bit će dodatno potvrđen od država članica UN-a i u obliku rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Ako RH podupre Globalni kompakt, hoće li se njime mijenjati ili ograničiti suvereno pravo RH da određuje vlastitu migracijske prioritete i politike?

Ne. Očuvanje nacionalne suverenosti vodeće je načelo Globalnog kompakta. U njemu se izričito navodi: "Globalni kompakt potvrđuje suvereno pravo država da same odrede svoju nacionalnu migracijsku politiku, te njihovo pravo da upravljaju migracijama u okviru svoje nadležnosti, a u skladu s međunarodnim pravom.“ (članak15c). Globalni kompakt nije međunarodni ugovor i nema nikakav pravni učinak na nacionalni pravni poredak.

Što točno piše u Globalnom kompaktu?

Globalni kompakt uvodno postavlja osnovna načela upravljanja regularnim migracijama, među kojima su najvažnija nacionalni državni suverenitet, međunarodnopravno neobvezujući karakter dokumenta, poštivanje temeljnih ljudskih prava, vladavina prava te međunarodna suradnja.

Nakon toga predstavljena su 23 cilja i predložen je katalog mjera koje pridonose sigurnim, uređenim i regularnim migracijama. Izdvajamo neke od njih:

  • važnost prikupljanja točnih podataka o migrantima;
  • djelovanje na izvorištu protiv svih faktora koji potiču ljude na napuštanje njihovih domovina;
  • suradnja na području zaštite i upravljanja granicama;
  • definiranje regularnih putova migracija i njihova dostupnost te osiguranje da migranti posjeduju valjane identifikacijske isprave;
  • pružanje medicinske pomoći i spašavanje iz situacija koje ugrožavaju zdravlje i život;
  • borba protiv neregularnih migracija, organiziranog kriminala, krijumčarenja i trgovine ljudima, ropstva i sl.;
  • izbjegavanje rasizma, ksenofobije i druge diskriminacije prema migrantima;
  • olakšavanje povratka migranta u domovinu;
  • jačanje međunarodne suradnje i globalnog partnerstva za sigurne, uređene i regularne migracije.

Hoće li primjena Globalnog kompakta uzrokovati dodatne troškove za državu?

Neće. Postojeća sredstva koja RH izdvaja za nadzor regularnih migracija, bit će dovoljna i za primjenu pojedinih mjera iz Globalnog kompakta, ukoliko se i kada se RH na njih odluči.

Uvodi li Globalni kompakt "pravo na migracije" kao jedno od ljudskih prava?

Globalnim kompaktom ne nastaju nikakve nove pravne kategorije, niti se uvode nova prava. Globalni kompakt izričito potvrđuje suvereno pravo država da odrede svoje nacionalne migracijske politike te upućuje na to da državni suverenitet ostaje netaknut, prije svega u pitanjima prava ulaska, boravka i rada stranaca. Istodobno, Globalni kompakt potvrđuje ljudska prava svih migranata kao ljudskih bića koja im već sada po međunarodnom pravu pripadaju.

Kako se Globalni kompakt odnosi prema neregularnim migracijama? Potiče li takve migracije?

Ne potiče, upravo suprotno. Cilj Kompakta je da se njihov broj što više smanji. I dok je temeljna svrha Globalnog kompakta uređenje pitanja regularnih migracija, njime se ujedno potiče i na borbu protiv neregularnih migracija, uključujući i borbu protiv krijumčara i trgovaca ljudima.

Globalni kompakt spominje da regularne migracije mogu imati i pozitivne učinke. Na koji način?

Poznata je potreba za stručnom radnom snagom na tržištima rada u mnogim, posebno najrazvijenijim zemljama svijeta. Regularne migracije, koje su u skladu s useljeničkom politikom tih zemalja, pomažu pri ispunjavanju tih potreba.

S druge strane, regularne ekonomske migracije imaju pozitivan financijski učinak i na zemlje podrijetla, te doprinose njihovom socijalnom i gospodarskom razvitku. Samo u 2017. godini regularni migranti su u zemlje svog podrijetla na svjetskoj razini uplatili oko 600 milijardi američkih dolara; od čega je 450 milijardi američkih dolara stiglo u zemlje u razvoju. To je triput više od ukupne svjetske razvojne pomoći.

Ograničava li Globalni kompakt slobodu mišljenja? Hoće li sada mediji morati o migrantima pisati isključivo pozitivno?

Ne. Globalni kompakt se samo zalaže za javni govor o migrantima utemeljen na činjenicama i na izbjegavanju rasizma i diskriminacije prema migrantima potaknutoga njihovim podrijetlom ili statusom migranta. Globalni kompakt poziva na potpuno poštivanje slobode govora i medija.

Hoće li Globalni kompakt omogućiti migrantima da lakše steknu hrvatsko državljanstvo? Naime, tvrdi se da je pravo svakog čovjeka da posjeduje dokumente.

Ne, Globalni kompakt poziva države da osiguraju to pravo vlastitim državljanima, dakle pozivaju zemlje podrijetla da osiguraju migrantima odgovarajuće identifikacijske dokumente, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu - putem konzulata.

Hoće li Globalni kompakt jamčiti migrantima neograničenu slobodu kretanja i ukinuti im vize?

Ne. Globalni kompakt ni na koji način ne utječe na nacionalni  pravni sustav bilo koje države, pa tako ni na njihov vizni režim. Navedeno je posebno neprimjenjivo u slučaju Hrvatske, kao uostalom i svih drugih članica EU, budući da se liberalizacija viznog režima dogovara na razini cijele EU.

Također, Globalnim kompaktom se ništa ne jamči pa tako niti liberalizacija viznog režima. Jedino mjesto u kojem se spominje mogućnost liberalizacije viznog režima jest u kontekstu olakšavanja mobilnosti radne snage, i to kroz sklapanje dvostranih i međunarodnih sporazuma o suradnji koja bi omogućili olakšani pristup tržištu rada, ukoliko je to, naravno, u skladu s imigracijskim politikom pojedine zemlje.

Globalni kompakt govori o pristupu osnovnim uslugama za migrante. Zašto bi naši porezni obveznici plaćali njihovo socijalno ili zdravstveno osiguranje?

Prije svega, Globalni kompakt ne sadrži popis osnovnih usluga, jer se nacionalne prakse u tom smislu razlikuju, čak i unutar same EU. Ono o čemu se govori je da se pristup osnovnim uslugama ne smije ograničavati na osnovi rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, invaliditeta. Bilo kojoj osobi u nuždi bit će pružena hitna pomoć, što se smatra temeljnim civilizacijskim standardom i ljudskim pravom, ali opet rukovodeći se raspoloživim nacionalnim resursima. Sve preko toga regulirano je nacionalnim zakonima i propisima, kako za državljane, tako i za strance.

Globalni kompakt predviđa i da novorođeno dijete migranta, dobije državljanstvo zemlje u kojoj se rodilo? Je li to istina?

Ne. Kompakt samo poziva da se novorođenu djecu što žurnije registrira čim se rode, bez obzira gdje to bilo, kako kasnije u životu ne bi bile osoba bez državljanstva ili identiteta. Pri tom njihovo državljanstvo obično ovisi o državljanstvu njihovih roditelja, a u svakom je slučaju podvrgnuto zakonima države u kojoj su rođena.

GLOBALNI KOMPAKT O SIGURNIM, UREĐENIM I REGULARNIM MIGRACIJAMA

GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION