Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Završeni postupci javne nabave

 

 

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2 od 17.ožujka 2011.g., koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 32/11, od 18.03.2011.g., a u vezi sa čl. 20. st. 1. t. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003 i 144/2010), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavljuje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma: