Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Popis prijevoda zakona RH

 

 1. Kazneni zakon NN 125-11 ENG
 2. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 151-14 ENG
 3. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima NN 93-15 ENG
 4. Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju NN 93-15 ENG
 5. Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu NN 158-13 ENG
 6. Zakon o akreditaciji NN 158-03 ENG
 7. Zakon o biljnom zdravstvu NN 75-05 ENG
 8. Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima NN 19-14 ENG
 9. Zakon o državnom odvjetništvu NN 76-09 ENG
 10. Zakon o energiji NN 120-12 ENG
 11. Zakon o gradnji NN 153-13 ENG
 12. Zakon o inspektoratu rada NN 19-14 ENG
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 130-11 ENG
 14. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona NN 56-15 ENG
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona NN 144-12 ENG
 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 145-10 ENG
 17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji NN 56-13 ENG
 18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji NN 75-09 ENG
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu NN 55-11 ENG
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 57-11 ENG
 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 153-09 ENG
 22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 33-15 ENG
 23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 148-13 ENG
 24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 82-15 ENG
 25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 33-15 ENG
 26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela NN 143-12 ENG
 27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 48-15 ENG
 28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja N 35-08 ENG
 29. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 99-15 ENG
 30. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 152-14 ENG
 31. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda NN 22-11 ENG
 32. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda NN 120-12 ENG
 33. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu NN 148-13 ENG
 34. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi NN 52-16 ENG
 35. Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu NN 55-11 ENG
 36. Zakon o izmjeni Zakona o energiji NN 14-14 ENG
 37. Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima NN 90-14 ENG
 38. Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu NN 14-14 ENG
 39. Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode NN 14-14 ENG
 40. Zakon o izmjeni Zakona o tržištu toplinske energije NN 14-14 ENG
 41. Zakon o lijekovima NN 76-13 ENG
 42. Zakon o medicinskim proizvodima NN 76-13 ENG
 43. Zakon o mirovinskim osiguravaju†im društvima NN 22-14 ENG
 44. Zakon o mirovinskom osiguranju NN 157-13 ENG
 45. Zakon o normizaciji NN 80-13 ENG
 46. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima NN 19-14 ENG
 47. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH NN 80-13 ENG
 48. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - neslužbeni pročiš†eni tekst NN 151-03, 110-07, 45-11 ENG
 49. Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39-13 ENG
 50. Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem NN 145-10 ENG
 51. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama EU-a – neslužbeni pročišćeni tekst NN 91-10, 81-13, 124-13, 26-15 ENG
 52. Zakon o prebivalištu NN 144-12 ENG
 53. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti NN 141-13 ENG
 54. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti NN 120-12 ENG
 55. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 140-05 ENG
 56. Zakon o socijalnoj skrbi NN 157-13 ENG
 57. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80-13 ENG
 58. Zakon o tržištu toplinske energije NN 80-13 ENG
 59. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – neslužbeni pročišćeni tekst NN 76-09, 116-10, 145-10, 57-11, 136-12, 148-13 ENG
 60. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda NN 149-09 ENG
 61. Zakon o veterinarstvu NN 82-13 ENG
 62. Zakon o vodama NN 153-09 ENG
 63. Zakon o zaštiti okoliša NN 80-13 ENG
 64. Zakon o zaštiti zraka NN 130-11 ENG


TRANSLACIJSKA MEMORIJA ZA PREUZIMANJE