Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 03. prosinca 2019. - Održana usmena rasprava u postupku koji je pokrenula Slovenija protiv Europske komisije vezano za pravo hrvatskih vinara na korištenje naziva „Teran“

Danas, 3. prosinca 2019. godine, pred Općim sudom Europske unije u Luxembourgu održana je usmena rasprava povodom tužbe koju je Slovenija podnijela protiv Europske komisije, radi poništenja Delegirane uredbe (EU) 2017/1353 od 19. svibnja 2017. godine. Navedenom uredbom je hrvatskim vinarima dopušteno ograničeno korištenje naziva „Teran“ na etiketama boca vina iz Republike Hrvatske, koje nose zaštićenu oznaku izvornosti “Hrvatska Istra”.

Hrvatska se u postupak uključila na strani Europske komisije, koja je od Općeg suda zatražila odbijanje slovenskog tužbenog zahtjeva, predstavivši razloge zbog kojih hrvatski vinari imaju pravo na korištenje naziva „Teran,“ kao sorte vina.

U pisanom dijelu postupka Hrvatska je iznijela pravnu, ekonomsku i socijalno-povijesnu argumentaciju i dokaze u prilog prava hrvatskih vinara te zahtjeva Europske komisije za odbijanjem tužbe.

Na današnjoj usmenoj raspravi Hrvatska je pred Općim sudom Europske unije pojasnila kako je Delegiranom uredbom ispravljena nepravda s kojom su se istarski vinari suočili nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te iznijela pravnu argumentaciju o tome da je Europska komisija valjano i s razlogom donijela navedenu Delegiranu uredbu, u skladu s pravnom stečevinom EU-a, te da ista treba ostati na snazi.

Nakon usmene rasprave uslijedit će donošenje presude Općega suda, na koju je moguće uložiti žalbu.