Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Sadržaj ponude

 

1. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj svake stranice, zaključno sa zadnjim brojem stranice, uključujući sve potrebne priloge (npr.: 1/3, 2/3, 3/3).

2. Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku na propisanom obrascu ponude u izvorniku, sa svim traženim dokazima, izjavama i potrebnim prilozima, potpisano, ovjereno i uvezeno, kako je propisano u natječajnoj dokumentaciji.

3. Obrasci ponude i svih pripadajućih priloga nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (www.mvep.hr). Na obrascima, te dokumentaciji nije dopušteno raditi korekcije podataka (precrtavati ili korigirati podatke).

4. Ponuda mora sadržavati:

 • Obrazac ponude ispunjen, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe (Obrazac ponude – Prilog 1);
 • Izjavu o obavljanju ugostiteljske djelatnosti i zdravstvenoj ispravnosti, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe (Prilog 2);
 • Izjavu o dostatnim kapacitetima, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe (Prilog 3);
 • Ponudu ugostiteljskih usluga ispunjenu, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe (Prilog 4);
 • Presliku osobne iskaznice (za ponuditelje fizičke osobe);
 • Presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati ugostiteljsku djelatnost koja je propisana javnim natječajem (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik; izvornik, preslika ili elektronski zapis);
 • Potvrdu izdanu od Ministarstva financija - Porezna uprava  o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda (izvornik, preslika ili elektronski zapis);
 • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
 • Potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu ponuditelja;
 • Potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku) ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku) kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja;
 • Ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici);
 • Ukoliko se dokazuje pravo prednosti za braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, potvrdu nadležnog ministarstva o statusu (u izvorniku ili preslici), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda;
 • Izjavu da ne traje zakup drugog poslovnoga prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

5. Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da su ponuditelji dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i zakupa poslovnog prostora, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te za objavu istih po Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), kao i da su pristali na fotografiranje javnog otvaranja ponuda i objavu fotografija.

6. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja, a koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg upisnika, da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku dotičnog dokumenta iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za ugostiteljsku djelatnost koja je propisana javnim natječajem.

7. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.