Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Ponuda za zakup poslovnoga prostora sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, u navedenom roku, neposredno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom na MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI”

 1. Rok za podnošenje ponuda je 20. ožujka 2020. do 11:00 sati. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, te će se neotvorene vratiti ponuditelju.
 1. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb, dana 20. ožujka 2020. u 11:00 sati. (ulaz Đorđićeva 4).
 1. Ponuditelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Jamčevina

 1. Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine (bez obračunatog PDV-a). Iznos jamčevine uplaćuje se u korist MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, na račun broj:

Primatelj:                                     DRŽAVNI PRORAČUN RH

Broj računa primatelja:                HR12 1001005-1863000160

Model:                                         HR64

            Poziv na broj odobrenja:             9725-721-OIB UPLATITELJA

Opis plaćanja:                              Svrha uplate – jamčevina

 1. Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova, sukladno Ugovoru o zakupu poslovnog prostora. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja Ugovora o zakupu, uplatiti razliku iznosa do visine tri mjesečne zakupnine na ime beskamatnog pologa koji ostaje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova do isteka Ugovora o zakupu
  ili
  dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine, izdanu u korist MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora", izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka Ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 (tri) mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza.
 2. Ako ponuditelj dostavi bankarsku garanciju, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova vratit će ponuditelju uplaćenu jamčevinu.

  Ostalim ponuditeljima čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

  Ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 (osam) dana od poziva na sklapanje Ugovora uplatiti razliku iznosa beskamatnog pologa ili u istom roku dostaviti bankarsku garanciju kako je gore navedeno, te je dužan u roku od 8 (osam) dana od poziva pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, dok će se u protivnom smatrati da je odustao od ponude.

 1. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18).
 1. Dostava pismena ponuditeljima smatrat će se valjanom putem pošte ili elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi. Ukoliko pismena sadrže rok isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude

 1. Odabir najpovoljnije ponude za koju je prethodno utvrđeno da udovoljava općim i posebnim uvjetima javnog natječaja, provest će se bodovanjem sukladno Posebnim uvjetima za podnošenje ponuda.

Red prvenstva i odustanak od ponude

 1. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu, te će se, u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom smatrati ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.
 1. Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.
 1. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje valjane ponude ili se smatra da je odustao od ponude, neće se pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili bilo kojeg od sljedećih ponuditelja, ako je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ponuditelja koji je prethodno odustao od ponude, odnosno ponuda takvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja neće se razmatrati.

Ponude koje nisu prikladne za razmatranje

 1. Neće se razmatrati:
 • Ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente, podatke i priloge sukladno natječajnoj dokumentaciji), uvjetne ponude, te ponude na kojima su vidljive korekcije podataka,
 • Ponude ponuditelja koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
 • Ponude ponuditelja nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije potvrđena predstečajna nagodba), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • Ponude ponuditelja koji su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,
 • Ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.
 1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja izmjeni, odnosno poništi natječaj u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi, uključujući nakon isteka roka za dostavu ponuda, kao i da ne prihvati niti jednu pristiglu ponudu za zakup, te će u tom slučaju svi ponuditelji biti obaviješteni putem pošte ili elektronske pošte na adresu navedenu u ponudi.
 2. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi.
 3. Na odluku o izboru najpovoljnije ponude može se, radi njezina preispitivanja, uložiti prigovor Ministarstvu vanjskih i europskih poslova – Povjerenstvu za provedbu postupka Javnog poziva za davanje u zakup poslovnog prostora (Povjerenstvo), u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata javnog natječaja. U povodu preispitivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude Povjerenstvo može odgovorom na prigovor odluku izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan. Odgovor na prigovor je konačan.