Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Opći i posebni uvjeti za podnošenje ponuda

     

I.OPĆI UVJETI

 

1. Ponuda za zakup poslovnoga prostora sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, u navedenom roku, neposredno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom na MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI”

 

2. Rok za podnošenje ponuda je 27. prosinca 2019. do 11:00 sati. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, te će se neotvorene vratiti ponuditelju.

3. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb, dana 27. prosinca u 11:00 sati. (ulaz Đorđićeva 4).

4. Ponuditelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Jamčevina

5. Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine (bez obračunatog PDV-a). Iznos jamčevine uplaćuje se u korist MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, na račun broj:
 

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH

Broj računa primatelja: HR12 1001005-1863000160

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 9725-721-OIB UPLATITELJA

Opis plaćanja: Svrha uplate – jamčevina

 

6. Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova, sukladno Ugovoru o zakupu poslovnog prostora. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja Ugovora o zakupu, uplatiti razliku iznosa do visine tri mjesečne zakupnine na ime beskamatnog pologa koji ostaje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova do isteka Ugovora o zakupu

ili

dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine, izdanu u korist MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora", izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka Ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 (tri) mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Ako ponuditelj dostavi bankarsku garanciju, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova vratit će ponuditelju uplaćenu jamčevinu.

Ostalim ponuditeljima čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 (osam) dana od poziva na sklapanje Ugovora uplatiti razliku iznosa beskamatnog pologa ili u istom roku dostaviti bankarsku garanciju kako je gore navedeno, te je dužan u roku od 8 (osam) dana od poziva pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, dok će se u protivnom smatrati da je odustao od ponude.

7. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18).

8. Dostava pismena ponuditeljima smatrat će se valjanom putem pošte ili elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi. Ukoliko pismena sadrže rok isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.

 

II. POSEBNI UVJETI

 

Uvjeti i kriteriji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u poslovnom prostoru

9. Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, registrirane su za i obavljaju ugostiteljsku djelatnost pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Radno vrijeme, količina, vrsta i cijena ugostiteljske usluge

10. Ponuditelj mora omogućiti pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) najmanje u vremenu od 11:00 do 14:00 sati. Ponuditelj mora raspolagati kapacitetima potrebnim za pripremu i usluživanje najmanje 200 obroka dnevno.

11. Ponuda pripremanja i usluživanja jela mora sadržavati najmanje 4 (četiri) različita obroka za svaki radni dan (20 dana), od kojih je jedan vegetarijanski, dvije različite salate, juhe i kruh. Poželjno je ponudu obroka koncipirati kao „meni“ (juha, glavno jelo, salata), te pojedinačno za glavna jela, juhe, priloge, salate, slastice i drugo.

12. Ponuda svakog pojedinačnog jela, pića i napitka mora sadržavati pripadajuće normative.

13. Ponuda mora sadržavati cijene ugostiteljskih usluga (jela, pića i napitaka). Cijene ugostiteljskih usluga moraju biti primjerene svakodnevnoj prehrani korisnika ugostiteljskih usluga u poslovnom prostoru i kretati se u rasponu preporučenih cijena kako slijedi:

 

 

Preporučena jedinična cijena

Jela “na žlicu” (razna variva sa i bez mesa)

12-15,00 kn

Mesna jela s prilogom

do 22,00 kn

Riblja jela s prilogom

do 24,00 kn

Tjestenine i rižota

do 21,00 kn

Vegetarijanska jela

do 22,00 kn

Juhe

do 4,00 kn

Salate

do 4,00 kn

Deserti

do 8,00 kn

Sendviči, peciva, pizze i dr.

Izraziti u ponudi

 

 

14. Ponuda ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka s pripadajućim normativima i cijenama, ima se dostaviti u ponudbenoj tablici koja je sastavni dio natječajne dokumentacije. 

15. Vrsta jela, pića i napitaka s normativima i cijenama bit će sastavnim dijelom Ugovora o zakupu poslovnog prostora.  

16. Ponuditelj jamči zdravstvenu ispravnost namirnica za pripremu hrane, uslužene hrane, poslovnog prostora i osoba uključenih u postupak pripreme i usluživanja hrane, pića i napitaka, te snosi isključivu odgovornost s te osnove prema Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, njegovim djelatnicima i prema trećim osobama.

17. Ukoliko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu ima potrebu za pripremom i posluživanjem obroka po narudžbi za potrebe reprezentacije, a ukoliko zakupnik bude zainteresiran za davanje takve usluge, provest će se postupak nabave za pružanje usluge reprezentacije sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16).

18. Ukoliko korisnici ugostiteljskih usluga žele pripremu i posluživanje obroka po narudžbi i ukoliko zakupnik bude zainteresiran za pružanje takve usluge, pružanje usluge može biti odobreno pod uvjetima javnog natječaja i u skladu s Ugovorom o zakupu.

19. Priprema i iznošenje obroka izvan poslovnog prostora za potrebe zakupnika mogući su pod uvjetima javnog natječaja i u skladu s Ugovorom o zakupu.

Sigurnosne zapreke

20. Prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, za zakupoprimca, djelatnike zakupoprimca i druge osobe koji će koristiti poslovni prostor radi obavljanja ugovorene djelatnosti, provest će se odgovarajući postupak utvrđivanja postojanja sigurnosnih zapreka. Osobama za koje se utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka neće biti omogućen pristup poslovnom prostoru.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude

21. Odabir najpovoljnije ponude za koju je prethodno utvrđeno da udovoljava općim i posebnim uvjetima ovog javnog natječaja, provest će se bodovanjem ponuda kako slijedi:

 

Ponuđeni iznos zakupnine

Broj bodova

3.860,00 – 5.000,00 kn

1

> 5.000,00 kn

2

Ponuđeni rok za početak pružanja usluga

Broj bodova

≤ 90 dana

1

≤ 60 dana

2

≤ 30 dana

6

Broj ponuđenih glavnih jela

Broj bodova

 20

1

21 - 30

2

31 i više

4

Ponuda uključuje bezglutenska, veganska, internacionalna ili jela tzv. zdrave prehrane

(broj glavnih jela)

Broj bodova

 5

1

6 i više

3

Ponuđene cijene jela s pripadajućim normativom

Broj bodova

Više od 50% cijena ponuđenih jela veće su od preporučenih cijena

1

Više od 50% cijena ponuđenih jela su u okviru preporučenih cijena

4

Cijene svih ponuđenih jela su u okviru preporučenih cijena

8

 

22. Ponude se rangiraju po broju bodova, a kao najpovoljnija se odabire ponuda s najviše bodova. U slučaju dvije ili više ponuda s istim brojem bodova, prvenstvo ima ponuda koja je prva zaprimljena.

Red prvenstva i odustanak od ponude

23. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu, te će se, u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.

24. Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.

25. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (tri) dana od primitka poziva dostave nove ponude pod istim uvjetima ovog javnog natječaja.  

26. U gore navedenim slučajevima sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude, uz rok od 5 (pet) dana od poziva za očitovanje, a ako se isti u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju ponude za sklapanje Ugovora o zakupu smatrat će se da istu ne prihvaća.

27. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje valjane ponude ili se smatra da je odustao od ponude, neće se pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili bilo kojeg od sljedećih ponuditelja, ako je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ponuditelja koji je prethodno odustao od ponude, odnosno ponuda takvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja neće se razmatrati.

28. Ukoliko od ponude za zakup poslovnog prostora odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja čije su ponude valjane, natječaj za predmetni poslovni prostor će se poništiti, odnosno neće se prihvatiti niti jedna pristigla ponuda.

 Ponude koje nisu prikladne za razmatranje

29. Neće se razmatrati:

  • Ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente, podatke i priloge sukladno natječajnoj dokumentaciji), uvjetne ponude, te ponude na kojima su vidljive korekcije podataka,
  • Ponude ponuditelja koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
  • Ponude ponuditelja nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije potvrđena predstečajna nagodba), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
  • Ponude ponuditelja koji su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,
  • Ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

30. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja izmjeni, odnosno poništi natječaj u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi, uključujući nakon isteka roka za dostavu ponuda, kao i da ne prihvati niti jednu pristiglu ponudu za zakup, te će u tom slučaju svi ponuditelji biti obaviješteni putem pošte ili elektronske pošte na adresu navedenu u ponudi.

31. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi.

32. Na odluku o izboru najpovoljnije ponude može se, radi njezina preispitivanja, uložiti prigovor Ministarstvu vanjskih i europskih poslova – Povjerenstvu za provedbu postupka Javnog poziva za davanje u zakup poslovnog prostora (Povjerenstvo), u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata javnog natječaja. U povodu preispitivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude Povjerenstvo može odgovorom na prigovor odluku izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan. Odgovor na prigovor je konačan.