Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora

Na temelju Odluke Ministarstva vanjskih i europskih poslova KLASA: 011-01/19-01/3; URBROJ: 521-GT-01-01-19-2 od 21. studenoga 2019., Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb, objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

 Predmet javnog poziva je zakup poslovnog prostora na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb, površine 270 m2 (podrum).   

DJELATNOST: Ugostiteljska djelatnost – usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa. Namjena prostora je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka na način i u opsegu potrebnom za zadovoljenje potreba korisnika sukladno posebnim uvjetima za podnošenje ponuda.

Poslovni prostor sastoji se od blagovaonskog dijela, kuhinje, skladišnog prostora, dijela opreme i sitnog inventara za pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka. Prostor je slobodan od osoba i u posjedu je Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, registrirane su za i obavljaju ugostiteljsku djelatnost pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, sukladno općim i posebnim uvjetima za podnošenje ponuda.

POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA (kn): 3.860,00 (+PDV)

JAMČEVINA (kn): Ponuditelji koji sudjeluju u javnom pozivu moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 20. ožujka 2020. do 11:00 sati, na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova 20. ožujka 2020. u 11:10 sati (ulaz Đorđićeva 4). 

INFORMACIJE O NATJEČAJU: Radnim danom do 18. ožujka 2020. na brojeve telefona 099/251 7006, 01/4569 809 od 10:00 do 12:00 sati, te na e-mail: upravljanje.imovinom@mvep.hr. Upiti se dostavljaju u pisanom obliku. Upiti i odgovori na upite bit će objavljeni na www.mvep.hr. Pregled prostora moguće je obaviti radnim danom do 18. ožujka 2020. od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu najavu.

  1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Uz ispunjenje uvjeta natječaja, odluka o izboru najpovoljnije ponude temeljit će se na ostvarenom najvećem broju bodova prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude sukladno općim i posebnim uvjetima za podnošenje ponuda.

  1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od 5 (godina) godina, a smatra se sklopljenim i proizvodi pravne učinke danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika. Ugovor o zakupu moguće je produžiti u skladu s mjerodavnim ugovornim odredbama.

Ugovor o zakupu bit će sklopljen prije stupanja zakupnika u posjed poslovnog prostora.

Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja poslovnoga prostora, te uvjeti obavljanja ugostiteljske djelatnosti pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka u poslovnom prostoru.

Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora na način da zakupodavac može otkazati ugovor, između ostaloga, ako:

  • Zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca ne plati u cijelosti dospjelo dugovanje, u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa 2 (dvije) zakupnine, bez obzira je li riječ o dospjelim zakupninama ili dospjelim naknadama za troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora;
  • Zakupnik u roku od 3 (tri) mjeseca od solemnizacije Ugovora o zakupu ne stavi poslovni prostor u funkciju za ugovorenu djelatnost;
  • Zakupnik ne obavlja ugostiteljsku djelatnost u skladu s posebnim uvjetima za podnošenje ponuda.

Ugovorom o zakupu bit će regulirana dostava pismena zakupniku na način da će se valjanom smatrati i dostava putem elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi, a ako pismena sadrže rok, isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.

  1. Primopredaja poslovnog prostora i zabrana preinaka

Poslovni prostor daju se u zakup u viđenom stanju.

Potpisom Ugovora o zakupu poslovnoga prostora i primopredajnog zapisnika zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor, opremu i inventar primio u viđenom stanju. Oprema i inventar bit će popisani u dodatku primopredajnog zapisnika.

Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora, a posebno ne one kojima bi se mijenjali konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i drugo).

Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju, izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti Ugovor o zakupu.

Zakupnik preuzima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka ili izvođenja radova.

  1. Zakupnina

Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu sukladno Ugovoru o zakupu poslovnog prostora.

Zbog vremena potrebnog za stavljanje poslovnog prostora u funkciju prvi mjesec od dana solemnizacije Ugovora o zakupu zakupnik je oslobođen plaćanja zakupnine, dok je drugi i treći mjesec od solemnizacije Ugovora o zakupu dužan plaćati 50% ugovorene zakupnine.

U razdoblju do ukupno tri (3) mjeseca u godini zakupnik je oslobođen plaćanja mjesečne zakupnine sukladno Ugovoru o zakupu.    

Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja (redovno održavanje i čišćenje prostora i instalirane opreme, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi manjih preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili izgled poslovnoga prostora).

Zakupnik je dužan plaćati troškove korištenja poslovnog prostora u mjesečnom paušalnom iznosu u skladu s Ugovorom o zakupu.

  1. Zabrana davanja u podzakup

Zakupniku nije dopušteno poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnoga prostora, Ugovor o zakupu raskida se po sili zakona sukladno članku 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18). Ako zakupnik postupi suprotno odredbama o zabrani podzakupa, obvezuje se platiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara visini 6 (šest) mjesečnih zakupnina.

  1. Ovršnost isprave

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16). Troškove solemnizacije Ugovora snosi zakupnik.