Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Kako smo pregovarali


Na sastanku Međuvladine konferencije o pristupanju održane u Bruxellesu 30. lipnja 2011. godine formalno su dovršeni pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Vlada Republike Hrvatske usvojila je 29. lipnja 2011. godine Zaključak temeljem kojeg će hrvatskoj javnosti učiniti dostupnim pregovaračke dokumente Republike Hrvatske koji su usvojeni u ovom procesu, a temeljem kojih je Vlada vodila pregovore s Europskom unijom.

Riječ je o Pregovaračkim stajalištima i Dodacima na Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za pojedina poglavlja pregovora te o Izvješćima o ispunjavanju obveza iz pojedinih poglavlja pregovora, koje možete naći na ovim internetskim stranicama.

 

Tijek pregovora

Vlada je slijedom jednoglasno usvojene Rezolucije Hrvatskog sabora od 18. prosinca 2002. podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji 21. veljače 2003. godine u Ateni. Zahtjev je, prema uobičajenom postupku, podnesen Vijeću Europske unije, odnosno državi članici EU-a koja je u to vrijeme predsjedavala Vijećem (Grčkoj).

Nakon što je Hrvatska podnijela zahtjev za članstvo Vijeće EU-a je u vrlo kratkom roku, već 14. travnja 2003. godine zadužilo Europsku komisiju da izradi mišljenje (franc. avis) o hrvatskom zahtjevu. U skladu s uobičajenim postupkom donošenja mišljenja, Komisija je 10. srpnja 2003. godine Hrvatskoj uputila tzv. upitnik s 4 560 pitanja iz različitih područja funkcioniranja države, institucija, gospodarstva i sl. Odgovori na upitnik bili su svojevrsna slika stanja u Hrvatskoj, a sastavljanje tih odgovora bio je vrlo opsežan posao koji je završen u zadanom roku od tri mjeseca. Odgovori na upitnik uručeni su Europskoj komisiji 9. listopada 2003. godine. Na temelju odgovora na upitnik, kao i drugih izvora (država članica, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga) Europska komisija je 20. travnja 2004. godine donijela pozitivno mišljenje o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u EU.

 

Sadržaj pregovora

Cjelokupna pravna stečevina Europske unije je za potrebe pregovora o pristupanju podijeljena u 35 tematskih poglavlja, koja se ujedno smatraju i poglavljima pregovora. Država kandidatkinja ne pregovara o pravnoj stečevini Europske unije, nego o uvjetima i rokovima njezina prenošenja u nacionalno zakonodavstvo te načinu njezine primjene. Upravo se iz tih razloga često pregovori o pristupanju i ne smatraju klasičnim pregovorima, već procesom prilagodbe države kandidatkinje vrijednosnomu, političkomu, pravnomu, gospodarskomu i društvenomu sustavu Europske unije.

Do ulaska u članstvo u Europskoj uniji svaka država kandidatkinja dužna je preuzeti cijelu pravnu stečevinu Europske unije i biti sposobna za njezinu učinkovitu primjenu. Ako država kandidatkinja do trenutka pristupanja zbog opravdanih razloga ne može u potpunosti prihvatiti i primijeniti pravnu stečevinu u pojedinom poglavlju pregovora, država kandidatkinja u pregovorima o tom poglavlju može zatražiti tzv. prijelazna razdoblja. To su dodatna vremenska razdoblja za potpuno usklađivanje nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije na određenom području i nakon pristupanja u članstvo u Europskoj uniji. Zatražena prijelazna razdoblja moraju biti vremenski i sadržajno ograničena i ne smiju narušavati slobodu tržišnoga natjecanja ili utjecati na djelovanje unutarnjega tržišta Zajednice. U iznimno rijetkim slučajevima državama kandidatkinjama bila su odobrena i izuzeća (derogacije) kao trajna odstupanja od primjene pravne stečevine na određenom području. Prijelazna razdoblja za primjenu pravne stečevine mogu biti dogovorena i u interesu Europske unije.

Nakon političke odluke Europskoga vijeća o otvaranju pregovora i sazivanju bilateralne Međuvladine konferencije o pristupanju pregovori su formalno započeli 3. listopada 2005. godine održavanjem prve sjednice Međuvladine konferencije između država članica EU-a i Republike Hrvatske na kojoj su razmijenjena Opća stajališta Europske unije i Republike Hrvatske.

Slijedom formalnog otvaranja pregovora uslijedila je faza analitičkoga pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnoga zakonodavstva Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, poznatija kao screening. Osnovna je svrha screeninga utvrditi postojeće razlike u svakom poglavlju pregovora između zakonodavstva države kandidatkinje i pravne stečevine Europske unije s kojom je do trenutka pristupanja u članstvo potrebno uskladiti nacionalno zakonodavstvo. Na temelju analize od Hrvatske se očekivalo da pokaže hoće li moći u cijelosti prihvatiti pravnu stečevinu Europske unije u pojedinom poglavlju pregovora i uskladiti uočene razlike u zakonodavstvu ili ima namjeru zatražiti odgovarajuća prijelazna razdoblja za potpuno usklađivanje i punu provedbu. Cjelokupan postupak screeninga trajao je oko godinu dana.

Nakon završetka analitičkoga pregleda, države članice donosile su odluke o otvaranju pregovora u pojedinom poglavlju, ovisno o ocjeni spremnosti Hrvatske. Otvaranjem pregovora o svakom pojedinom poglavlju započinjala je sadržajna faza pregovora u tom poglavlju, tijekom koje se pregovaralo o uvjetima pod kojima će Hrvatska prihvatiti, primijeniti i provesti pravnu stečevinu Europske unije, uključujući pregovore i dogovore o prijelaznim razdobljima i eventualnim izuzećima koja je Hrvatska zatražila.

Pregovori su se vodili na temelju pregovaračkih stajališta Hrvatske i Europske unije koja su se izrađivala za svako pojedino poglavlje pregovora slijedom rezultata analitičkog pregleda (screeninga). Pregovaračka stajališta prva je predstavljala Hrvatska i u svakom je naznačila na koji način namjerava preuzeti i provoditi pravnu stečevinu Europske unije u pojedinom poglavlju. U postupku izrade pregovaračkih stajališta Hrvatske sudjelovali su:

 

Pregovaračka stajališta usvajala je Vlada Republike Hrvatske te su se ona putem Tajništva Međuvladine konferencije dostavljala Europskoj uniji.

Tijekom cjelokupnoga trajanja pregovora, o odvijanju pregovora redovito se izvješćivao Nacionalni odbor Hrvatskoga sabora za praćenje pregovora i Europski parlament.

Nakon ispunjavanja mjerila i drugih obveza za zatvaranje pojedinog poglavlja pregovora, što je Hrvatska dokumentirala kroz sveobuhvatna Izvješća o ispunjavanju obveza iz pojedinih poglavlja pregovora koja je upućivala Europskoj komisiji, te nakon postizanja dogovora između Europske unije i Hrvatske o svim pregovaračkim zahtjevima obiju strana u nekom poglavlju, poglavlja su se privremeno zatvarala na sastancima Međuvladine konferencije na kojima su se o tome donosile formalne odluke.

 

Ugovor o pristupanju

Sada kada su pregovori zatvoreni u svim poglavljima, rezultati pregovora ugradit će se u odredbe nacrta Ugovora o pristupanju i pripadajućeg Akta o pristupanju (kojime se uređuju svi detalji i uvjeti pristupanja Hrvatske Europskoj uniji). Ugovor o pristupanju je bilateralni međunarodni ugovor između država članica Europske unije s jedne strane, i Republike Hrvatske s druge strane.

U izradi teksta nacrta Ugovora o pristupanju sudjeluju predstavnici država članica i institucija Europske unije na jednoj strani (u okviru ad hoc Radne skupine Vijeća za pripremu Ugovora o pristupanju), te predstavnici Hrvatske na drugoj. Za rad na Ugovoru u Hrvatskoj je u siječnju 2010. godine osnovana uža Radna skupina za pripremu teksta nacrta Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, koja je zadužena za pravno, stručno i tehničko razmatranje i provjeru tekstova nacrta odredbi Ugovora o pristupanju, zaprimljenih od nadležnih institucija i radnih tijela EU. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i druga nadležna tijela užoj Radnoj skupini pružaju stručnu i tehničku pomoć potrebnu za učinkovit i kvalitetan rad na tekstu Ugovora. Tehnički postupak izrade i usuglašavanja odredbi Ugovora na svim službenim jezicima Unije, uključujući hrvatski, trebao bi trajati nekoliko mjeseci.

Nakon postizanja dogovora između Europske unije i Hrvatske o tekstu nacrta Ugovora o pristupanju tekst će biti upućen u odgovarajući postupak u institucijama i državama članicama Europske unije te u Hrvatskoj, radi njegova potpisivanja od strane najviših dužnosnika država stranaka do kraja 2011. godine. Po njegovu potpisivanju, Ugovor će biti upućen u postupak potvrđivanja (ratifikacije) sukladno ustavnim odredbama svake od država potpisnica.

Hrvatska će se od trenutka potpisivanja Ugovora o pristupanju smatrati državom pristupnicom te će početi sudjelovati u radu tijela Vijeća Europske unije i Europskoga parlamenta kao aktivni promatrač.

Da bi Ugovor o pristupanju stupio na snagu, trebaju ga potvrditi (ratificirati) parlamenti država članica i Hrvatske. Prije potvrđivanja Ugovora o pristupanju u Hrvatskome saboru, Hrvatska će u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora održati referendum na kojem će građani moći odlučiti o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.

Stupanjem na snagu Ugovora o pristupanju, uobičajeno na konkretan datum pristupanja koji je za Hrvatsku određen kao 1. srpnja 2013. (do kada će trebati biti dovršen postupak ratifikacije), Hrvatska će postati 28. članica Europske unije.

 

Pregled ključnih hrvatskih dokumenata
iz pregovaračkog procesa po poglavljima

Br. Pregovaračko poglavlje Izvješće
o analitičkom pregledu
pravne stečevine
(screening)

Hrvatska
pregovaračka
stajališta

Izvješća
o ispunjenju obveza

1

Sloboda kretanja roba

 tocka3

tocka4 tocka4 tocka4

 tocka5

2

Sloboda kretanja radnika

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

3

Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluge

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

4

Sloboda kretanja kapitala

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

5

Javne nabave

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

6

Pravo trgovačkih društava

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

7

Pravo intelektualnog vlasništva

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

8

Tržišno natjecanje

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

9

Financijske usluge

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

10

Informacijsko društvo i mediji

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5  tocka5

11

Poljoprivreda i ruralni razvitak

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

12

Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

13

Ribarstvo

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

14

Prometna politika

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

15

Energetika

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

16

Porezi

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

17

Ekonomska i monetarna politika

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

18

Statistika

 tocka3

tocka4 tocka4 tocka4 tocka4

 tocka5 tocka5 tocka5

19

Socijalna politika i zapošljavanje

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5 tocka5

20

Poduzetništvo i industrijska politika

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

21

Trans-europske mreže

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

22

Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

23

Pravosuđe i temeljna prava

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

24

Pravda, sloboda i sigurnost

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

25

Znanost i istraživanje

 tocka3

tocka4  tocka4

 -

26

Obrazovanje i kultura

 tocka3

tocka4  tocka4

 -

27

Okoliš

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5 tocka5 tocka5

28

Zaštita potrošača i zdravlja

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

29

Carinska unija

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

30

Vanjski odnosi

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

31

Vanjska, sigurnosna i obrambena politika

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

32

Financijski nadzor

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

33

Financijske i proračunske odredbe

 tocka3

tocka4  tocka4

 tocka5

34

Institucije

 -

 tocka4

 -

35

Ostala pitanja

 -

 tocka4

 -

 

 

Pregled ključnih dokumenata Europske unije
iz pregovaračkog procesa po poglavljima

Br. Pregovaračko poglavlje

Zajedničko stajalište Europske unije za zatvaranje poglavlja
(hrvatski jezik)

Zajedničko stajalište Europske unije za zatvaranje poglavlja
(engleski jezik)

1

Sloboda kretanja roba

tocka4 

 tocka5

2

Sloboda kretanja radnika

tocka4

 tocka5

3

Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluge

tocka4

 tocka5

4

Sloboda kretanja kapitala

tocka4

 tocka5

5

Javne nabave

tocka4

 tocka5

6

Pravo trgovačkih društava

tocka4

 tocka5

7

Pravo intelektualnog vlasništva

tocka4

 tocka5

8

Tržišno natjecanje

tocka4

 tocka5

9

Financijske usluge

tocka4

 tocka5

10

Informacijsko društvo i mediji

tocka4

 tocka5

11

Poljoprivreda i ruralni razvitak

tocka4

 tocka5

12

Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

tocka4

 tocka5

13

Ribarstvo

tocka4

 tocka5

14

Prometna politika

tocka4

 tocka5

15

Energetika

tocka4

 tocka5

16

Porezi

tocka4  tocka4

 tocka5  tocka4

17

Ekonomska i monetarna politika

tocka4

 tocka5

18

Statistika

tocka4

 tocka5

19

Socijalna politika i zapošljavanje

tocka4

 tocka5

20

Poduzetništvo i industrijska politika

tocka4

 tocka5

21

Trans-europske mreže

tocka4

 tocka5

22

Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

tocka4

 tocka5

23

Pravosuđe i temeljna prava

tocka4

 tocka5

24

Pravda, sloboda i sigurnost

tocka4

 tocka5

25

Znanost i istraživanje

tocka4

 tocka5

26

Obrazovanje i kultura

tocka4

 tocka5

27

Okoliš

tocka4

 tocka5

28

Zaštita potrošača i zdravlja

tocka4

 tocka5

29

Carinska unija

tocka4

 tocka5

30

Vanjski odnosi

tocka4

 tocka5

31

Vanjska, sigurnosna i obrambena politika

tocka4

 tocka5

32

Financijski nadzor

tocka4

 tocka5

33

Financijske i proračunske odredbe

tocka4

 tocka5

34

Institucije

 tocka4

 tocka5

35

Ostala pitanja

 tocka4 tocka4 tocka4 tocka4
 tocka4 tocka4 tocka4 tocka4

 tocka5 tocka4 tocka4 tocka4
 tocka4 tocka4 tocka4 tocka4

 

Informacija Europske komisije o rezultatima pristupnih pregovora EU s Hrvatskom