Zdravstveno osiguranje

 

Republika Hrvatska ugovorima o socijalnom osiguranju s drugim državama uređuje prava na zdravstveno osiguranje, mirovinsko i invalidsko osiguranje, osiguranje za slučaj nesreće na poslu, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i doplatak za djecu ovisno o obuhvatu hrvatskog zakonodavstva i zakonodavstva države ugovornice na koju se ugovori primjenjuju. Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju sklapaju se u cijelosti ili samo za određena prava, što ovisi o kompatibilnosti sustava između država ugovornica.
 
Hrvatski državljani koji žive u inozemstvu zainteresirani su prvenstveno za sklapanje ugovora koji reguliraju prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja kako bi povratkom u Republiku Hrvatsku mogli ostvariti jednaku ili približno jednaku razinu prava koja su ostvarivali u državi iz koje dolaze.

 

>ZDRAVSTVENI SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ

Obvezno zdravstveno osiguranje

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, 150/08, 94/09, 153/09, 71/10 i 139/10) utvrđena su prava i obveze osiguranih osoba u korištenju zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje je obvezno, a ostvaruje se putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Osnova za stjecanje svojstva osiguranika određena je zakonom (radni odnos u državi ili inozemstvu, bavljenje obrtom i poljoprivredom, primanje mirovine, invalidnine, nezaposlenost, vlasništvo nad privatnim poduzećem i dr.). Pravo na zdravstveno osiguranje može se ostvariti i osnovom važećih međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.
Obveznici uplate doprinosa (osiguranici osobno ili njihovi poslodavci i dr.) plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u postotku osnovice koju čini npr. prihod, a koju utvrđuje nadležna porezna uprava.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je dopunsko zdravstveno osiguranje.
Primjenom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju osiguranici su obvezni snositi dio troškova zdravstvene zaštite - dio cijene zdravstvene usluge. Dopunsko zdravstveno osiguranje oblik je zdravstvenog osiguranja kojim se osiguranim osobama osigurava plaćanje razlike između iznosa troškova zdravstvenih usluga koje snosi obvezno zdravstveno osiguranje do pune vrijednosti troška zdravstvene usluge.
Dopunsko zdravstveno osiguranje je dobrovoljno i osobno zdravstveno osiguranje, a sklapa se na određeni rok.
Prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja moguće je ostvariti predočenjem iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja ili police dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Odlukom o vrsti i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje utvrđena je cijena police u iznosu od 50,00 kuna mjesečno za osiguranika umirovljenika sa mirovinom nižom od 5.108,00 kuna, 80,00 kuna mjesečno za osiguranika umirovljenika sa mirovinom višom od 5.108,00 kuna te za osiguranika sa plaćom ili dohotkom nižim od 5.108,00 kuna i 130,00 kuna mjesečno za osiguranika sa plaćom ili dohotkom višim od 5.108,00 kuna. Cijena police za osiguranika obvezno zdravstveno osiguranog u statusu člana obitelji, te za sve druge osiguranike iznosi 80,00 kuna mjesečno.
Uz Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dopunsko osiguranje provode i privatni osiguravatelji.

 

>UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU S DRUGIM DRŽAVAMA

Države s kojima Republika Hrvatska osnovom sklopljenih i sukcesijom preuzetih ugovora o socijalnom osiguranju ima riješeno pitanje zdravstvenog osiguranja za osobe s prebivalištem na području Hrvatske možemo podijeliti u tri grupe:

Prva grupa obuhvaća sljedeće države: Austriju, Belgiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Francusku, Italiju, Luksemburg, Mađarsku, Makedoniju, Nizozemsku, Njemačku Sloveniju i Srbiju.

Osobe koje dolaze iz navedenih država (članovi obitelji aktivnih osiguranika i korisnici inozemnih mirovina i invalidnina i njihovi članovi obitelji) i imaju prebivalište (ili stalni boravak) u Republici Hrvatskoj, koriste zdravstvenu zaštitu u punom opsegu, sukladno hrvatskim pravnim propisima na osnovi potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu, koju izdaje inozemni nositelj kod kojeg je osoba zdravstveno osigurana. Temeljem potvrde svojstvo osiguranika u Republici Hrvatskoj se stječe prijavom mjesno nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (područni uredi Zavoda nalaze se u svakom županijskom središtu) odnosno njihovim ispostavama (u većim gradovima unutar županije).
Osnovom potvrde u područnom uredu HZZO-a izdaje se zdravstvena iskaznica HZZO-a osiguranicima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Druga grupa obuhvaća sljedeće države: Češku, Poljsku, Veliku Britaniju.

Osobe iz navedenih država koriste zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj temeljem konvencije na bazi reciprociteta tj. uzajamnog besplatnog liječenja. Zdravstvena zaštita koristi se na osnovi zdravstvene iskaznice izdane osnovom putovnice ako se radi o stranom državljaninu, odnosno potvrde o pripadnosti inozemnom osiguranju te kopije rješenja o pravu na mirovinu te države.

Treća grupa obuhvaća ostale države s kojima Republika Hrvatska nije sklopila ugovore odnosno ugovorom nije riješeno pitanje zdravstvenog osiguranja.

U slučaju prebivališta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj zdravstvena zaštita ostvaruje se obveznom uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje. Obveznik plaćanja doprinosa, osnovica za obračun, stope doprinosa i druga pitanja vezana uz plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja uređeni su Zakonom o doprinosima (Narodne novine, 184/08, 152/08 i 94/09). Iznos osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja objavljuje se potkraj tekuće godine za svaku narednu kalendarsku godinu.

Korisnici mirovine i invalidnine s prebivalištem ili stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji mirovinu ostvaruju isključivo od stranog nositelja, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije uređeno, plaćaju 15% na osnovicu koju čini njihova mirovina, s tim da osnovica ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice. Najniža mjesečna osnovica za 2011. godinu iznosi 2.679,95 kuna (tako najniži mjesečni doprinos iznosi 401,99 kn), a najviša 7.657,00 kuna (najviši mjesečni doprinos 1.148,55 kn).

Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi, plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 15% na najnižu mjesečnu osnovicu (trenutačno 401,99 kn).

 

U svezi informacija o propisima o zdravstvenom osiguranju te o primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, potrebno je obratiti se nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta.

Za sve dodatne informacije u svezi zdravstvenog osiguranja mjerodavan je:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Direkcija HZZO-a
Margaretska 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel.: +385 1 4806 333
Fax: +385 1 4812 606
E-mail: webteam@hzzo-net.hr
Web adresa: http://www.hzzo-net.hr

Napomena: Za sve informacije u svezi s propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju vidi web stranicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) na http://www.mirovinsko.hr ili http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=4 .