Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

 

Nacionalni ENIC/NARIC ured, koji djeluje unutar Agencije za znanost i visoko obrazovanje, izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Ured je dio Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju.

Djelokrug Nacionalnog ENIC/NARIC ureda:

 • poslovi stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 • pružanje informacija o inozemnim obrazovnim sustavima
 • pružanje informacija o nacionalnom obrazovnom sustavu

>Priznavanje kvalifikacija:  

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vrši se radi zapošljavanja (stručno priznavanje) ili nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) u Republici Hrvatskoj, a temeljem Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003 i 198/2003), odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 138/2006).
Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.
Stručno priznavanje kao i akademsko priznavanje, ima za svrhu formalno potvrditi vrijednost neke kvalifikacije. Dok je glavni cilj postupka stručnog priznavanja utvrditi jesu li znanje i stručne vještine nositelja kvalifikacije zadovoljavajuće za obavljanje određene vrste posla, cilj akademskog priznavanja jest utvrditi posjeduje li nositelj kvalifikacije znanja i vještine za nastavak obrazovanja na odabranom studijskom programu i na odabranoj razini.
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija nadležnost za akademsko priznavanje preuzeli su Uredi za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na sveučilištu, veleučilištu ili visokoj školi, dok nadležnost za stručno priznavanje ima Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
U skladu s izmijenjenim Zakonom, zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, od dana 28. prosinca 2006. godine, podnosi se nadležnom Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na sveučilištu, veleučilištu ili visokoj školi ovisno o tome za koji studij kandidat iskazuje interes (Vidi popis Ureda za akademsko priznavanje na  http://www.azvo.hr/lgs.axd?t=16&id=1871).

Važno je znati sljedeće:

 • Inozemna visokoškolska kvalifikacija – podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom diplomom ili drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.
 • Priznavanje – podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.
 • Stručno priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.
 • Akademsko priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Priznavanje razdoblja studija – podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – stručno tijelo Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koje provodi vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 • Ured za akademsko priznavanje – osniva se na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.
 • Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca, koju daje Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.

Više informacija o priznavanu inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj može se pronaći i među odgovorima na česta pitanja: http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=213#3

S obzirom na vrstu kvalifikacije čije priznavanje se traži, razlikuje se:

 • Priznavanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija – u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (Vidi http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2339)
 • Priznavanje strukovnih kvalifikacija (1-2 godina trajanja nakon srednje škole)  – u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (Vidi http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2339)
 • Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija:
  1. akademsko priznavanje (u svrhu nastavka obrazovanja u RH) – u nadležnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola (http://www.azvo.hr/lgs.axd?t=16&id=1871)
  2. stručno priznavanje (u svrhu zapošljavanja u RH) – u nadležnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje (Vidi http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=73)  
  3. priznavanje razdoblja studija (radi završavanja visokoškolskog obrazovanja u RH nakon započetog studija u inozemstvu) – u nadležnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola (Vidi http://www.azvo.hr/lgs.axd?t=16&id=1871)
 • Priznavanje specijalizacija i stručnih ispita - u nadležnosti resornih ministarstava i strukovnih organizacija

 

>Postupak stručnog priznavanja:  

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured provodi postupak stručnog priznavanja. Optimalno vrijeme trajanja postupka stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija je tri (3) mjeseca.

Postupak stručnog priznavanja sastoji se od nekoliko koraka:

 1. Nacionalni ENIC/NARIC ured nakon zaprimanja i obrade zahtjeva za stručno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije pisanim putem obavještava podnositelja zahtjeva o potrebnoj nadopuni, ukoliko je zahtjev nepotpun.
 2. Nacionalni ENIC/NARIC ured provjerava akreditiranost institucije na kojoj je stečena inozemna visokoškolska kvalifikacija, akreditaciju predmetnog studijskog programa, vjerodostojnost inozemne visokoškolske kvalifikacije za koju se traži priznavanje te prava i mogućnosti koje predmetna kvalifikacija omogućava u državi u kojoj je izdana.
 3. Nacionalni ENIC/NARIC ured prikupljene informacije (dokument Uputa) zajedno sa dokumentacijom za priznavanje dostavlja Stručnom tijelu.
 4. Stručno tijelo vrednuje inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju u skladu s kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Agencije za znanosti visoko obrazovanje, te svoje mišljenje o vrednovanju dostavlja Nacionalnom ENIC/NARIC uredu.
 5. Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 6. Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije se šalje poštom podnositelju zahtjeva na adresu navedenu u zahtjevu za stručno priznavanje predmetne kvalifikacije.

Zahtjev za stručno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije šalje se isključivo poštom na adresu:

AGENCIJA ZA ZNANOST  I VISOKO OBRAZOVANJE
NACIONALNI ENIC/NARIC URED
Donje Svetice 38/5
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Kontakt:

Web adresa: www.azvo.hr/enic ili http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=212
E-pošta: enic@azvo.hr
Faks: + 385 1 6274 889
Kontakt telefoni (radno vrijeme sa strankama: uto-pet, 9-12h):
Za pitanja o nadopuni ili povratu dokumentacije za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 
+ 385 1 6274 888 , (uto – pet, 9-12h)
Za pitanja o inozemnim visokoškolskim kvalifikacijama stečenim u sljedećim zemljama:

 • Austrija, Švicarska, Njemačka, zemlje bivšeg SSSR-a, Češka, Slovačka, Bugarska, Poljska, Turska  
  + 385 1 6274 877 , (uto i čet; 9-12h)
 • Italija, Sveta Stolica, Francuska, Španjolska, zemlje Latinske Amerike, Skandinavske zemlje, Danska, Rumunjska, Kina 
  + 385 1 6274 876 , (uto i čet; 9-12h)
 • SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland, UK, Irska, Mađarska, Belgija, Nizozemska, Luksemburg 
  + 385 1 6274 877 , (sri i pet; 9-12h)
 • Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija 
  + 385 1 6274 876 , (sri i pet; 9-12h)

Za sva ostala pitanja nazvati na bilo koji od navedenih brojeva, u navedeno vrijeme za rad sa strankama (uto - pet, 9-12).

Obrazac zahtjeva za stručno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije može se skinuti na web stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje: http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=74.