Osobni dokumenti

(Domovnica, Putne isprave, Sprovodnica, Prebivalište - boravište, Osobna iskaznica, Vozačka dozvola, Registracija vozila)

 

>DOMOVNICA

Domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, a izdaje je matični ured  u kojem su državljani upisani u knjigu državljana.

Domovnica je jedna od isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo.
Državljanstvo se dokazuje važećom osobnom iskaznicom, putovnicom ili vojnom iskaznicom, a ako se nema niti jednu od navedenih isprava, državljanstvo se dokazuje domovnicom.
Domovnicu izdaje matični ured na temelju podataka upisanih u knjizi državljana. Evidenciju o državljanstvu za osobe s prebivalištem u Hrvatskoj vodi matični ured ovisno o mjestu upisa, a o hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u inozemstvu Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba.
Napomena: Matični uredi više nisu ustrojeni po općinama, već čine zasebne urede unutar Ureda državne uprave u županijama odnosno Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

Izdavanje domovnice:

Rođeni u Hrvatskoj, domovnicu mogu podići u matičnom uredu prema mjestu upisa, gdje se ispunjava zahtjev za izdavanje domovnice. Popis matičnih ureda s kontakt-podacima i radnim vremenom dostupan je na web stranici Ministarstva uprave koje je  nadležno za postupak izdavanja domovnica (Vidi http://www.uprava.hr/index.cgi?A=P&S=U). Rođeni u inozemstvu bez prebivališta u Hrvatskoj, za izdavanje domovnice obraćaju se Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu, Petrova 116, i Područnom uredu Centar, Ilica 25. Primjer zahtjeva dostupan je i na web stranici Ministarstva uprave (Vidi http://www.uprava.hr/doc/zahtjev_za_izdavanje_domovnice.rtf).


>PUTNE ISPRAVE

Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.
Hrvatski državljanin pod uvjetima propisanim Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine br: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09),  ima pravo na putnu ispravu.
Građanin je dužan nositi važeću putnu ispravu kada putuje u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. Građanin može imati samo jednu putnu ispravu iste vrste.

Putne isprave su:

 • putovnica
 • diplomatska putovnica
 • službena putovnica
 • putni list
 • putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora

 
PUTOVNICA

Putovnica je javna isprava s elektroničkim nosačem podataka koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo.

Izdavanje putovnice:

Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (MUP RH). Podnositelj zahtjeva preuzima izrađenu putovnicu kod nadležnog tijela kod kojeg je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.

U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv  službeni put) putovnicu izdaje nadležno tijelo koje odredi ministra unutarnjih poslova  (zahtjev za žurnu putovnicu može se podnijeti u Policijskoj upravi zagrebačkoj, Petrinjska 30).

Građaninu koji u inozemstvu neprekidno ima regulirani boravak duže od tri mjeseca, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području građanin boravi. Iznimno, građaninu kojem je putovnica nestala  ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a neophodno je da ostane u inozemstvu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili iz drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi. Boravak se dokazuje valjanom ispravom (dozvola boravka, boravišna viza i sl.).

(Vidi http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=13).  

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno na Obrascu 1, kojeg dobiva u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike  Hrvatske u inozemstvu. Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi  zakonski zastupnik.

Ne postoji mogućnost upisa djece u putnu ispravu roditelja ili zakonskog zastupnika.
Zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:

 • ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo; 
 • 1 fotografija u boji dimenzije 3,5 x 4,5 cm s pogledom prema naprijed i to tako da  70 do 80 % visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva;
 • staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti;
 • za maloljetnu djecu za koju se zahtjev za putovnicu podnosi prvi puta;  izvod iz matice rođenih i domovnica  (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice). Inozemni izvadak iz matice rođenih  mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i      
  Konvencijama

Podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice zahtjevu prilaže fotografiju koja ga vjerno prikazuje bez pokrivala za glavu. Iznimno može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo. Fotografija mora udovoljavati standardima biometrijskih putovnica (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu).

Građanin se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:

 • su se promijenili osobni podaci građanina,
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Građanima mlađima od 21 godine putovnica se izdaje s rokom važenja od 5 godina, odnosno građanima starijima od 21 godine putovnica se izdaje s rokom važenja od 10 godina.

Građaninu  koji u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se  s rokom važenja od  godinu dana.

Građaninu kojem se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u skladu s odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, putovnica se izdaje s rokom važenja od godinu dana. Ukoliko se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH u inozemstvu sukladno konzularnim pristojbama, tarifni broj 76., naplaćuju se pristojbe:

 • za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine…………..110,00 € ili 145,,00 USD  (izdaje se na 10 godina)
 • za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godina……………82,00 € ili 109,00 USD (izdaje se na pet godina)

Putovnica se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo.

Republika Hrvatska je zaključno s 29.06.2010. uvela BIOMETRIJSKE PUTOVNICE u svoj sustav zbog usklađivanja s međunarodnim standardima sigurnosti putnih dokumenata, kao elementa sigurnosti građana. Izdavanje biometrijskih putovnica ne utječe  na valjanost ranije izdanih (starih) putovnica koje se mogu koristiti do isteka njihova roka važenja. Sve detaljnije informacije o tome što je biometrija i biometrijska putovnice nalaze se na stranici:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel.: +385 1 6122 111
E-mail: pitanja@mup.hr ; javnost@mup.hr
Web adresa: http://www.mup.hr, http://www.mup.hr/11.aspx i http://www.mup.hr/MainPu.aspx?id=1255

PUTNI LIST


Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske građaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave, a radi povratka u zemlju (nestanak, gubitak, istek roka valjanosti). Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unijete njihove fotografije.
Putni list se izdaje s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatske, ali najduže do 30 dana. Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno nadležnom veleposlanstvu ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik. Uz zahtjev za izdavanje putnog lista stavlja se na uvid osobna iskaznica ili druga isprava  iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe. Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije veličine 3,0 x 3,5 cm s pogledom prema naprijed i to tako da  70 do 80 % visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva. Uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i putovnica čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća stranci.
Za izdavanje putnog lista naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 44,00 € ili 58,00 USD
(Tarifni broj 76. točka 2).

Nestanak putovnice:

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu. Nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured će nestalu putnu ispravu rješenjem proglasiti nevažećom.
Za zahtjev i rješenje o proglašenju putovnice nevažećom naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 27 € ili 37 USD (tarifni broj 74. stavak 2. i  tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama).
Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin daje oglasiti u „Narodnim novinama“ o svom trošku, nakon čega može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice ili za izdavanje putnog lista.

>SPROVODNICA

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07 i 43/09) propisan je način prijenosa umrle osobe iz inozemstva u Republiku Hrvatsku.
Prema odredbi članka 61. stavka 1. Zakona, umrla osoba (neovisno o državljanstvu) može se prenositi iz inozemstva u Republiku Hrvatsku na temelju sprovodnice, koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske. To znači da osoba koja radi ukopa želi prenijeti tijelo preminule osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje u RH podnosi zahtjev nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH.
Osim obrasca sprovodnice koji rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:

 • izvadak iz matice umrlih  na međunarodnom obrascu
 • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti,
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe,
 • putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ukoliko je državljanin RH posjedovao putovnicu) ili drugu identifikacijsku ispravu iz koje se nedvojbeno može utvrditi državljanstvo i identitet preminule osobe,
 • odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi,
 • podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci; ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova.

Ukoliko je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa.
Važna napomena:

 • Provoz (tranzit) umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku obavlja se bez sprovodnice.
 • Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice (pritom je pri prelasku državne granice RH potrebno predočiti potvrdu krematorija).

Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 27 € ili 37 USD (tarifni broj 74. stavak 2. i  tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama).

>PREBIVALIŠTE - BORAVIŠTE

Što je to prebivalište/boravište:

Prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi.
Boravište može biti uobičajeno i privremeno. Uobičajeno boravište je mjesto u kojem građanin trajnije boravi bez namjere da se u tom mjestu naseli, a privremeno boravište je mjesto u kojem se građanin zadržava do 30 dana. Građani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište, prijaviti uobičajeno boravište te promjenu adrese stanovanja. Prijava se podnosi policijskoj upravi/postaji MUP-a RH prema mjestu u kojem se želi prijaviti ili odjaviti prebivalište, odnosno prijaviti uobičajeno boravište i promjena adrese stanovanja. Prijava se podnosi na obrascu 1  u roku od 8 dana od dana odjave ranijeg prebivališta, odnosno promjene adrese stanovanja.
(Vidi http://www.mup.hr/UserDocsImages/upute_obrasci/Obrazac1_09.pdf)
Osoba koja ne prijavi ili odjavi prebivalište, promjenu adrese stanovanja, odnosno ne prijavi boravište ili to ne učini u propisanom roku kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj. Za osobe bez poslovne sposobnosti (djeca, osobe lišene poslovne sposobnosti) prijave podnose roditelji, odnosno zakonski zastupnici.

Prva prijava PREBIVALIŠTA:

Zahtjev za prvu prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti prebivalište.

Potrebni su:

 • izvod iz matice rođenih
 • domovnica
 • dokaz o identitetu
 • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac 1)
 • dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta

Promjena prebivališta (odjava i prijava):

Zahtjev za odjavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin odjavljuje prethodno prebivalište

Za odjavu prebivališta potrebni su:

 • osobna iskaznica
 • popunjeni obrazac odjave prebivališta (obrazac br.1)
 • ako se odjavljuje dijete, potrebno je priložiti izvod iz matice rođenih (za dijete), te ako su roditelji razvedeni i pravomoćno rješenje o razvodu braka

Zahtjev za prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin prijavljuje novo prebivalište

Za prijavu prebivališta potrebno je:

 • potvrda o odjavi prethodnog prebivališta
 • osobna iskaznica
 • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1)
 • dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

Prijava BORAVIŠTA:

Zahtjev za prijavu boravišta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti boravište.

Za prijavu boravišta potrebni su:

 • osobna iskaznica
 • popunjeni obrazac prijave boravišta (obrazac br.1)
 • dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

Napomena: Prijava vrijedi najduže godinu dana.

Prijava promjene adrese stanovanja:

Promjena adrese stanovanja može se prijaviti samo u mjestu prebivališta, a ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od mjesta prebivališta, radi se o promjeni prebivališta.
Zahtjev za prijavu promjene adrese stanovanja podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu prebivališta građanina

Za prijavu promjene adrese stanovanja potrebni su:

 • osobna iskaznica
 • popunjeni obrazac za prijavu promjene adrese stanovanja (obrazac br. 1)
 • dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

Dokaz kojim se potkrjepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev:

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku osoba je dužna odgovarajućim dokazima potkrijepiti činjenično stanje na kojem temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta ili boravišta u određenom mjestu i na određenoj adresi. S obzirom na to da se ovdje ne radi o činjenicama koje su općepoznate, osoba je dužna za svoje navode podnijeti dokaze.
Kao dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu ili odjavu prebivališta ili prijavu uobičajenog boravišta ili promjenu adrese stanovanja, može se priložiti:

 • vlasnički list nekretnine;
 • ugovor o kupoprodaji nekretnine i dokaz o izvršenoj isplati dogovorene cijene - tabularnu ispravu i/ili zapisnik o primopredaji nekretnine
 • ugovor o najmu nekretnine (ovjeren kod javnog bilježnika)
 • izjava stanodavca tj. vlasnika stana o suglasnosti za prijavu dana pred službenikom kod kojeg se podnosi zahtjev ili ovjerena kod javnog bilježnika.

>OSOBNA ISKAZNICA

Osobna iskaznica je javna isprava kojom državljanin Republike Hrvatske dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja, prebivalište i adresu stanovanja.
Osobna iskaznica može služiti i kao putna isprava ukoliko je to međunarodnim ugovorom određeno.
Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba starija od 15 godina života.
Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, spola i datuma rođenja dokazuje i prebivalište i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj. Osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu, te osoba starija od 16 godina koja nije ishodila osobnu iskaznicu kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.

Izdavanje osobne iskaznice:

Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja MUP-a RH prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.  Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se na obrascu 2, kojeg stranka dobiva u policijskoj upravi/postaji, a obrazac se može ispisati i s internetskih stranica MUP-a RH. (Vidi http://www.mup.hr/UserDocsImages/upute_obrasci/Obrazac2_oi.pdf) Policijska uprava/postaja će izdati osobnu iskaznicu najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako se zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi prvi put, potrebno je priložiti sljedeće:

 • Domovnica;
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list;
 • 2 fotografije u boji - 3,5 x 4,5 cm;
 • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice (obrazac 2);
 • dokaz o uplati iznosa od 48,50 kn na račun MUP-a (posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji).

Službena osoba koja zaprima zahtjev za izdavanje osobne iskaznice dužna je utvrditi identitet osobe koja podnosi zahtjev. Uz zahtjev za izdavanje osobne iskaznice daje se na uvid ranije izdana osobna iskaznica ili druge isprave iz kojih se može utvrditi identitet i hrvatsko državljanstvo (isprave iz kojih se može utvrditi identitet imaju fotografiju). Međutim, ukoliko zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi maloljetna osoba kojoj prethodno nije  izdana putovnica ili neka druga isprava s fotografijom, te nije moguće utvrditi njen identitet, potrebno je  prisustvo jednog od roditelja radi utvrđivanja identiteta.

Za osobe koje podnose zahtjev jer im je prethodno izdana osobna iskaznica prestala važiti ili iz drugog razloga više ne služi svojoj svrsi, potrebno je:

 • stara osobna iskaznica (poništava se i vraća);
 • 2 fotografije u boji – 3,5 x 4,5 cm;
 • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice (obrazac 2);
 • dokaz o uplati iznosa od 48,50 kn na račun MUP-a (posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji).

Ako se zahtjev podnosi zbog promjene osobnog imena ili promjene prezimena potrebno je priložiti i izvod iz matice rođenih, u kojem je navedena bilješka o novom osobnom imenu ili novom prezimenu kojim se osoba dužna služiti u pravnom prometu, ili vjenčani list novijeg datuma.

Napomena: Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako:

 • je osoba umrla
 • joj je prestalo hrvatsko državljanstvo
 • je odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj ili je brisana iz evidencije prebivališta.

Nestanak osobne iskaznice:

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi ili postaji te, u policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.
Ukoliko je osobna iskaznica nestala u inozemstvu, građanin je dužan njezin nestanak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu (Vidi http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=13). 
Policijska uprava ili postaja će nestalu osobnu iskaznicu rješenjem proglasiti nevažećom (građanin plaća upravnu pristojbu u ukupnom iznosu od 20,00+50,00 kn), a građanin je dužan o svom trošku u roku od tri dana od dana primitka rješenja, navedeno rješenje dati oglasiti u «Narodnim novinama».
Nova osobna iskaznica izdat će se nakon što policijska uprava/postaja utvrdi da je rješenje o proglašenju osobne iskaznice nevažećom objavljeno u „Narodnim novinama“.
Građanin je dužan prijaviti i pronalazak osobne iskaznice.

>VOZAČKA DOZVOLA

Izdavanje vozačke dozvole (prvi put):

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2 u policijskoj upravi, odnosno postaji MUP-a RH prema mjestu prebivališta.
(Vidi http://www.mup.hr/UserDocsImages/upute_obrasci/obrazac_vd.pdf)

Uz zahtjev se prilaže:

 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
 • liječničko uvjerenje – ne starije od 15 mjeseci
 • dvije fotografije veličine 30x35 mm
 • 35,00 kn u državnim biljezima
 • uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole
 • osobna iskaznica

Važna napomena: Hrvatski državljanin koji se iz inozemstva vrati u Republiku Hrvatsku (kao i strani državljanin kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj) može na temelju važeće inozemne vozačke dozvole upravljati motornim vozilom na teritoriju Republike Hrvatske za  vrijeme do godinu dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. Navedenim osobama će se važeća inozemna vozačka dozvola, zamijeniti hrvatskom vozačkom dozvolom, na njihov zahtjev, bez polaganja vozačkog ispita, za upravljanje onom kategorijom vozila u koju spadaju vozila za čije su upravljanje ovlaštene inozemnom vozačkom dozvolom. Za izdavanje vozačke dozvole na osnovi inozemne vozačke dozvole, uz zahtjev, koji se predaje u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta odnosno privremenog ili stalnog boravka, potrebno je priložiti :

 • inozemnu vozačku dozvolu
 • prijevod inozemne vozačke dozvole kod ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se iz iste ne može utvrditi za koje kategorije je izdana i vrijedi li, odnosno da joj nije protekao rok valjanosti više od 6 mjeseci
 • uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 • osobnu iskaznicu
 • dvije fotografije veličine 3,0 cm x 3,5 cm
 • upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima
 • uplatnicu na iznos od 35,00 kuna na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole

>REGISTRACIJA VOZILA
Prva registracija
Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta, odnosno sjedištu vlasnika vozila.


Postupak:

1. Vlasnik uvezenog vozila (novog ili rabljenog) obraća se stanici za tehnički pregled vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • jedinstvene carinske deklaracije
 • potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u

NAPOMENA:  Prometne dozvole i knjižice vozila s upisanim podatkom o OIB-u izdaju se od 1. 11. 2010. godine, a već izdane prometne dozvole i knjižice vozila usklađivat će se, odnosno mijenjati kod prvog tehničkog pregleda nakon popunjenosti prometne dozvole.   
2. Stanica za tehnički pregled vozila popunjava prometnu dozvolu, knjižicu vozila (neovjerene) i registracijski list
3. Vlasnik vozila se zatim obraća nadležnoj policijskoj upravi/postaji za registraciju vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • jedinstvene carinske deklaracije
 • dokaza o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš)
 • registracijskog lista
 • prometne dozvole i knjižice vozila


4. Policijska uprava/postaja ovjerava prometnu dozvolu i knjižicu vozila nakon čega stanica za tehnički pregled  vozila izdaje registarske pločice
Troškovi:
obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)

 • 35,00 kuna u državnim biljezima
 • 35,00 kuna za obrazac knjižice vozila
 • 35,00 kuna za obrazac prometne dozvole
 • registarske pločice (76,00 kuna za osobna vozila, 42,00 kune za moped, 54,00 kune za motocikle i priključna vozila)

Prvu registraciju vozila može obaviti i opunomoćenik vlasnika vozila.
Produženje registracije
Obavlja se u stanici za tehnički pregled, pri čemu je potrebno predočiti:

 • knjižicu vozila, odnosno potvrdu banke o deponiranju knjižice vozila u banci, ako je vozilo kupljeno na kredit
 • prometnu dozvolu
 • potvrdu ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u
 • osobnu iskaznicu vlasnika vozila - NAPOMENA

Troškovi:

 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila)
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • naknada za naljepnicu - znak tehničke ispravnosti vozila
 • upravna pristojba

NAPOMENA: Produženje registracije vozila može, osim vlasnika vozila, obaviti i druga osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila i svoje osobne iskaznice. Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje registracije može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice.

Za sve informacije u svezi putnih isprava, prebivališta - boravišta, osobne iskaznice, vozačke dozvole i registracije vozila mjerodavno je:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel.: +385 1 6122 111
E-mail: pitanja@mup.hr ; javnost@mup.hr
Web adresa: http://www.mup.hr, http://www.mup.hr/11.aspx i http://www.mup.hr/MainPu.aspx?id=1255