Mirovinsko osiguranje

 

>O mirovinskim pravima osoba koje su radile u inozemstvu

U svrhu zaštite svojih građana u inozemstvu Republika Hrvatska sklopila je s drugim državama niz međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.
Njihovom primjenom u praksi građani Republike Hrvatske, koji su zaposleni ili borave u inozemstvu, kao i članovi njihovih obitelji, ostvaruju svoja prava na temelju rada, odnosno osiguranja u inozemstvu, a time i na odgovarajuće oblike socijalne sigurnosti (mirovinsko i zdravstveno osiguranje i slično).
Međunarodni su ugovori o socijalnom osiguranju, prema Ustavu Republike Hrvatske, dio unutarnjeg pravnog poretka, a po pravnoj su snazi iznad zakona (lex specialis) te prema tome imaju prednost pred domaćim zakonodavstvom.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je nadležan za pokretanje postupka  za ostvarivanje prava na mirovinu kod inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja u državama  s kojima Republika Hrvatska ima ugovore o socijalnom osiguranju. U tom postupku HZMO zaprima i kompletira zahtjeve hrvatskih državljana za ostvarivanje prava na inozemnu mirovinu iz svih država ugovornica pri čemu rješava i zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja. To vrijedi i obrnuto, pa hrvatski državljani koji žive u inozemstvu svoje zahtjeve podnose tamošnjim nositeljima mirovinskog osiguranja,  koji ih kompletiraju i prosljeđuju HZMO.
Države ugovornice, ako je potrebno za ispunjavanje uvjeta prema njihovim propisima, pribrajaju hrvatski mirovinski staž, kao što i HZMO za stjecanje prava na hrvatsku mirovinu pribraja inozemni mirovinski staž. Međutim, svaka država određuje visinu  mirovine samo na temelju mirovinskog staža ostvarenog u toj državi i vrši isplatu mirovine izravno korisniku u drugu državu. Isplata hrvatske i inozemne mirovine potpuno je neovisna jedna o drugoj. HZMO i inozemni mirovinski fondovi pružaju jedni drugima pravnu pomoć.
Hrvatski državljani, korisnici inozemnih mirovina, pri povratku u Republiku Hrvatsku, trebaju samo otvoriti devizni račun u nekoj od banaka te broj tog računa i promjenu adrese javiti inozemnom mirovinskom zavodu. Dakle, samo na osnovi izjave korisnika da želi isplatu u RH, dobivene nove adrese i deviznog računa inozemni mirovinski zavodi isplaćuju svoje mirovine u RH.
HZMO posreduje i pomaže korisnicima u popunjavanju "potvrda o životu" koje inozemni mirovinski zavodi korisnicima šalju jednom godišnje.
Prema tome, za pravnu i stručnu pomoć pri isplati inozemnih mirovina, korisnici se trebaju u Republici Hrvatskoj javiti isključivo HZMO. "Potvrde o životu" također mogu ovjeriti u HZMO kao i kod javnih bilježnika. Isto tako, za vrijeme dok prebivaju u inozemstvu, korisnici mirovina u svakoj državi za pomoć i savjet trebaju se javiti isključivo mirovinskom zavodu koji im je priznao pravu na mirovinu. Svi mirovinski zavodi daju besplatnu stručnu pomoć i savjete korisnicima mirovine.
U slučaju stjecanja i isplate inozemnih mirovina iz država s kojima RH nema ugovor o socijalnom osiguranju, HZMO ne posreduje, ali u tim kao i svim drugim slučajevima pruža stručnu pomoć u svojoj Središnjoj službi. U državama s kojima RH još nema ugovor o socijalnom osiguranju, pomoć također pružaju hrvatska diplomatska i konzularna predstavništva sa sjedištem u tim državama.

 

>Opće informacije o stanju sklapanja međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koje je Republike Hrvatska sklopila i primjenjuje, osiguranici na koje se odnosi pojedinačni ugovor, mogu ostvariti sva prava iz hrvatskog sustava mirovinskog osiguranja u dijelu koji je razmjeran trajanju staža navršenog u Republici Hrvatskoj. Ona prava koja ovise o trajanju navršenog mirovinskog staža, stječu se na osnovi zbrajanja staža navršenog u Republici Hrvatskoj i u stranoj državi. Također se na isti način stječe drugi dio mirovinskog davanja iz strane države.
(Vidi http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/publikacije/brosure/letak-medjunarodni_ugovori-5_08.pdf)

Ugovori na snazi:

Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju sa sljedećim državama:

  1. Ugovori na snazi koje je Republika Hrvatska sklopila nakon osamostaljenja sa sljedećim državama: Australijom, Austrijom, Belgijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Crnom Gorom, Češkom, Danskom, Italijom, Luksemburgom, Kanadom, Kanadskom pokrajinom Quebec, Mađarskom, Makedonijom, Nizozemskom, Njemačkom, Slovenijom, Slovačkom, Srbijom, Švicarskom.

Napomena: Ugovor o socijalnom osiguranju s Turskom je potpisan, ali još nije stupio na snagu. 

  1. Ugovori koje je sklopila bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ), a koje je Republika Hrvatska preuzela i još ih primjenjuje su konvencije sa slijedećim državama: Francuskom, Norveškom, Poljskom, Švedskom, Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske (do sklapanja ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i ovih država primjenjuju se ugovori preuzeti od bivše SFRJ).

Ugovori u postupku sklapanja:

  1. Dovršeni stručni pregovori o nacrtima ugovora s državama: Francuskom, Novim Zelandom te Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske, ali navedeni ugovori još nisu potpisani.
  2. Pregovori za sklapanje ugovora u tijeku s državama: Poljskom, Čileom, Rumunjskom i Argentinom.

 

>Postupak ostvarivanja prava primjenom međunarodnih ugovora

Postupak ostvarivanja prava primjenom međunarodnih ugovora pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi Zavoda (tj. HZMO).
(Vidi http://www.mirovinsko.hr/default.asp?id=97 i http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/publikacije/brosure/Vodic_o_pravima_iz_mirovinskog_osiguranja_svibanj2008.pdf, str.19.)

Ugovorima o socijalnom osiguranju uređeno je da zahtjev podnesen za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja prema pravnim propisima jedne države ugovornice, vrijedi kao zahtjev za mirovinu podnesen istodobno prema pravnim propisima druge države ugovornice.
Zavod će po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak i proslijediti obradu zahtjeva inozemnom nositelju mirovinskog osiguranja. Pritom će uzeti u obzir i propise inozemnog nositelja te obavijestiti osiguranika o prosljeđivanju zahtjeva inozemnom nositelju mirovinskog osiguranja ili o nesvrsishodnosti pokretanja postupka (npr. radi neispunjavanja uvjeta prema propisima inozemnog nositelja).
Na isti će način, inozemni nositelj osiguranja, ako se zahtjev podnosi u inozemstvu, pokrenuti postupak prema hrvatskom nositelju osiguranja (tj. HZMO).

Da bi se ubrzao postupak i obrada zahtjeva u Republici Hrvatskoj za inozemnog nositelja,
pri podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, potrebno je zahtjevu priložiti i:

  1. dokaze o radu u Hrvatskoj
  2. dokaze o radu u inozemstvu
  3. dokaz o državljanstvu (ovjerenu presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  4. izvadak iz matice rođenih
  5. izvadak iz matice vjenčanih i
  6. izvadak iz matice umrlih, kada se radi o zahtjevu za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu (u tom slučaju izvadak iz matice vjenčanih mora biti izdan nakon smrti osiguranika i ne stariji od 6 mjeseci).

Ako podnositelj zahtjeva živi u inozemstvu i zahtjev podnosi inozemnom nositelju mirovinskog osiguranja, za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja potrebno je, kao prije navedeno, priložiti i pisani dokaz o radu u Hrvatskoj (radna knjižica, izvadak iz matične evidencije Zavoda i drugi dokazi), a ako podnositelj zahtjeva nema dokaza o radu u Hrvatskoj, u zahtjevu treba navesti točan naziv poslodavca, sjedište i adresu tvrtke te od kada do kada je kod poslodavca radio.
U pogledu ostvarivanja prava i određivanja davanja iz mirovinskog osiguranja primjenjuju se propisi o mirovinskom osiguranju koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj. Tako će osiguraniku koji ispunjava zakonske uvjete za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja samo na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u Republici Hrvatskoj, pravo biti priznato i davanje određeno samo na temelju tih razdoblja, bez primjene međunarodnog ugovora (tzv. „samostalna mirovina“).

Ako osiguranik ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava samo na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u Republici Hrvatskoj, hrvatski će nositelj osiguranja uzeti u obzir i razdoblja osiguranja navršena u inozemstvu – u nekoj od država s kojima Republika Hrvatska ima važeći međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju – ali će davanje iz hrvatskog osiguranja biti određeno samo na temelju razdoblja osiguranja navršenih u Republici Hrvatskoj („razmjerni dio mirovine“).

Izuzetak od navedenog je primjena ugovora izborom povoljnije mirovine – „opcijom“ osiguranika. Pravo opcije ustanovljeno je konvencijama s Kraljevinom Belgijom, Republikom Francuskom i Ujedinjenim kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Osiguraniku će se primjenom navedenih ugovora, ako ispunjava uvjete, priznati pravo na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja samo na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u Republici Hrvatskoj (tzv. „samostalna mirovina“) i pravo na razmjerni dio mirovine iz hrvatskog mirovinskog osiguranja uračunavanjem razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu.
Osiguranik nakon toga bira isplatu povoljnije mirovine, uzimajući u obzir da u isplati mora biti ista vrsta mirovine u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, što znači da se mogu isplaćivati ili razmjerni dijelovi mirovina iz obiju država ili “samostalne mirovine” iz obiju država ugovornica.

Za provedbu postupka primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u Republici Hrvatskoj nadležan je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranjeSredišnja služba u ZagrebuSektor provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Kao izuzetak od ovoga, za provedbu postupka primjenom ugovora s Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Makedonijom, SR Njemačkom, Srbijom, i Sporazuma sa Slovenijom, ovlaštene su i te poslove obavljaju područne službe Zavoda - osim područnih službi u Čakovcu, Virovitici i Gospiću, za koje te poslove obavljaju područne službe u Varaždinu, Bjelovaru, odnosno Središnja služba u Zagrebu.

Pri rješavanju zahtjeva za priznanje prava na mirovinu primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, razdoblja osiguranja navršena u inozemstvu moraju biti potvrđena od strane nositelja mirovinskog osiguranja države ugovornice, kako bi ih Zavod mogao pribrojiti hrvatskim razdobljima osiguranja, radi ispunjenja uvjeta staža, propisanih za stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja.

Radi olakšavanja stjecanja prava i ubrzavanja postupka, osiguranicima koji imaju staž osiguranja navršen u državama s kojima Republika Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju, a uvjete za starosnu mirovinu ispunjavaju tek u bližoj ili daljnjoj budućnosti, Zavod poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja, da se jave područnim službama Zavoda prema mjestu prebivališta i podnesu zahtjeve za utvrđivanje staža osiguranja koji su navršili u inozemstvu. Posebno se to odnosi na osobe koje su radile u državama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, jer razdoblja zaposlenja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji ili Srbiji, iako su upisana u radnoj knjižici, moraju obvezno biti potvrđena od strane nositelja mirovinskog osiguranja tih država.

 

Za sve informacije u svezi s propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju te o primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju mjerodavan je:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel: +385 1 4595 500
Fax: +385 1 4595 063
Web adresa: http://www.mirovinsko.hr ili http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=4