Lektorati hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima

 

Lektorati hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima te lektorati stranih jezika na hrvatskim sveučilištima u nadležnosti su Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 1994. godine. Ministarstvo skrbi o 36 službenih razmjenskih lektorata hrvatskoga jezika i književnosti te 2 Centra za hrvatske studije u Australiji i Kanadi, koje sufinancira. Osim navedenih lektorata i centara koji u 21 zemlji obuhvaćaju više od 2000 studenata, Ministarstvo u cijelosti ili djelomično podupire još 30-ak samostalnih lektorata koji nisu u njegovoj nadležnosti.

Za sve informacije vezano uz lektorate hrvatskoga  jezika i književnosti na stranim visokim učilištima možete se obrati Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije
Donje Svetice 38
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: +385 1 4569 451
Faks: +385 1 4594 316
E-pošta: bilaterala@mzos.hr
Web adresa: http://www.mzos.hr,
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2109