Hrvatsko državljanstvo

 

DRŽAVLJANSTVO

Zakonom o hrvatskom državljanstvu («Narodne novine» broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93-Odluka USRH i 4/94) uređuje se hrvatsko državljanstvo, pretpostavke za njegovo stjecanje i prestanak.STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Hrvatsko državljanstvo stječe se:

 • podrijetlom;
 • rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske;
 • prirođenjem;
 • po međunarodnim ugovorima.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova RH a rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva donosi ministar unutarnjih poslova. Link na (www.mup.hr)
Na internetskim stranicama ovog Ministarstva (www.mvpei.hr - link na „Zahtjevi za otpust, utvrđ. i stjecanje državljanstva RH) kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za stjecanje hrvatskog državljanstva.


PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Hrvatsko državljanstvo prestaje:

 • otpustom;
 • odricanjem;
 • po međunarodnim ugovorima.

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Postupak prestanka hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova RH a rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva donosi ministar unutarnjih poslova. Link na (www.mup.hr)
Na internetskim stranicama ovog Ministarstva (www.mvpei.hr - link na „Zahtjevi za otpust, utvrđ. i stjecanje državljanstva RH) kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za prestanak hrvatskog državljanstva.


UTVRĐIVANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Na internetskim stranicama ovog Ministarstva (www.mvpei.hr - link na „Zahtjevi za otpust, utvrđ. i stjecanje državljanstva RH) kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

Odgovori na najčešća pitanja:

1. Sukladno članku 5. Zakona o hrvatskom državljanstvu, podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo dijete rođeno u inozemstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin ako do navršene 18 godine života bude prijavljeno radi upisa kao hrvatski državljanin kod nadležnog tijela Republike Hrvatske u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili se nastani u Republici Hrvatskoj. Ukoliko jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta posjeduje hrvatsko državljanstvo, samim tim su ispunjene pretpostavke iz članka 5. Zakona i u tom slučaju taj roditelj može podnijeti zahtjev za naknadni upis djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana Republike Hrvatske. Postupak naknadnog upisa djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana može se obaviti putem najbliže diplomatske misije/konzularnog ureda RH u inozemstvu, a postupak se može obaviti i osobno u nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjevu za upis djeteta u knjigu državljana i maticu rođenih potrebno je osim domovnice i putovnice roditelja hrvatskog državljana priložiti i rodni list djeteta izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama, ne stariji od šest mjeseci.
Sukladno članku 13. Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj: 54/91, 3/92, 149/02 i 146/09) dijete rođeno u inozemstvu koje podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo upisuje se u knjigu državljana koju vodi matični ured prema mjestu prebivališta djeteta ako ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Dijete rođeno u inozemstvu koje nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, upisuje se u knjigu državljana koju vodi matični ured prema mjestu prebivališta roditelja odnosno posljednjeg prebivališta roditelja. Kada roditelji imaju različito prebivalište u Republici Hrvatskoj, dijete se upisuje u knjigu državljana prema mjestu prebivališta roditelja koji je prijavio upis djeteta. Kada se dijete ne može upisati u knjigu državljana prema gore navedenim stavkama članka 13., upisuje se u knjigu državljana grada Zagreba.
Adrese diplomatskih misija/ konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu dostupne su na internetskim stranicama ovog Ministarstva (www.mvpei.hr) pod naslovom «Predstavništva».


2. Člankom 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu propisano je da prirođenjem može steći hrvatsko državljanstvo stranac koji je podnio zahtjev za primanje u hrvatsko državljanstvo ako udovoljava ovim pretpostavkama:

 1. da je navršio 18 godina života te da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;
 2. da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo;
 3. da je do podnošenja zahtjeva imao prijavljen boravak najmanje pet godina neprekidno na teritoriju Republike Hrvatske;
 4. da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo;
 5. da se iz njegova ponašanja može zaključiti da poštuje pravni poredak i običaje u Republici Hrvatskoj i da prihvaća hrvatsku kulturu;

Strancu koji je podnio zahtjev za primitak uz hrvatsko državljanstvo, a u trenutku podnošenja zahtjeva nema otpust iz stranog državljanstva ili nema dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo, može se izdati zajamčenje primitka u hrvatsko državljanstvo, ako udovoljava ostalim prethodno navedenim zakonskim pretpostavkama. Zajamčenje se izdaje s rokom važenja od dvije godine.

3. Člankom 10. Zakona o hrvatskom državljanstvu propisano je da stranac koji je u braku s hrvatskim državljaninom i kojem je odobren stalni boravak na području Republike Hrvatske, može prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo iako ne udovoljava pretpostavkama iz članka 8. stavka 1. točke 1. do 4. Zakona.
Nakon sklapanja braka s hrvatskim državljaninom stranac može regulirati privremeni boravak u Republici Hrvatskoj u svrhu spajanja obitelji, sukladno odredbi članka 51. stavka 1. točke 1. Zakona o strancima („Narodne novine“ broj 79/07).
Člankom 48. stavak 1. Zakona o strancima, te člankom 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima („Narodne novine“ broj 36/09) propisano je da se zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom podnosi diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a može se podnijeti i u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u RH.
Sukladno članku 78. navedenog Zakona, stalni boravak može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno 5 godina odobren privremeni boravak. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj, ako je u razdoblju od 5 godina izbivao višekratno do 10 mjeseci ili jednokratno do 6 mjeseci. Od dana podnošenja zahtjeva za stalni boravak, pa do dana odlučivanja o zahtjevu, stranac mora imati odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.
Po odobrenju stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, stranac može podnijeti zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo sukladno odredbi članka 10. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

4. Člankom 11. Zakona o hrvatskom državljanstvu propisano je da iseljenik kao i njegovi potomci mogu prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo iako ne udovoljavaju pretpostavkama iz članka 8. stavka 1. točka 1-4. Zakona. Stavkom 3. istog članka, propisano je da je iseljenik osoba koja se iselila iz Hrvatske u namjeri da u inozemstvu stalno živi.

5. Sukladno članku 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu pripadnik hrvatskog naroda koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, može steći hrvatsko državljanstvo ako udovoljava pretpostavkama iz članka 8. stavka 1. točke 5. navedenog zakona i dade pisanu izjavu da se smatra hrvatskim državljaninom (uz dokaz o osobnom nacionalnom izjašnjavanju u pravnom prometu – ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr. ili izvornik istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti).

6. Republika Hrvatska priznaje mogućnost postojanja dvojnog državljanstva, međutim, člankom 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu propisano je načelo isključivosti hrvatskog državljanstva. To konkretno znači da se državljanin Republike Hrvatske, koji posjeduje osim hrvatskog i neko strano državljanstvo, pred tijelima državne vlasti Republike Hrvatske smatra isključivo hrvatskim državljaninom i u pogledu prava i obveza izjednačen je s ostalim građanima.

7. Informacije o tome u kojoj je fazi predani zahtjev za državljanstvo mogu se zatražiti na broj telefona 01/3788 589 radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 10 do 12 sati.

8. Za podizanje domovnice nakon primitka u hrvatsko državljanstvo potrebno je obratiti se Gradskom uredu za opću upravu (Odsjek za poslove središnjih evidencija hrvatskih državljana), 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 i Područnom uredu Centar, Ilica 25, 10000 Zagreb, za osobe koje nisu rođene u Republici Hrvatskoj i nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske (informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 01/6101 544 ili 6101564. Ako je stranka rođena na teritoriju Republike Hrvatske, domovnica se podiže u matičnom uredu prema mjestu rođenja.