Carinske olakšice pri uvozu predmeta kućanstva i gospodarskog inventara kod doseljenja u Republiku Hrvatsku

 

Člankom 187. stavak 1. točke 11. i 12. Carinskog zakona (Narodne novine, br. 78/99-138/06), te člancima 17. – 21. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine, br. 5/07), propisano je oslobođenje od plaćanja carine na predmete kućanstva i gospodarskog inventara - opreme koji se uvoze pri preseljenju fizičkih osoba iz drugih zemalja u Republiku Hrvatsku.

>Uvoz predmeta kućanstva u Republiku Hrvatsku:

Navedenim propisima, uvoz predmeta kućanstva uz primjenu oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a (poreza na dodanu vrijednost) nije ograničen vrstom, količinom i vrijednošću, a moguć je uz ispunjenje dvaju uvjeta:

 • prethodnim boravkom u drugoj zemlji od najmanje dvanaest mjeseci, te
 • posjedom i uporabom predmeta (tj. rabljenih predmeta) od najmanje šest mjeseci u inozemnom kućanstvu.

 

Korisnici oslobođenja mogu biti:

 • hrvatski državljani koji su boravili ili radili u inozemstvu, ili
 • strani državljani koji su od nadležnog tijela državne uprave (Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske -MUP-a RH-) dobili prvo odobrenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, po bilo kojoj osnovi (rada, školovanja, zasnivanja obitelji i dr.).

 

Korištenje oslobođenja ostvaruje se po doseljenju odnosne osobe u Republiku Hrvatsku, a uvoz se može obavljati tijekom dvanaest mjeseci od datuma doseljenja u RH, odjednom ili u više navrata, a ovaj rok se može i produžiti iz opravdanih razloga.

Zahtjev za korištenje oslobođenja podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu stanovanja korisnika u Republici Hrvatskoj, uz prilaganje slijedećih isprava:

 • pisanog zahtjeva za korištenjem oslobođenja.
 • isprave kojom se dokazuje prethodni dvanaestomjesečni boravak u inozemstvu
  (za hrvatske državljane to je u pravilu potvrda koju izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo RH u zemlji boravka, ali mogu biti i druge isprave iz kojih je vidljiv boravak u odnosnoj zemlji - kao što su potvrde prijave i odjave boravišta, potvrde mirovinskog ili drugog osiguranja o uplatama osiguranja, potvrde poreznih tijela o obraćanu poreznih davanja, potvrde inozemnog poslodavca;

a za strane državljane strana putna ili identifikacijska isprava)

 • dokaza o prijavi boravišta u Republici Hrvatskoj (za hrvatske državljane - osobna iskaznica ili prijava boravišta MUP-u RH, ako se ista još ne posjeduje, a za strane državljane - osobna iskaznica za stranca, ako je izdana, te odobrenje privremenog boravka, izdano po MUP-u, sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o strancima ("Narodne novine", br.79/07),
 • izjave o datumu doseljenja u Republiku Hrvatsku (ovjerena kod javnog bilježnika),
 • popisa rabljenih predmeta kućanstva koji se namjeravaju uvesti

(Napomena: kao dokaz posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva najmanje šest mjeseci u svom kućanstvu u inozemstvu, korisnik olakšice prilaže račune ili druge vjerodostojne isprave, no isto nije obvezatno. Ocjenu razdoblja prethodne uporabe daje uredujući carinski službenik na temelju pregleda robe).

Pod predmetima kućanstva smatraju se primjerice namještaj, kućanski aparati, razni električni uređaji, razni drugi predmeti za uređenje i opremanje kuće ili stana, a isto tako i hobi alat, manje poljoprivredne alatke i uređaji, kao što su motorna pila, freza, kosilica i sl., ukoliko se radi o predmetima podobnim za kućnu uporabu ili uporabu u slobodno vrijeme, odnosno ne za profesionalno bavljenje nekom djelatnošću.
Također u predmete kućanstva se mogu svrstati i osobni automobili, motocikli, prikolice, kamp kućice, plovila, ukoliko je i ove predmete korisnik povlastice ili koji član njegove obitelji imao u vlasništvu šest mjeseci, ali i razumne količine potrošne robe (primjerice jednomjesečne zalihe živežnih namirnica), za koju, obzirom na njen karakter nije obvezatno prethodno šestomjesečno posjedovanje.

Pri uvozu osobnih automobila, motocikala i plovila, uz ispunjenje gornjih uvjeta, uz oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a, za odnosna prometna sredstva nije potrebno provoditi tzv. homologaciju, ali se oslobođenje ne odnosi na poseban porez, te se isti (tzv. trošarina) uvijek obračunava i plaća sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (NN, br. 139/97-21/10). Obzirom na navode o obvezi plaćanja posebnog poreza, bitno je ukazati kako se visina, odnosno postotak istoga određuje na temelju utvrđene carinske vrijednosti vozila. Carinska se vrijednost automobila prilikom uvoza utvrđuje na temelju cijene stvarno plaćene za predmetno vozilo prilagođene za propisane troškove (npr. trošak prijevoza i osiguranja vozila) ukoliko se prilaže vjerodostojna dokumentacija o kupoprodaji predmetnog vozila i ne postoje nekakvi posebni uvjeti pod kojim je kupac kupio vozilo, a koji nisu dostupni drugim kupcima. Ukoliko je vozilo u vlasništvu doseljenika, tj. ne postoji vjerodostojna dokumentacija o kupoprodaji, carinski će djelatnik izvršiti procjenu vrijednosti temeljem metoda propisanih carinskim propisima.

Posebni porez (trošarina) obračunava se prema slijedećoj formuli, ovisno o vrijednosti vozila, no važno je napomenuti kako se dolje navedeni postotci odnose isključivo na nove automobile i motocikle:

OSNOVICA – PRODAJNA CIJENA
(u kunama)

POSEBAN POREZ
(u kunama)

preko

Do

0

50.000

13%

50.000

100.000

  6.500 + 18% preko 50.000

100.000

150.000

15.500 + 23% preko 100.000

150.000

200.000

27.000 + 28% preko 150.000

200.000

250.000

41.000 + 33% preko 200.000

250.000

300.000

57.500 + 38% preko 250.000

300.000

350.000

76.500 + 43% preko 300.000

350.000

 

98.000 + 48% preko 350.000

Novim se automobilima u smislu ovoga zakona smatraju isključivo neregistrirani automobili, pa se tako u svim slučajevima uvoza automobila kao predmeta kućanstva, jer se smatraju upotrebljavanima, primjenjuje uvećanje dobivene svote posebnog poreza, nakon izračuna prema gornjoj formuli.

Tako se posebni porez na osobne automobile s rotacijskim kretanjem klipa motora i na motocikle, koji se ne smatraju novim, povećava za 50%, ako je zapremina cilindara osobnog automobila do 1600 cm3, a zapremina cilindara motocikla do 250 cm3; dok se povećava za 100% (dakle udvostručuje) ako osobni automobil ima obujam cilindara preko 1600 cm3, odnosno motocikl obujma cilindara preko 250 cm3.

Razdoblje prethodnog boravka u inozemstvu računa se do datuma preseljenja u Republiku Hrvatsku, sukladno navodima iz podnesene izjave, koju korisnik olakšice mora predati (s ostalim traženim ispravama) svom opunomoćenom špediteru koji provodi formalnosti carinjenja
(Napomena: na web stranici Carinske uprave RH, http://www.carina.hr, moguće je izvršiti uvid u popis svih otpremničkih tvrtki - špeditera - u Republici Hrvatskoj).
Rok za korištenje oslobođenja (12 mjeseci) se za hrvatske državljane računa od datuma preseljenja korisnika oslobođenja u Republiku Hrvatsku, naznačenog u spomenutoj izjavi korisnika. Za strane državljane kao datum preseljenja smatra se datum primitka akta o odobrenju privremenog boravka u Republici Hrvatskoj (u svezi informacija o privremenom boravku vidi web stranicu MUP-a RH na http://www.mup.hr/47.aspx).
Zakonskim odredbama od 01. siječnja 2007. godine više nije propisana jednokratnost predmetnoga oslobođenja, što znači  kako osobe koje preseljavaju u Republiku Hrvatsku mogu ponovno koristiti ovo oslobođenje, ukoliko nakon preseljenja, iz obiteljskih ili poslovnih razloga ponovno odu u inozemstvo.

Predmeti kućanstva koji se uvezu uz oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, ne smiju se prodati, dati drugom na korištenje, zalog, najam ili rabiti u druge svrhe, u razdoblju od 12 mjeseci u od dana uvoznoga carinjenja, osim ako se prethodno pri nadležnoj carinarnici ne plate uvozna davanja kojih je korisnik bio oslobođen.

 

>Uvoz gospodarskog inventara u Republiku Hrvatsku:

Olakšica pri uvozu predmeta iz gospodarskog inventara odnosi se nakon izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 01 siječnja 2010.godine i na oslobođenje od plaćanja carine, i na oslobođenje od plaćanja PDV-a (poreza na dodanu vrijednost).

Gospodarska olakšica dozvoljava uvoz samo rabljene opreme, uz uvjet da je korisnik u inozemstvu obavljao samostalnu gospodarsku djelatnost (putem samostalne poduzetničke djelatnosti ili tvrtke), koju će nakon doseljenja nastaviti obavljati u Republici Hrvatskoj, te da uvozi predmete gospodarskog inventara koje je prije preseljenja rabio u okviru spomenute gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnog boravka najmanje dvanaest mjeseci.
Predmeti gospodarskog inventara uz oslobođenje od plaćanja carine mogu se uvoziti najdulje do isteka razdoblja od dvanaest mjeseci od dana kada je gospodarska djelatnost u drugoj zemlji prestala s radom.

Zahtjev za korištenje oslobođenja podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu stanovanja korisnika u Republici Hrvatskoj, uz prilaganje sljedećih isprava:

 • pisanog zahtjeva za korištenjem oslobođenja,
 • isprave kojom se dokazuje prethodni dvanaestomjesečni boravak u inozemstvu,
 • dokaza o boravištu u Republici Hrvatskoj,
 • izjave o datumu doseljenja korisnika u Republiku Hrvatsku,
 • isprave o prethodnom obavljanju gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnog boravka, kao i akta o prestanku poslovanja te djelatnosti, izdane od nadležnih tijela državne uprave u zemlji prethodnog boravka,
 • izvatka iz sudskog registra ili drugoga odgovarajućega registra u Republici Hrvatskoj, kojime se dokazuje ispunjenje uvjeta za obavljanje istovrsne gospodarske djelatnosti, kakva je prethodno obavljana u zemlji prethodnoga boravka, te
 • popisa predmeta gospodarskog inventara koji se uvoze, s naznakom njihovoga trgovačkoga naziva, tarifne oznake i količine za svaku stavku pojedinačno, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi.

 

Uvoz predmeta gospodarskog inventara vrstom, količinom i vrijednošću nije ograničen, ali mora odgovarati gospodarskoj djelatnosti, koju je korisnik oslobođenja obavljao u inozemstvu i koju će nastaviti obavljati u Republici Hrvatskoj.

 

Za sve daljnje informacije u svezi korištenja carinskih povlastica pri uvozu predmeta kućanstva i gospodarskog inventara nadležna je Carinska uprava RH, upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske:

Carinska Uprava Republike Hrvatske
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
Tel/fax:  +385 1 6102 333  i  +385 0800 1222
E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr
Web adresa: http://www.carina.hr
(Vidi isto:
http://www.carina.hr/Putnici/Povlastice.aspx
http://www.carina.hr/Dokumenti/Naputci.aspx?args=iPYvMHlSJSUcvWQ30spnZg%3D%3D
http://www.pu.mfin.hr (Porezna uprava RH također u sastavu Ministarstva financija RH)
http://www.pu.mfin.hr/porezi/v_poreza.asp?id=b02d1 )