Hrvatsko iseljeništvo u Švicarskoj Konfederaciji

 

Brojčano stanje Hrvata u Švicarskoj i njihovo doseljavanje

Hrvati se u Švicarsku u znatnijem broju počinju doseljavati sredinom 60-tih godina XX st., a većina ih je došla na rad u ovu zemlju krajem 70-tih i početkom 80-tih godina.
Krajem 60-tih godina u Švicarskoj se zapošljava veći broj Hrvata, pretežito tehnička inteligencija i liječnici, koji su tada bili traženi, napose u industrijski razvijenim kantonima Zürich, Basel i Argau. Poslijednjih petnaestak godina pretežito dolaze Hrvati niže naobrazbe, skupno ili pojedinačno, a ponajviše iz BiH, naročito iz Bosanske Posavine i Hercegovine, uglavnom naseljavajući veća industrijska naselja i gradove diljem ŠK. Hrvatska dijaspora neravnomjerno je raspoređena po švicarskim kantonalnim jedinicama. Najbrojnije zajednice  Hrvata bilježe se u kantonima Zürich i Argau, a slijede St. Gallen, Bern, Ticino (Tessin), Luzern, Solothurn, Basel, Schaffhausen i Wallis.
Prema posljednjim statističkim pokazateljima Saveznog ureda za strance u ŠK registrirano je 36.125 državljana RH, no pridodaju li se Hrvati sa dvojnim državljanstvom koji se statistički ne vode kao državljani RH, vjerojatno je riječ o 60 – 70.000 Hrvata u Švicarskoj.
Hrvatske katoličke misije u ŠK (HKM), pak, procjenjuju da je riječ o oko 80.000 Hrvata.

Status Hrvata u Švicarskoj

Integracija stranaca u društvo jedno je od prioriteta Vlade Švicarske Konfederacije. Hrvati u Švicarskoj uživaju jednaka prava poput ostalih stranaca koji borave i rade u Švicarskoj. U 2008. godini 2042 Hrvata dobilo je švicarsko državljanstvo, a 1719 Hrvata vratilo se u Hrvatsku. Novi Zakon o strancima izglasan je 2005. g., potvrđen referendumom 2006. g., a stupio na snagu  od 1. siječnja 2008. g. Glavne promjene koje donosi Zakon su:

1. Ukida se dosadašnja praksa izdavanja 3 kruga vize (A,B,C) prema kojoj su stranci, ukoliko nije bilo nikakvih prijava, nakon 5 godina automatski dobivali C vizu. Time građani zemalja EU, prema bilateralnim ugovorima između ŠK i EZ, uživaju sva prava slobode kretanja ljudi. Građanima iz ostalih zemalja ukida se automatski C viza nakon 5 godina.
2.  Kao uvjet za dobivanje vize uvodi se i ekonomska klauzula. Time vlast, ukoliko procjeni da je imovinska situacija stranaca ispod „zadovoljavajuće razine“ (zakon ne navodi točan iznos vrijednosti imovine) ima pravo odbiti izdavanje vize. Ovu odluku donosi kantonalna vlast.
3.   Pomiče se dobna granica za djecu koja su, sukladno roditelju, do sada automatski dobivali vizu, s 18 na 12 godina.

Hrvatske udruge i katoličke misije

Od brojnih udruga koje djeluju u Švicarskoj, navodimo neke od istaknutiji poput AMAC-CH, Chorus Croaticus, Fond hrvatskih studenata (FOHS), Hrvatska kulturna zajednica (HKZ), Hrvatska unija mladih, Hrvatski humanitarni forum (HHF), Hrvatski svjetski kongres, Hrvatsko inženjersko društvo (HID), Matica hrvatska, Švicarsko-hrvatsko društvo „Vadimir Prelog“ i Hrvatski kulturni klub u Badenu. Prva hrvatska katolička misija osnovana je 1967. godine u Zürichu, a danas na području ŠK djeluje ukupno 14 misija čija su središta u Aarauu, Baaru, Baselu, Bernu, Carmorinu, Clarensu, Frauenfeldu, Graubündenu, Luzernu, Lausanne, Solothurnu, St.Gallenu i Trimmisu.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Organizirano djelovanje hrvatskih škola počinje 1990. godine, kroz inicijativu Hrvatske kulturne zajednice i Hrvatskih katoličkih misija. Od 1993. godine pokroviteljstvo nad Hrvatskim dopunskim školama preuzima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, s učiteljima upućenim iz RH. Hrvatsku nastavu danas izvodi 20 učitelja  za oko 1.750 učenika, na 94 nastavna mjesta..
Samostalni lektorati koji nisu u nadležnosti  MZOŠ-a RH :
- Slavisches Seminar der Universität Bern, Slavisches Seminar der Universität Basel i Slavisches Seminar der Universität Zürich.

Izdavaštvo i mediji

Važno je napomenuti nekoliko časopisa odnosno biltena:
„Društvene obavijesti“, glasilo Hrvatske kulturne zajednice, „Libra“, ćasopis Hrvatskog kulturnog kluba, „Male društvene obavijesti“, glasilo ogranka Hrvatske kulturne zajednice (Baden/Zürich i Zürich/Winterthur), „Movis“, glasilo Hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj, „Querqus“, glasilo Hrvatske unije mladih Švicarske.
Na Hrvatskom web portalu www.croatia.ch mogu se dobiti informacije o životu i radu hrvatskih državljana u Švicarskoj. Emitiraju se radio-programi za Hrvate (npr. Radio Bern RABE, Radio Baden i LoRA Zürich ).