Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Zakoni, uredbe i pravilnici

  • Zakonom o vanjskim poslovima (Narodne novine broj 48/96; 72/13; 127/1339/18; 98/19) uređuje se način rada i djelovanja na području vanjske politike i međunarodnih odnosa. To se odnosi na praćenje i analizu međunarodnih odnosa, vođenje pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, pripremanje nacrta međunarodnih ugovora itd. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je nadležno tijelo državne uprave za provedbu utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske, pa se ovim zakonom definira i ustroj i način rada Ministarstva te diplomatsko-konzularnih predstavništava. Ovaj zakon također definira i što je to privola ili agrement, što je egzekvatura, zatim postupak otvaranja diplomatskih predstavništava, kao i koje su nadležnosti veleposlanstva, misije ili konzularnog ureda.
  • Zakonom o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05; 107/07; 27/08; 49/11; 150/11; 34/12; 49/12; 37/13; 38/13; 138/15; 70/19; 98/19 - Odluka Ustavnog suda RH; 61/17) uređuje se ravnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikacija radnih mjesta državnih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti namještenika.
  • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave  - NN broj  85/20
  • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova -   NN broj 97/20  
  • Uredbom o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (Narodne novine broj 22/03; 48/03; 39/06; 36/07; 25/1348/1815/19) utvrđuju se plaće, dodaci na plaće, naknade troškova, te druga prava i obveze koje proistječu iz rada u službi vanjskih poslova, i to kako u sjedištu službe tako i u predstav­ništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Predstavništva u inozemstvu u smislu ove Uredbe su diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske.
  • Uredbom o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (Narodne novine broj 46/13; 103/14 - Odluka Ustavnog suda RH; 151/14; 10/16; 99/16)određuju se štićene osobe, objekti i prostori, provođenje osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora, međusobne obveze i suradnja sigurnosno-obavještajnih agencija, nadležnih ustrojstvenih jedinica u ministarstvima koje provode osiguranje i zaštitu štićenih osoba, objekata i prostora, stručnih službi nadležnih za poslove osiguranja u drugim državnim tijelima kao i s organizatorima određenih događanja.
  • Pravilnikom o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita (Narodne novine broj 64/15; 17/16) uređuje se: stručno usavršavanje iz djelokruga službe vanjskih poslova; program, način i uvjeti polaganja stručnih ispita koji se polažu sukladno odredbama ovog Pravilnika; program priprema za rad u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu; program priprema za rad u tijelima Europske unije te međunarodnim tijelima i organizacijama; izdavačka djelatnost, obrada i prikupljanje stručne literature u okviru poslova knjižnice Ministarstva.
  • Pravilnikom o tajnosti podataka uređuju se klasificirani i neklasificirani podaci u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH, razrađuju se kriteriji za određivanje stupnjeva tajnosti klasificiranih podataka iz djelokruga Ministarstva, reguliraju se postupci klasifikacije, deklasifikacije i promjene stupnja tajnosti podataka, izrada, označavanje i evidentiranje klasificiranih i neklasificiranih podataka, pristup klasificiranim podacima te nadzor nad provedbom ovog Pravilnika.
  • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova