Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

BREXIT – aktualno

BREXIT – aktualno

Sporazumi o suradnji između EU i UK

Nakon devetomjesečnih pregovora između EU i UK i postignutog dogovora na razini pregovarača 24. prosinca 2020., 30. prosinca 2020. potpisana su tri sporazuma između EU i UK o budućim odnosima i sveobuhvatnoj suradnji.  

Novi partnerski odnosi između EU i UK, kao bivše države članice koja se povukla iz EU 31. siječnja 2020. u skladu sa Sporazumom o povlačenju UK iz EU, uređeni su Sporazumom o trgovini i suradnji, Sporazumom o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazumom o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije.

Sporazumi su se privremeno primjenjivali od 1. siječnja 2021., a stupili su na snagu 1. svibnja 2021. nakon što su izrađene i potvrđene inačice tekstova na svim službenim jezicima EU te, kada je riječ o Sporazumu o trgovini i suradnji i Sporazumu o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka, nakon što je Vijeće EU 29. travnja 2021. donijelo Odluku o sklapanju sporazumâ uz suglasnost Europskoga parlamenta.

Novi partnerski odnosi između EU i UK omogućuju slobodnu trgovinu, bez kvota i carinskih davanja (za robu koja udovoljava pravilima o podrijetlu), suradnju u nizu sektorskih područja od obostranog interesa, pravosudnu suradnju i suradnju u provedbi zakona te institucionalnu suradnju i načine za rješavanje mogućih sporova.

Tekstovi sporazumâ dostupni su (i na hrvatskom jeziku) u Službenom listu EU L 149 i L 445/5

Dodatni informativni materijali dostupni su na mrežnoj stranici Europske komisije.

Promjene od 1. siječnja 2021.

U onim sektorima koji nisu obuhvaćeni sporazumima o suradnji između EU i UK, odnosi s UK su od 1. siječnja 2021. uređeni nacionalnim zakonodavstvom, odnosno drugim međunarodnim sporazumima koji su na snazi, uključujući Sporazum o povlačenju UK iz EU.

Informacije o glavnim promjenama nakon 1. siječnja 2021. bez obzira na sadržaj sporazumâ o suradnji između EU i UK (primjerice, u trgovini robama i uslugama, putovanjima i turističkim posjetima, prometu, energetici, koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i dr.) može se naći u Komunikaciji Europske komisije o spremnosti za kraj prijelaznog razdoblja s UK te u nizu sektorskih obavijesti o pripravnosti.

Najznačajnije informacije za građane koji nisu korisnici prava iz Sporazuma o povlačenju UK iz EU

Od 1. siječnja 2021., državljani RH mogu putovati bez vize u UK, u svrhu kratkotrajnoga turističkoga ili poslovnoga posjeta koji nije dulji od 6 mjeseci. Do 1. listopada 2021. ulazak u UK moguć je s valjanom osobnom iskaznicom ili valjanom putovnicom, a nakon 1. listopada 2021. isključivo s valjanom putovnicom.

Državljani RH koji namjeravaju boraviti u UK dulje od 6 mjeseci, u svrhu rada, studija ili žele živjeti u UK, trebaju podnijeti zahtjev za vizu. Za boravak u svrhu rada, predviđen je sustav temeljen na bodovanju kriterija. Za dodatne detalje, upućujemo na Konzularne informacije Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH te preporučamo da pratite informacije i izmjene koje objavljuje Vlada Ujedinjene Kraljevine.

Primjena odredbi Sporazuma o povlačenju UK iz EU od 1. siječnja 2021.

Sporazumom o povlačenju koji je stupio na snagu 1. veljače 2020. omogućuje se da građani EU u UK, kao i državljani UK u EU, i članovi njihovih obitelji, nastave nakon toga datuma živjeti, raditi ili studirati pod dosadašnjim uvjetima u skladu s pravom EU (pravo na boravak, traženje posla, rad bez radne dozvole, jednak pristup zdravstvenim uslugama i mirovinama, napuštanje UK ili EU u razdoblju od maksimalno pet godina bez gubitka prava itd.). Isto se odnosi na one europske građane koji su se nastanili u UK ili državljane UK koji su se nastanili u EU do 31. prosinca 2020.

Za konkretnije informacije o tome tko je sve zaštićen Sporazumom i koja su prava zaštićena upućujemo na niz informacija Europske komisije s najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima državljana, kao i na kratki video EK o spomenutoj temi.

Prava državljana RH u UK

Kako bi zadržali spomenuta prava, državljani EU moraju najkasnije do 30. lipnja 2021. osigurati potvrdu o statusu putem sheme britanske Vlade nazvane EU Settlement Scheme (EUSS). Oni hrvatski državljani koji mogu dokazati da neprekidno zakonito borave u UK pet i više godina trebaju pribaviti tzv. settled status, a oni hrvatski državljani koji borave u UK manje od pet godina tzv. pre-settled status (koji im omogućava da osiguraju settled status kada dosegnu spomenutih pet godina boravka u UK). Potreba uređenja boravka se ne odnosi na one hrvatske državljane koji uz hrvatsko imaju i britansko državljanstvo.

Za sve detaljnije informacije upućujemo na mrežne stranice britanske Vlade.

Postupak uređivanja statusa je besplatan. Odluka o potvrđivanju statusa i odobrenju boravka je u nadležnosti britanskog Ministarstva unutarnjih poslova (Home Office), a tijela hrvatske državne uprave i Veleposlanstvo RH u Londonu nisu ovlaštena donositi prosudbe o zadovoljavanju propisanih uvjeta.

Pravilna provedba Sporazuma o povlačenju UK iz EU i njegovih odredaba o pravima građana prati se kroz rad Zajedničkog odbora EU i UK te posebnog odbora za prava građana, u okviru kojih države članice EU i UK redovno razmjenjuju informacije o poduzetim aktivnostima i nadziru napredak. 

Prava državljana UK u RH

Vezano za uređivanje statusa državljana UK i članova njihovih obitelji, Sporazumom je državama članicama EU omogućen izbor između dvije sheme u uređivanju boravišnog statusa: konstitutivnog sustava boravka kako je propisano člankom 18. stavkom 1. Sporazuma i deklaratornog sustava boravka sukladno članku 18. stavku 4. Sporazuma.

 

Na uređivanje boravišnog statusa državljana UK u RH primjenjuje se članak 18. stavak 4. Sporazuma. Od 1. siječnja 2021. na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 144/2020), sukladno kojem RH ne zahtjeva od državljana UK i članova njihovih obitelji koji su u opsegu Sporazuma podnošenje zahtjeva za novi boravišni status kao uvjeta za zakonit boravak, već primjenjuje deklaratorni sustav temeljem kojeg državljani UK i članovi njihovih obitelji boravišni status imaju temeljem same činjenice da ispunjavaju uvjete propisane Sporazumom i dokle god ispunjavaju te uvjete. Boravišni status nije, stoga, uvjetovan konstitutivnom odlukom nadležnog tijela RH.

 

Korisnicima Sporazuma omogućena je registracija boravišnog statusa počevši od 1. siječnja 2021. te će im se nakon provedenog postupka izdati boravišne isprave kojima se potvrđuje status korisnika prava iz Sporazuma. Dozvole boravka potrebno je ishoditi do 30. lipnja 2021. godine. Ukoliko se propusti rok, i dalje će biti moguće podnošenje zahtjeva za dozvolu boravka no korisnicima prava iz Sporazuma mogu biti izrečene novčane kazne.

 

Za sve dodatne informacije vezane za prijavu boravka, kao i potvrde koje će se izdavati državljanima UK sa statusom pograničnog radnika, upućujemo vas na mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Kada je riječ o vozačkim dozvolama, temeljem važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) državljani UK moći će koristiti vozačke dozvole UK u RH do godinu dana od dana izlaska UK iz EU, nakon čega će ih morati zamijeniti za hrvatske vozačke dozvole, uz obvezu prilaganja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima. Državljanima UK kao i državljanima drugih država koji imaju vozačku dozvolu UK, savjetuje se da što prije podnesu zahtjev za zamjenu vozačke dozvole za hrvatsku vozačku dozvolu. Više informacija je na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Dodatne ažurirane informacije vezane za život i rad u RH nakon povlačenja UK iz EU možete pronaći i na mrežnim stranicama Vlade UK: Living in Croatia.

DODATNE INFORMACIJE ZA GRAĐANE

Ukoliko namjeravate posjetiti UK nakon 1. siječnja 2021., preporučamo da pratite informacije i izmjene koje objavljuje Vlada Ujedinjene Kraljevine. Upućujemo i na mrežnu stranicu Veleposlanstva RH u Ujedinjenoj Kraljevini.

DODATNE INFORMACIJE ZA POSLOVNU ZAJEDNICU

Od 1. siječnja 2021., u odnosima s UK nastupio je niz promjena, osobito u poslovanju.

Kako biste se upoznali s promjenama, upućujemo vas na informacije Europske komisije o prilagodbi promjenama, uključujući i obveze poduzetnika, pitanja mobilnosti i upućivanja radnika, oporezivanja i druga pitanja (dostupno i na hrvatskom jeziku).

Dodatne upute možete naći na mrežnim stranicama Vlade UK o uvozu robe u UK te o novom sustavu upravljanja granicom s EU-om koji predviđa postupno uvođenje kontrola (carinskih, veterinarskih, sanitarnih, fitosanitarnih) i drugih zahtjeva prilikom uvoza proizvoda u UK te njihovog stavljanja na tržište.  

Dodatne informacije potražite i na mrežnim stranicama:

Hrvatske gospodarske komore

Ministarstva financija, Carinska uprava

Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja

Agencije za zaštitu osobnih podataka

Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga