Praha, 14 ledna 2021

  Vstup do Chorvatska od 14. ledna 2021

  Osoby, které nepřijíždějí ze států, resp. regionů EU/Schengenského prostoru s nízkým rizikem šíření Covid-19 podle aktuálního hodnocení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, musejí při vstupu předložit negativní PCR test na SARS-Covid-19 ne starší 48 hodin, nebo jsou povinny otestovat se po příjezdu do Chorvatska a setrvat v domácí izolaci do obdržení negativního výsledku. V případě nemožnosti testování trvá domácí izolace 10 dní.

  Tyto podmínky platí pro občany států EU, resp. Schengenského prostoru, jejich rodinné příslušníky, občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem na základě Směrnice Rady EU o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (2003/109/ES z 25. 11. 2003), a držitelům povolení k pobytu vyplývajícím z jiných směrnic EU nebo z národního práva, nebo držitelům dlouhodobých víz, přijíždějí-li z třetích zemí.

  Výjimkou jsou: cestující v tranzitu (maximálně 12 hodin); personál v oblasti dopravy; osoby, cestující z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem, a v Chorvatsku nesetrvají déle než 12 hodin; osoby cestující za účelem vzdělávání; humanitární pracovníci a personál civilní ochrany při plnění jejich povinností;

  a dále: zdravotničtí pracovníci, výzkumníci ve zdravotnictví a pracovníci péče o seniory; diplomaté, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, a vojenský a policejní personál při plnění svých povinností.

  Ostatní občané třetích zemí mohou do Chorvatska vstoupit pouze, jde-li o osoby z kategorie výše uvedených výjimek ze zákazu vstupu, a dále o námořníky. V případě vstupu z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo jiného ekonomického zájmu a v případě námořníků, a trvá-li přitom pobyt déle než 12 hodin, musejí tito občané třetích zemí předložit negativní PCR test na SARS-Covid-19 ne starší 48 hodin, nebo jsou povinny otestovat se po příjezdu do Chorvatska a setrvat v domácí izolaci do obdržení negativního výsledku.

  Osoby, přijíždějící do Chorvatska z humanitárních důvodů spojených s pomocí oblastem zasaženým zemětřesením (Sisacko-moslavinský kraj, Záhřebský kraj a Karlovacký kraj) mohou na základě předchozího souhlasu Štábu civilní ochrany Chorvatské republiky do Chorvatska vstoupit bez předložení negativního PCR testu, resp. bez podmínky otestování po příjezdu do Chorvatska.

  Všem cizím občanům doporučujeme předem ohlásit svůj příjezd prostřednictvím aplikace https://entercroatia.mup.hr.