Praha, 02 prosince 2020

  Nová opatření v Chorvatsku od 1. do 15. prosince 2020

  30. listopadu přijal Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky rozhodnutí o dočasném zákazu a omezení při překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky. Rozhodnutí vstupuje v platnost 1. prosince, s platností do 15. prosince 2020.

  I.

  Tímto rozhodnutím se, v zájmu ochrany obyvatel Chorvatské republiky před onemocněním COVID-19, dočasně zakazuje, resp. omezuje překračování všech hraničních přechodů Chorvatské republiky.

  II.

  Zákaz se nevztahuje na osoby, které přijíždějí bezprostředně ze států a/nebo regionů členských zemí Evropské unie, resp. států a/nebo regionů členských zemí Schengenského prostoru a států k Schengenskému prostoru přidružených, nacházejících se na zeleném seznamu Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí.

  Osoby, které k hraničním přechodům Chorvatské republiky přijely tranzitem přes jiné státy/regiony bez zastavování, musejí na hraničním přechodu doložit, že se nezdržovaly na územích tranzitu. V takovém případě se na ně zákaz z tohoto rozhodnutí nevztahuje.

  III.

  Výjimky z uplatňování tohoto rozhodnutí se vztahují na osoby, které nepřijíždějí bezprostředně ze států a/nebo regionu na zeleném seznamu Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, a to na:

  • pracovníky a OSVČ, kteří vykonávají klíčové práce, včetně zdravotnických pracovníků, přeshraniční a vyslané pracovníky, jakož i na sezónní pracovníky, jak jsou uvedeni v Pokynech k výkonu volného pohybu pracovníků během šíření onemocnění COVID-19 pod podmínkou, že nepobývají v Chorvatské republice nebo mimo Chorvatskou republiku déle než 12 hodin,
  • žáky, studenty a stážisty, kteří denně cestují do zahraničí pod podmínkou, že nepobývají v Chorvatské republice nebo mimo Chorvatskou republiku déle než 12 hodin,
  • námořníky a pracovníky v oblasti dopravy nebo poskytovatelů přepravních služeb, včetně řidičů nákladních vozidel, kteří přepravují zboží určené k použití na území státu i těch, kteří pouze projíždějí v tranzitu,
  • diplomaty, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro fungování těchto organizací, jakož i vojenský personál, policisty, pracovníky civilní ochrany a humanitární pracovníky při plnění jejich povinností,
  • osoby, které cestují z nezbytných rodinných nebo pracovních důvodů, včetně novinářů při výkonu svých povinností,
  • cestující v tranzitu s tím, že jsou povinni opustit Chorvatskou republiku ve lhůtě 12 hodin od vstupu,
  • pacienty, cestující s nezbytných zdravotních důvodů.

  Osoby mohou ověřit, zda splňují podmínky pro výjimku z uplatňování tohoto rozhodnutí prostřednictvím webové stránky nebo přímo na hraničním přechodu.

  IV.

  Osobám, přijíždějícím bezprostředně ze států a/nebo regionů členských zemí Evropské unie, resp. států a/nebo regionů členských zemí Schengenského prostoru a států k Schengenskému prostoru přidružených, a nejsou zahrnuty to bodů II. a III. tohoto rozhodnutí, bude vstup do Chorvatské republiky umožněn po předložení negativního PCR testu na SARS CoV-2, ne staršího 48 hodin, nebo PCR testováním na SARS-CoV-2 po příjezdu do Chorvatské republiky a domácí izolací do obdržení negativního nálezu.

  Státním příslušníkům členských zemí Evropské unie, resp. členských zemí Schengenského prostoru a států Schengenskému prostoru přidružených, jakož i jejich rodinným příslušníkům a státním příslušníkům třetích zemí s dlouhodobým pobytem na základě Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, a držitelům povolení k pobytu vyplývajícím z jiných směrnic EU nebo z národního práva, nebo držitelům dlouhodobých víz, přijíždějí-li z třetích zemí, bude vstup umožněn, splňují-li podmínky z prvního odstavce tohoto bodu.

  Výjimečně u osob z druhého odstavce tohoto bodu při vstupu do Chorvatské republiky nebude vyžadováno předložení negativního PCR testu na SARS CoV-2, ne staršího 48 hodin, nebo PCR testování na SARS-CoV-2 po příjezdu do Chorvatské republiky a domácí izolací do obdržení negativního nálezu, jde-li o:

  • zdravotnické pracovníky, výzkumníky ve zdravotnictví a pracovníky péče o seniory,
  • přeshraniční pracovníky,
  • personál v oblasti dopravy,
  • diplomaty, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, vojenský a policejní personál, humanitární pracovníky a personál civilní ochrany při plnění jejich povinností,
  • cestující v tranzitu,
  • osoby cestující za účelem vzdělávání.

  V.

  Osoby, přijíždějící bezprostředně ze států, uvedených v Příloze 1 doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezení, v souladu s platnými změnami uvedené přílohy, jsou vyňati z povinnosti z prvního odstavce bodu IV. tohoto rozhodnutí, nevykazují-li příznaky onemocnění a současně nebyly v blízkém kontaktu s nemocnou osobou.

  Osoby z prvního odstavce tohoto bodu, které k hraničním přechodům Chorvatské republiky přijely tranzitem přes jiné státy/regiony bez zastavování, musejí na hraničním přechodu doložit, že se nezdržovaly na územích tranzitu. V takovém případě se na ně zákaz z prvního odstavce bodu IV. tohoto rozhodnutí nevztahuje.

  VI.

  Státní příslušníci třetích zemí, kteří nejsou zahrnuti do výše uvedených bodů tohoto rozhodnutí, mohou do Chorvatské republiky vstoupit pouze, jde-li o:

  • zdravotnické pracovníky, výzkumníky ve zdravotnictví a pracovníky péče o seniory,
  • přeshraniční pracovníky,
  • personál v oblasti dopravy,
  • diplomaty, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, vojenský a policejní personál, humanitární pracovníky a personál civilní ochrany při plnění jejich povinností,
  • cestující v tranzitu,
  • osoby cestující za účelem vzdělávání,
  • námořníky,
  • osoby cestující z neodkladných osobních/rodinných důvodů, pracovních důvodů nebo mající jiný ekonomický zájem

  Osobám z posledních dvou záložek prvního odstavce tohoto bodu bude vstup do Chorvatské republiky umožněn po předložení negativního PCR testu na SARS CoV-2, ne staršího 48 hodin, nebo PCR testováním na SARS-CoV-2 po příjezdu do Chorvatské republiky a domácí izolací do obdržení negativního nálezu.

  VII.

  Všem cizím státním příslušníkům, splňujícím podmínky vstupu do Chorvatské republiky, se doporučuje oznámit před vstupem příjezd prostřednictvím aplikace EnterCroatia.

  VIII.

  Při překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky a při pobytu v Chorvatské republice jsou všechny osoby povinny dodržovat protiepidemická opatření, jakož i všeobecné i zvláštní doporučení a pokyny Chorvatské správy veřejného zdraví.